Tarkastukset ja valvonta

Sisäasioiden rahastot kuuluvat jaetun hallinnoinnin piiriin, jolloin hallinnointivastuu on jaettu jäsenvaltion ja Euroopan komission kesken. Velvollisuudet ja oikeudet tehdä tarkastuksia on määritelty Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskevassa horisontaaliasetuksessa. Tämän asetuksen lisäksi tarkastuksista säännellään tarkemmin komission antamissa säädöksissä.

Vastuuviranomaisen tekemät tarkastukset

Rahastojen kansallinen vastuuviranomainen tekee rahoitettuihin hankkeisiin ja toimintaan erilaisia tarkastuksia. Suomessa vastuuviranomaisen tarkastusten painopiste on paikan päällä suoritettavissa tarkastuksissa.

Kaikki tarkastukset dokumentoidaan myöhempää todentamista varten. Tarkastushavainnoilla on vaikutusta hankkeille ja toimille maksettavan EU-tuen määrään. Mikäli tarkastushavainnot sitä edellyttävät, vastuuviranomainen tekee lisätarkastuksia ja raportoi puutteista eteenpäin säännösten edellyttämille tahoille.

Vastuuviranomaisella on lisäksi oikeus valtuuttaa toinen viranomainen tekemään tarkastuksia puolestaan.

Hallinnolliset tarkastukset

Vastuuviranomainen tekee kaikkiin tuensaajien esittämiin maksatushakemuksiin ns. hallinnollisen tarkastuksen. Siinä varmistutaan hakemuksen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta, hankkeen tai toimien edistymisestä, saavutuksista ja tuloksista sekä tarkoituksenmukaisuudesta tukipäätöksen mukaisesti. Myös raportoitujen kulujen tukikelpoisuutta ja budjetinmukaisuutta tarkastellaan. Hallinnollisen tarkastuksen läpäisy on edellytys tuen maksatukselle.

Paikan päällä tehtävät tarkastukset

Vastuuviranomainen tekee hankkeisiin ja toimiin tarkastuksia paikan päällä niiden eri vaiheissa. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai tarpeen mukaan ennalta ilmoittamattomia. Tarkastukset kohdistuvat tuettujen hankkeiden ja toimien osalta tuensaajien arkistoihin ja dokumentteihin, laitteistoihin, järjestelmiin, kalustoon, toimintoihin jne. Tarkastuksissa tulee olla saatavilla kaikki hankkeeseen liittyvä aineisto.

  • Toiminnalliset tarkastukset

Vastuuviranomainen tekee tarkastuksia varmistuakseen siitä, että hankkeita ja toimintaa toteutetaan sääntöjen puitteissa ja tukea käytetään tukipäätöksen mukaisesti. Tarkastuksissa varmistutaan myös siitä, että tuensaajan raportoimat indikaattorit ovat luotettavia ja todenmukaisia.

  • Taloustarkastukset

Hankkeiden ja toimien taloudentarkastuksia tehdään, jotta saavutetaan riittävä varmuus raportoitujen menojen oikeellisuudesta ja säännönmukaisuudesta. Taloustarkastuksissa tarkastetaan kustannukset ja kirjanpito sekä sopimukset ja asiakirjat. Tarkastuksessa varmistutaan myös kustannusten tukikelpoisuudesta budjetin mukaisesti.

  • Tarkastusviranomaisen tekemät tarkastukset

Sisäasioiden rahastoja koskevan EU-tason sääntelyn mukaisesti tarkastusviranomaisen tarkastukset kohdistuvat pääasiassa vastuuviranomaiseen. Varmistuessaan vastuuviranomaisen toimien ja raportoinnin oikeellisuudesta tarkastusviranomainen voi tehdä tarkastuksia myös tuensaajiin.

EU:n toimielinten tekemät tarkastukset

Sisäasioiden rahastoja koskevan EU-tason sääntelyn mukaisesti eri EU:n toimielimet voivat tehdä jäsenvaltioissa myös tuensaajiin kohdistuvia tarkastuksia.

Lisätietoa tarkastuksista löytyy rahastoja koskevista asetuksista ja säädöksistä sekä hallinnointioppaasta.