Elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem

Stöd för projekt eller verksamhet söks i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet för EU-fonder för inrikes frågor. För att fylla i och skicka ansökan bör sökanden identifiera sig i webbtjänsten Suomi.fi. För att logga in i Suomi.fi krävs en stark personlig autentisering, som är bankkoder, mobilcertifikat och certifikatkort.

Företag administrerar i fortsättningen ärendefullmakter med hjälp av tjänsten Suomi.fi-fullmakter. Du kan uträtta ärenden åt ett företag om det är möjligt att uträtta ärenden åt företaget i tjänsten och du har rätt baserat på registeruppgifter eller du har getts fullmakt att uträtta ärenden åt företaget. Dessa uppgifter kontrolleras i basregistren och i fullmaktsregistret.

Man kan uträtta ärenden åt ett företag med följande organroller, om denna roll har definierats i tjänsten som berättigad att uträtta ärenden:

 • Verkställande direktör (TJ)
 • Verkställande direktörens ställföreträdare (TJS)
 • Vice verkställande direktör (VTJ)
 • Styrelseordförande i ett aktiebolag eller ett bostadsaktiebolag (PJ)
 • Person som har företagets namnteckningsrätt
 • Utredningsman (S)

De fullmaktskoder som står till förfogande i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet för EU-fonderna för inrikesärenden (EUSA-systemet ) är

 • Beredning av dokument för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor
 • Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor
 • Följande organisationer fortsätter alltjämt att använda Katso-tjänstens fullmakter:
 • offentliga organisationer
 • föreningar och stiftelser
 • utländska företag
 • bolag där två eller fler tillsammans har rätt att teckna firma

Så länge som e-tjänstens användare inte har möjlighet att övergå från Katso-fullmakter till Suomi.fi-fullmakter, fortsätter användarna administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten. I praktiken loggar en fullmaktstagare in i e-tjänsten till exempel med bankkoder i stället för Katso-koder och kan uträtta ärenden åt fullmaktsgivaren.

Om du är ny användare ska du först skaffa Katso-koder via Befolkningsregistercentralens Katso-tjänst.

De elektroniska ansökningsblanketterna har indelats enligt fond/instrument för ekonomiskt stöd (AMIF, ISF-Borders och ISF-Police). På blanketten fyller sökanden i sina uppgifter samt det nationella målet, beskrivningen av projektet eller verksamheten, indikatorerna, tidtabellen för projektet eller verksamheten och budgeten. Det eventuella bilagematerialet sänds också via det elektroniska systemet (t.ex. pdf).

Ansökningsblanketten innehåller fält som ska fyllas i och varav en del är obligatoriska. En del av de inmatade uppgifterna kontrolleras automatiskt, och sökanden kan inte gå vidare i blanketten innan han eller hon fyllt i de begärda uppgifterna. De uppgifter som ges i början av blanketten, t.ex. val av det nationella målet, påverkar de senare frågorna på blanketten.

Rapportering av de projekt eller den verksamhet som finansierats, ansökan om utbetalningar och annan kommunikation sker också via det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet.

EUSA-systemet