Behandling av ansökan

Ansökningar som mottagits inom ansökningstiden bedöms utifrån de allmänna urvalskriterierna samt med stöd av genomförandeprogrammets prioriteringar och eventuella ansökningsspecifika prioriteringar. Den ansvariga myndigheten ordnar de ansökningar som uppfyller stödvillkoren enligt urvalskriterierna och lägger fram sitt förslag till hur den till buds stående finansiering som nämns i ansökningsannonsen ska fördelas mellan olika projekt eller verksamheter. Utlåtanden om ansökningarna kan också begäras av andra myndigheter och sakkunniga.

Fondens övervakningskommitté behandlar de förslag som lagts fram av den ansvariga myndigheten och lämnar ett utlåtande om projekt eller en enskild verksamhet. Efter övervakningskommitténs behandling beslutar den ansvariga myndigheten om beviljande av stöd. Före stödbeslutet är det möjligt att den ansvariga myndigheten ber om ändringar i projektplanen och budgeten.

Stödbeslut

Stöd beviljas sökanden genom ett stödbeslut av den ansvariga myndigheten. Stödbeslutet upprättas när ansökan, efter eventuella ändringar, till alla delar uppfyller förutsättningarna för beviljande av finansiering.

Den ansvariga myndigheten kan också avslå ansökan. I beslutet ska orsakerna till att ansökan avslagits specificeras.

Sökanden får i enlighet med statsunderstödslagen (688/2001) söka rättelse i stödbeslutet inom 30 dagar från delfåendet.