Granskningar och övervakning

Fonderna för inrikesfrågor hör till delad förvaltning, där förvaltningsansvaret delas mellan medlemsstaten och Europeiska kommissionen. Skyldigheter och rättigheter att genomföra kontroller har fastställts i Europeiska unionens horisontalförordning om fonderna för inrikesfrågor. Utöver denna förordning finns närmare bestämmelser om kontroller även i de rättsakter som utfärdats av kommissionen.

Kontroller som genomförs av ansvarig myndighet

Fondernas nationella ansvariga myndighet genomför olika kontroller av de finansierade projekten och verksamheten. I Finland ligger den ansvariga myndighetens fokus på kontroller som utförs på plats.

Samtliga kontroller dokumenteras för senare verifiering. Kontrollresultaten inverkar på beloppet av det EU-stöd som betalas till projekten och åtgärderna. Den ansvariga myndigheten genomför ytterligare kontroller och rapporterar vidare om brister till de instanser som förutsätts i bestämmelserna om kontrollresultaten förutsätter detta.

Den ansvariga myndigheten har dessutom rätt att befullmäktiga en annan myndighet att genomföra kontroller för sin räkning.

Administrativa kontroller

Den ansvariga myndigheten genomför en s.k. administrativ kontroll av samtliga ansökningar om utbetalning som stödmottagarna lägger fram. Vid denna kontroll säkerställs att ansökan är korrekt och noggrann, framskridandet och resultaten i projektet eller åtgärderna samt att ansökan är ändamålsenlig i enlighet med stödbeslutet. Det granskas även huruvida de rapporterade kostnaderna är stödberättigande och förenliga med budgeten. Godkännande i den administrativa kontrollen är en förutsättning för utbetalning av stöd.

Kontroller som genomförs på plats

Den ansvariga myndigheten genomför kontroller av projekt och funktioner på plats under olika skeden av genomförandet. Kontrollerna kan anmälas i förväg eller vara oanmälda efter behov. När det gäller understödda projekt och funktioner hänför sig kontrollerna till stödmottagarnas arkiv, dokument, utrustning, system, materiel, funktioner etc. Allt projektrelaterat material ska vara tillgängligt vid kontrollen.

Operativa granskningar

Den ansvariga myndigheten gör granskningar för att försäkra sig om att projekten och verksamheten genomförs inom ramen för reglerna och att stödet används i enlighet med stödbeslutet. Vid granskningarna försäkrar man sig även om att de indikatorer som stödmottagaren rapporterat är tillförlitliga och riktiga.

Ekonomiska granskningar

Ekonomiska granskningar av projekt och åtgärder görs för att nå tillräcklig visshet om att de rapporterade utgifterna är korrekta och regelmässiga. Vid ekonomiska granskningar granskas kostnaderna och bokföringen samt avtal och handlingar. Vid granskningen säkerställs även de stödberättigande kostnaderna enligt budget.

Revisionsmyndighetens kontroller

Enligt bestämmelserna på EU-nivå om fonderna för inrikes frågor riktas de kontroller som genomförs av revisionsmyndigheten huvudsakligen mot den ansvariga myndigheten. Efter att revisionsmyndigheten har försäkrat sig om riktigheten av den ansvariga myndighetens funktioner rapportering kan revisionsmyndigheten även genomföra kontroller av stödmottagare.

Kontroller som genomförs av EU-organ

Enligt bestämmelserna på EU-nivå om fonderna för inrikes frågor kan olika EU-organ även genomföra kontroller som riktas mot stödmottagare i medlemsstaterna.

Ytterligare information om kontrollerna finns i förordningarna och bestämmelserna om fonderna samt i förvaltningshandboken.