Säkerställa kontinuiteten och funktionen hos Finlands program för vidarebosättning

Via det särskilda målet 5 för AMIF-fondens separata anslag för omplacering stöds åtgärder som främjar ett effektivt genomförande av allokeringsbeslutet om flyktingkvoten. Myndighetsprocesser görs klarare för att göra samarbetet smidigare. Förfarandet för valet av kvotflyktingar utvecklas och utvärderas. För att förbättra integreringen i det inledande skedet erbjuds kvotflyktingar som utsetts till Finland utbildningar i kulturorientering i utreseländerna.

Nationellt mål 5.1: Utveckling av myndighetsprocesserna

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.1 utveckla bedömningen av förutsättningarna för integrering och mottagning vid kvoturvalet genom att kartlägga kvotflyktingarnas utreseförhållanden med särskilda resor för inhämtande av information samt genom att skaffa nödvändig information om utreseländerna på andra sätt. Som utvecklingsåtgärder som anknyter till urvalsresorna säkerställs och utvecklas säkerhetsarrangemangen för urvalsresorna och förhandsövervakningen. De tekniska förutsättningarna för omplacering förbättras bland annat genom att utveckla informationssystemen. Personalresurserna för utvecklingen av omplaceringsprocessen säkerställs.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 5.2: Utveckling av coachning som främjar mottagningen

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.2 coachas kvotflyktingar som Finland valt genom att ordna utbildningar i kulturorientering före inresan och genom att vidareutveckla webbmaterial och annat material som stöd.

Det finns inga pågående projekt.