Hakemuksen käsittely

Hakuajan puitteissa vastaanotetut hakemukset arvioidaan yleisten valintaperusteiden, arviointiperusteiden sekä toimeenpano-ohjelman ja mahdollisten hakukohtaisten painotusten perusteella. Vastuuviranomainen asettaa tukiehdot täyttävät hakemukset arviointiperusteiden mukaiseen järjestykseen ja laatii ehdotuksensa siitä, mihin hankkeisiin tai toimintaan hakuilmoituksessa mainittu, käytettävissä oleva rahoitus kohdennettaisiin. Hakemuksista voidaan pyytää lausuntoja myös muilta viranomaisilta ja asiantuntijoilta.

Rahaston seurantakomitea käsittelee vastuuviranomaisen ehdotukset ja lausuu hankkeen tai toiminnan rahoittamisesta. Seurantakomitean käsittelyn jälkeen vastuuviranomainen päättää tuen myöntämisestä. Rahoitettavaksi valittujen hankkeiden osalta vastuuviranomainen voi ennen rahoituspäätöksen laatimista pyytää hakijaa muokkaamaan hankesuunnitelmaa sekä hankkeen talousarviota.

Tukipäätös

Tuki myönnetään hakijalle vastuuviranomaisen laatimalla tukipäätöksellä. Tukipäätös laaditaan, kun hakemus mahdollisten muutosten jälkeen täyttää kaikilta osin rahoituksen myöntämisen edellytykset.

Vastuuviranomainen voi myös hylätä hakemuksen ja tehdä sille kielteisen päätöksen. Päätöksessä yksilöidään syyt hakemuksen hylkäämiselle.

Hakijalla on valtionavustuslain (688/2001) mukainen oikeus hakea oikaisua päätökseen 30 päivän kuluessa tukipäätöksen tiedoksisaannista.