Säkerställa kontinuiteten och funktionen hos Finlands program för vidarebosättning

Via det särskilda målet 5 för AMIF-fondens separata anslag för omplacering stöds åtgärder som främjar ett effektivt genomförande av allokeringsbeslutet om flyktingkvoten. Myndighetsprocesser görs klarare för att göra samarbetet smidigare. Förfarandet för valet av kvotflyktingar utvecklas och utvärderas. För att förbättra integreringen i det inledande skedet erbjuds kvotflyktingar som utsetts till Finland utbildningar i kulturorientering i utreseländerna.

Nationellt mål 5.1:Utveckling av myndighetsprocesserna

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.1 utveckla bedömningen av förutsättningarna för integrering och mottagning vid kvoturvalet genom att kartlägga kvotflyktingarnas utreseförhållanden med särskilda resor för inhämtande av information samt genom att skaffa nödvändig information om utreseländerna på andra sätt. Som utvecklingsåtgärder som anknyter till urvalsresorna säkerställs och utvecklas säkerhetsarrangemangen för urvalsresorna och förhandsövervakningen. De tekniska förutsättningarna för omplacering förbättras bland annat genom att utveckla informationssystemen. Personalresurserna för utvecklingen av omplaceringsprocessen säkerställs.

Projektet Turpro (projekt för utveckling av säkerhetsprocesser vid kvoturvalsresor)

  • I projektet utvecklar man iakttagandet av säkerhetsaspekter vid kvoturvalsresor och på så sätt Finlands beredskap att säkert och effektivt uppfylla avtalade internationella förpliktelser med avseende på flyktingpolitik. I projektet prioriterar man skapandet av bestående samt väldokumenterade processer som beaktar säkerhetsaspekter vid kvoturvalsresorna, vilket också möjliggör självständig verksamhet. I praktiken genomförs det så att man utöver att skapa processer också utbildar personalen till en tillräcklig nivå, såväl som individ som grupp, efter som dessa personer kan bli tvungna att agera också i mycket utmanande situationer. Målet är en självständig förmåga att identifiera risker i anslutning till verksamheten och att ta hänsyn till dessa i planeringen och genomförandet av verksamheten så att Finlands internationella åtaganden inte äventyras. I projektet kartläggs dessutom förhållandena och säkerhetsläget i Niger.
  • Migrationsverket, 1.7.2019 - 30.6.2021, EU-finansiering 430 657 euro

Projekt för kvotflyktingar och placering i kommuner II

  • Inom projektet definieras, genomförs, testas och införs funktionaliteten för UMA-systemet i fråga om placeringen av kvotflyktingar i kommunerna för att Migrationsverket sak få aktuell och samlad information om kommunplatserna och godkännandet av flyktingar i kommunerna och för att NTM-centralerna och kommunerna ska ha aktuell information om kvotflyktingar som är utan kommunplats. Till samarbetsparterna erbjuds aktuell information om urvalsprocessen för kvotflyktingar, förhållandena i ursprungs- och vistelselandet samt om placering i kommuner till stöd för mottagning av kvotflyktingar. Inom projektet förbereder man sig på förändringar i verksamhetsmiljön genom att vid behov precisera verksamhetsmodellerna. I projektet kartläggs även utvecklingsbehov i anslutning till arbetsförfaranden vid urvalsresor för att effektivare kunna utnyttja digitala arbetsredskap. På det här viset säkerställs det att arbetet kan hanteras även i föränderliga förhållanden. I projektet erbjuds även utbildning för de integrationsexperter som deltar i urvalsresorna.
  • Migrationsverket, 1.3.2018 - 28.2.2021, EU-finansiering 858 157 euro

Nationellt mål 5.2:Utveckling av coachning som främjar mottagningen

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 5.2 coachas kvotflyktingar som Finland valt genom att ordna utbildningar i kulturorientering före inresan och genom att vidareutveckla webbmaterial och annat material som stöd.

Utbildning i kulturell orientering för kvotflyktingar som Finland valt 2018–2021

  • Projektet förstärker beredskapen för integration och bosättning i kommunerna hos kvotflyktingar som valts till Finland genom att öka deras kultur- och samhällskunskaper innan de kommer till Finland. Projektet genomför åtta närundervisningsperioder som sker i kvotflyktingarnas vistelseländer. Under närutbildningsperioderna används elevcentrerade och delaktighetsskapande metoder som tar hänsyn till deltagarnas särskilda behov. Utöver med närundervisningen förkovras kvotflyktingarnas kultur- och samhällskunskaper med webbplatsen MOF.fi, som utvecklas i projektet så att den bättre motsvarar behoven hos utsatta grupper (t.ex. personer utan läs- och skrivkunnighet, unga). Vidare producerar projektet en handbok för utbildaren. Handboken sammanfattar kvotflyktingarnas kunskaps- och integrationsbehov i förhållande till olika utbildningsinnehåll. Projektet är en fortsättning på Migris tidigare projekt inom kulturell orientering. Projektet fungerar som en del av vidarebosättningsprocessen och strävar efter att förstärka kontinuiteten med förfarandet urval av kvotflyktingar som Migri administrerar.
  • Migrationsverket, 1.9.2018 - 31.8.2021, EU-finansiering 1 072 337 euro