Ohjelmakauden 2021-2027 kansallinen valmistelu

Rahastojen ohjelmat ja toimeenpanosuunnitelmat

Valtioneuvosto hyväksyi marraskuussa 2021 uudet ohjelmat Euroopan unionin sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027. Ohjelmat on toimitettu komissiolle hyväksyttäväksi. Komission odotetaan hyväksyvän ohjelmat keväällä 2022. 

Tiedote: Uudet ohjelmat hyväksytty EU:n sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027

Ohjelmien toimeenpanoa varten valmistellaan säännöllisin väliajoin päivitettävät toimeenpanosuunnitelmat.      

Ohjelmia on valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita. Lisäksi toimialalla tunnistettuja tarpeita ja ohjelman tavoitteita on kutsuttu määrittelemään laaja joukko muita sidosryhmiä.

Rahastojen kansallinen lainsäädäntö

Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021) tuli voimaan joulukuussa 2021. Laissa säädetään ohjelmien hallinnoimisesta ja avustusjärjestelmän toimeenpanemisesta ohjelmakaudella 2021-2027.

Tiedote: Uusi laki EU:n sisäasioiden rahastojen hallinnoinnista voimaan

Laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (1125/2021)

Lain nojalla on annettu valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022). Asetus hyväksyttiin valtioneuvoston istunnossa helmikuussa 2022. Asetuksessa säädetään yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä.  

Tiedote: EU:n sisäasioiden rahastoista myönnettävien avustusten hallinnointia yksinkertaistetaan 

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 (119/2022)

Ohjelmakauden 2021-2027 kansallista lainsäädäntöä on valmisteltu lainsäädäntöhankkeessa. Hankkeen työryhmässä on ollut mukana asiantuntijoita eri ministeriöistä ja rahastojen hallinnonaloilta.

Lisätietoja lakihankkeesta sisäministeriön verkkosivustolla