Utvärdering av fonder

Halvtidsöversyner om resultat och effekter av åtgärder som finansierats genom EUSA-fonderna har blivit klara. Utvärderingen gjordes av KPMG Oy på uppdrag av inrikesministeriet. Halvtidsöversynen omfattade tidsperioden 1.1.2014-30.6.2017. Slutöversynen görs före utgången av 2023.

KPMG Oy genomförde utvärderingen utifrån program, projektmaterial och intervjuer. Fonderna utvärderades utifrån nio olika teman. Dessa var: genomslag, effektivitet, betydelse, enhetlighet, komplettering, EU-mervärde, kontinuitet, förenkling och minskning av den administrativa bördan.

Beträffande båda fonderna konstaterades i utvärderingen att de finansierade projekten har följt programmet och allmänt taget att fonderna i synnerhet på grund av förändringar i omvärlden har varit av stor betydelse.

Sammandragen av utvärderingarna

Utvärderingar helt och hållet på engelska