Säkerställa kontinuiteten och funktionen hos Finlands program för vidarebosättning

Via det särskilda målet 5 för AMIF-fondens separata anslag för omplacering stöds åtgärder som främjar ett effektivt genomförande av allokeringsbeslutet om flyktingkvoten. Myndighetsprocesser görs klarare för att göra samarbetet smidigare. Förfarandet för valet av kvotflyktingar utvecklas och utvärderas. För att förbättra integreringen i det inledande skedet erbjuds kvotflyktingar som utsetts till Finland utbildningar i kulturorientering i utreseländerna.

Nationellt mål 5.1: Utveckling av myndighetsprocesserna

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.1 utveckla bedömningen av förutsättningarna för integrering och mottagning vid kvoturvalet genom att kartlägga kvotflyktingarnas utreseförhållanden med särskilda resor för inhämtande av information samt genom att skaffa nödvändig information om utreseländerna på andra sätt. Som utvecklingsåtgärder som anknyter till urvalsresorna säkerställs och utvecklas säkerhetsarrangemangen för urvalsresorna och förhandsövervakningen. De tekniska förutsättningarna för omplacering förbättras bland annat genom att utveckla informationssystemen. Personalresurserna för utvecklingen av omplaceringsprocessen säkerställs.

Projekt för kvotflyktingar och placering i kommuner III

  • Projektbeskrivining: I projektet förverkligas ändringar i UMA-systemet i funktioner som gäller initiering av kvotflyktingsärende, beslutsfattande och placering i kommunerna samt i verktyg. Utvecklingsåtgärderna möjliggör inledning av flera ärenden och handläggande av beslut samtidigt samt minskar de manuella arbetsfaserna i planeringen av placeringen i kommunerna samt i uppföljningen. Genom ändringsarbetet tryggas en smidigare och bättre handläggning av kvotflyktingsärendet, vilket påskyndar kvotflyktingarnas ankomst till Finland. Reformen av funktionen vid beslutsfattandet vad gäller kvotflyktingar förutsätter förnyelse av åtgärder vid beslut inom ärendegruppen internationellt skydd, vilket i fortsättningen kan utnyttjas i handläggningen av andra ärenden inom internationellt skydd. Projektet stärker samarbetsmyndigheternas beredskap att ta emot kvotflyktingar genom utbildning och förmedling av information, förbereder för förändringar i verksamhetsmiljön, exempelvis i coronasituationen samt preciserar till nödvändiga delar förfarandet vid urval och placering i kommuner.

  • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 1.3.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 823 257 euro

Nationellt mål 5.2: Utveckling av coachning som främjar mottagningen

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.2 coachas kvotflyktingar som Finland valt genom att ordna utbildningar i kulturorientering före inresan och genom att vidareutveckla webbmaterial och annat material som stöd.

Utbildning i kulturell orientering för kvotflyktingar som valts till Finland 2021–2022

  • Projektbeskrivining: Projektet förstärker beredskapen för integration och bosättning i kommunerna hos kvotflyktingar som valts till Finland genom att öka deras kultur- och samhällskunskaper samt språkkunskaper innan de kommer till Finland. Avsikten är att så många av de valda kvotflyktingarna som möjligt ska få ta del av utbildningen. Undervisningsmetoderna är elevcentrerade, inkluderande och anpassade efter deltagarnas särskilda behov. Utöver med närundervisningen förkovras kvotflyktingarnas kultur- och samhällskunskaper med webbplatsen mof.fi, som utvecklas i projektet så att den bättre motsvarar behoven hos utsatta grupper (t.ex. personer utan läs- och skrivkunnighet, barn, unga, traumatiserade, skadade). Projektet är en fortsättning på Migris tidigare projekt inom kulturell orientering. Det utgör en del av vidarebosättningsprocessen och är avsett att förstärka kontinuiteten med förfarandet för urval av kvotflyktingar som Migri administrerar. IOM tillhandhåller utbildning i kulturorientering till så många kvotflyktingar som möjligt i utlandet.

  • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.09.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 673 403,31 euro