ISF fondens nationella program och det nationella genomförandeprogrammet för fonden

Fotograf: Gränsbevakningsväsendet

Det nationella programmet och dess mål

Fonden har ett gemensamt nationellt program som omfattar hela programperioden 2014–2020 och som har indelats i sex särskilda mål. De särskilda målen 1–3 omfattar ISF-B-åtgärder och de särskilda målen 5–6 ISF-P-åtgärder. Det särskilda målet 4 fokuserar på teknisk hjälp relaterad till genomförandet av fonden, och med hjälp av detta mål finansieras de ansvariga myndigheternas verksamhet.

Särskilt mål 1 Visering

Det särskilda målet 1 omfattar främjande av laglig inresa samt förebyggande av olaglig inresa. Finlands viseringspolitik fokuserar på visering i Ryssland.

Särskilt mål 2 Gränsbevakning

Det särskilda målet 2 går ut på att trygga gränsbevakningsmyndigheternas operativa förmåga samt att förbereda en eventuell visumfrihet mellan EU och Ryssland genom att utveckla gränsövervakningen. De främsta utmaningarna för gränssäkerheten är hanteringen av den ökande gränstrafiken och behovet att sköta om att förmågan att övervaka gränserna hålls trovärdig.

Särskilt mål 3 Operativt stöd

Från det särskilda målet 3 beviljas operativt stöd för bland annat administrativa kostnader för vissa datasystem, lönekostnader för den nationella samordningscentralen EUROSUR samt för service- och underhållskostnader för fartyg och andra transportmedel.

Särskilt mål 5 Förebyggande och bekämpande av brottslighet

Det särskilda målet 5 fokuserar på bekämpning av organiserad brottslighet, terrorism, våldsam extremism och radikalisering samt cyberbrottslighet och ekonomiska brott. Även åtgärder relaterade till vittnesskyddsprogrammet och den kommande nationella vittnesskyddslagen omfattas av detta särskilda mål.

Särskilt mål 6 Säkerheten i samhället

Det särskilda målet 6 omfattar skydd av personer och infrastruktur mot olika slags hot och olika myndigheters beredskapsåtgärder.

ISF-B-finansieringsinstrumentet omfattar också särskilda åtgärder som vidtas antingen som gemensamma projekt för flera medlemsstater eller av enskilda medlemsstater.

ISF nationelt program

Nationellt genomförandeprogram

För genomförande av det nationella programmet har för fonden upprättats ett särskilt nationellt genomförandeprogram. Genomförandeprogrammet har såsom det nationella programmet upprättats för hela programperioden, och det preciserar det nationella programmet. I genomförandeprogrammet beskrivs urvalskriterierna för de projekt och den verksamhet som beviljas stöd, de åtgärder som vidtas enligt målen för det nationella programmet och de principer som iakttas vid fördelningen av finansiering som ingår i det nationella programmet.

ISF nationellt genomförandeprogram