Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

Stöd för projekt eller verksamhet söks i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet för EU-fonder för inrikes frågor. För att fylla i och skicka ansökan bör sökanden identifiera sig i webbtjänsten Suomi.fi. För att logga in i Suomi.fi krävs en stark personlig autentisering, som är bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort.

För att kunna uträtta ärenden i EUSA-systemet behövs en fullmakt i Suomi.fi-tjänsten som be-viljats av en person som har rätt att teckna organisationens namn (eller fullmaktsrätt). Finländska organisationer med FO-nummer kan ge fullmakter i Suomi.fi. Om en finländsk organisation inte har FO-nummer, är det inte möjligt att ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter eller på tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Man kan uträtta ärenden för ett företags eller en förenings räkning i EUSA-systemet utan särskild fullmakt i Suomi.fi-tjänsten, om de organroller som anges nedan finns i de register som Suomi.fi-tjänsten använder sig av (handelsregistret, föreningsregistret, företags- och organisationsdatasystemet).

Organrollerna i företag är följande: 

 • verkställande direktör (TJ), 

 • verkställande direktörens ställföreträdare (TJS),

 • vice verkställande direktör (VTJ), 

 • styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ), 

 • person som har företagets namnteckningsrätt

 • utredningsman (S).

Organrollerna i föreningar är följande: 

 • ordförande (PJ), 

 • styrelsemedlem (J) 

 • samt annan namntecknare som enligt registret har rätt att ensam representera föreningen

Möjligheten att på egen hand ge fullmakter för ett företags eller en förenings räkning ska kontrolleras på webbplatsen Suomi.fi.

De organisationer med FO-nummer  vars representant inte har införts i handelsregistret, föreningsregistret eller företags- och organisationsdatasystemet, t.ex. myndigheter, kommuner, församlingar och läroanstalter, använder den s.k. tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. Dessa organisationer ska dock först ansöka om rätt att utfärda fullmakt för sin representant. 

De som beviljats rätt att utfärda fullmakt kan på egen hand ge och begära Suomi.fi-fullmakter i tjänsten. En tjänsteman registrerar fullmakten på basis av ansökan.

De fullmakter som används i tjänsten för projektfinansiering för EU:s fonder för inrikes frågor (EUSA) är

 • Beredning av dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor. 

 • Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor: Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor samt lämna in dokumenten till myndighetshandläggning.

De elektroniska ansökningsblanketterna har indelats enligt fond/instrument för ekonomiskt stöd (AMIF, ISF-Borders och ISF-Police). På blanketten fyller sökanden i sina uppgifter samt det nationella målet, beskrivningen av projektet eller verksamheten, indikatorerna, tidtabellen för projektet eller verksamheten och budgeten. Det eventuella bilagematerialet sänds också via det elektroniska systemet (t.ex. pdf).

Ansökningsblanketten innehåller fält som ska fyllas i och varav en del är obligatoriska. En del av de inmatade uppgifterna kontrolleras automatiskt, och sökanden kan inte gå vidare i blanketten innan han eller hon fyllt i de begärda uppgifterna. De uppgifter som ges i början av blanketten, t.ex. val av det nationella målet, påverkar de senare frågorna på blanketten.

Rapportering av de projekt eller den verksamhet som finansierats, ansökan om utbetalningar och annan kommunikation sker också via det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet.

Länk till EUSA-systemet

EUSA-systemet