Samfinansiering av ett projekt eller en verksamhet

De projekt eller verksamheter som valts ut för att få finansiering finansieras i allmänhet endast delvis med medel ur fonderna. Den finansieringsandel som beviljas ur fonderna är i regel 75 procent av de totala kostnaderna för projektet. Ett undantag är stödformer där stödandelen kan uppgå till antingen 90 eller 100 procent. De olika stödformerna och deras finansieringsandelar beskrivs närmare i genomförandeprogrammen för fonderna.

Utöver den stödandel som fås ur fonden ska projektet eller verksamheten ha andra finansieringskällor, dvs. inkomster. Andra inkomster för projektet eller verksamheten kan utgöras av en andel från stödtagarens egen organisation, dvs. egen finansiering, finansiering som anvisas av andra aktörer som deltar i projektet eller verksamheten (mottagare av överfört stöd), annan offentlig eller privat finansiering eller intäkter från projektet eller verksamheten. En gemensam benämning på alla dessa finansieringsformer är samfinansiering.

Med intäkter avses sådana inkomster av försäljning, uthyrning, tjänster, avgifter eller andra motsvarande källor som direkt hänför sig till eller orsakas av ett projekt eller en verksamhet. Det projekt eller den verksamhet som stöds får inte ge vinst, och därför dras intäkterna av från de godtagbara kostnaderna innan den slutliga stödandelen räknas ut.

Samfinansieringen för ett projekt eller en verksamhet kan inte bestå av frivilligarbete, naturaprestationer eller annan kalkylerad finansiering.

I anslutning till ansökan ska samfinansieringen specificeras och för de aktörer som deltar i samfinansieringen ska lämnas ett finansieringsåtagande. Eventuella intäkter som uppkommer under genomförandet av projektet eller verksamheten ska också uppskattas redan i ansökningsskedet.