Tarkastukset ja valvonta

Sisäasioiden rahastot kuuluvat jaetun hallinnoinnin piiriin, jolloin hallinnointivastuu on jaettu jäsenvaltion ja Euroopan komission kesken. Velvollisuudet ja oikeudet tehdä tarkastuksia on määritelty Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskevassa horisontaaliasetuksessa. Tämän asetuksen lisäksi tarkastuksista säännellään tarkemmin komission antamissa säädöksissä. Lisätietoa tarkastuksista löytyy rahastoja koskevista asetuksista ja säädöksistä sekä hallinnointioppaasta.

Tarkastuksia tekevät rahastojen vastuuviranomainen (sisäministeriö), tarkastusviranomainen (sisäministeriön sisäisen tarkastuksen yksikkö) sekä Euroopan komissio tai niiden valtuuttamat tahot. Myös muilla Euroopan unionin toimielimillä, kuten Euroopan tilintarkastustuomioistuimella, on oikeus tehdä tarkastuksia hankkeisiin. Tarkastuskäyntejä tehdään hankkeen toteuttamisaikana sekä hankkeen päättymisen jälkeen tarkastusstrategioiden ja -havaintojen perusteella.

Tarkastusten tarkoituksena on valvoa, että tuen saaja noudattaa tuen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön liittyviä edellytyksiä ja ehtoja sekä noudattaa hyvää hallinnointitapaa hanketta hallinnoitaessa.

Vastuuviranomaisen tekemät tarkastukset

EUSA-rahastojen vastuuviranomaisen tarkastustehtäviä hoitaa sisäministeriön hallinto- ja kehittämisosaston talousyksikkö. Tarkastustyyppejä ovat hallinnollinen tarkastus, toiminnallinen tarkastus ja taloustarkastus.

Hankkeisiin ja toimiin tehdään tarkastuksia paikan päällä niiden eri vaiheissa. Tarkastukset voivat olla ennalta ilmoitettuja tai ennalta ilmoittamattomia. Tarkastukset kohdistuvat tuettujen hankkeiden osalta dokumentteihin, laitteistoihin, järjestelmiin, kalustoon, toimintoihin jne. Tarkastuskäynnillä tulee olla saatavilla kaikki hankkeeseen liittyvä aineisto.

Hallinnolliset tarkastukset

Hallinnollinen tarkastus tehdään kaikkiin tuen saajien toimittamiin maksatushakemuksiin. Tarkastuksen läpäisy on ehdoton edellytys tuen maksamiselle. Hallinnollisessa tarkastuksessa varmistetaan hakemuksen oikeellisuus ja tarkkuus, hankkeen edistyminen, saavutukset ja tulokset sekä tarkoituksenmukaisuus tukipäätöksen mukaisesti. Lisäksi varmistetaan raportoitujen kulujen tukikelpoisuus ja budjetinmukaisuus.

Toiminnalliset tarkastukset

Toiminnallisissa tarkastuksissa varmistetaan, että hankkeita toteutetaan sääntöjen puitteissa ja tukea käytetään tukipäätöksen mukaisesti. Lisäksi varmistetaan, että tuen saajan raportoimat indikaattorit ovat luotettavia ja todenmukaisia.

Taloustarkastukset

Taloustarkastuksissa tarkastetaan hankkeen kustannukset ja kirjanpito sekä sopimukset ja asiakirjat. Näin varmistetaan raportoitujen menojen oikeellisuus ja säännönmukaisuus sekä kustannusten tukikelpoisuus talousarvion mukaisesti.