Valintaperusteet

Yleiset valintaperusteet

Rahoitettavien hankkeiden tai toiminnan yleiset valintaperusteet määritellään laissa sisäasioiden rahastoista. Tarkemmin valintaperusteet kuvataan rahaston toimeenpano-ohjelmassa.

Tuen myöntämisen yleisenä edellytyksenä on, että hanke tai toiminta on kansallisen ohjelman ja kansallisen toimeenpano-ohjelman mukainen ja se edistää Euroopan unionin lainsäädännössä, kansallisessa ohjelmassa ja kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa asetettuja tavoitteita.

Tuettavan hankkeen tai toiminnan tarkoituksena ei saa olla välittömän taloudellisen edun tuottaminen tuen saajalle. Tuen saajalla tulee olla riittävät taloudelliset ja muut edellytykset toteuttaa hanke tai toiminta. Tuen saajalla on lisäksi oltava edellytykset vastata tuetun hankkeen tai toiminnan jatkuvuudesta tuen myöntämisen päätyttyä, ellei se hankkeen tai toiminnan luonteen vuoksi ole tarpeetonta. Mikäli tuettava hanke tai toiminta on saanut muuta rahoitusta Euroopan unionin talousarviosta, sitä ei voida tukea sisäasioiden rahastoista.

Myöntämisperusteet

Myöntämisperusteet eivät liity niinkään hankkeen tai toiminnan tukikelpoisuuteen, vaan ovat arvioinnissa käytettäviä kriteerejä, joiden avulla tarkastellaan ja arvioidaan hankkeiden tai toiminnan toteuttamiskelpoisuutta, tarpeellisuutta, tehokkuutta, levitettävyyttä jne., sekä hakijan edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi. Näiden arviointiperusteiden avulla hakemuksia verrataan toisiinsa ja arvioidaan niiden edellytyksiä rahaston tavoitteiden toteuttamiseen. Myöntämisperusteet kuvataan tarkemmin rahaston toimeenpano-ohjelmassa.

Teemakohtaiset valintaperusteet

Rahastosta voidaan järjestää rajoitettuja, teemakohtaisia tai kohdennettuja hakuja, jotka rajoittuvat vain kansalliseen ohjelmaan ja toimeenpano-ohjelmaan sisältyviin tiettyihin painopisteisiin. Näissä tapauksissa valintaperusteissa tarkastellaan hankkeen tai toiminnan sopivuutta ilmoitettuihin painopisteisiin.