Kansallinen valmistelu

Kansallisia ohjelmia valmistellaan työryhmässä

Kansallisia ohjelmia on valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita. Lisäksi toimialalla tunnistettuja tarpeita ja ohjelman tavoitteita on kutsuttu määrittelemään laaja joukko muita sidosryhmiä.

Ohjelmaluonnoksista järjestettiin lausuntokierros touko-kesäkuussa 2021. Lausuntokierroksen aikana järjestettiin myös kuulemistilaisuudet, joihin osallistui mm. järjestötoimijoita. Tavoitteena on toimittaa valmiit ohjelmat komissiolle syyskuussa 2021. 

Ohjelmien toimeenpanoa varten valmistellaan lisäksi säännöllisin väliajoin päivitettävät toimeenpanosuunnitelmat, jotka tarkentavat rahastojen ohjelmia.  

Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan lakihankkeen työryhmässä

Uuden ohjelmakauden kansallisen lainsäädännön valmistelua varten asetettiin kesäkuussa 2019 lainsäädäntöhanke. Hankkeen työryhmässä on mukana asiantuntijoita eri ministeriöistä ja rahastoja koskevilta hallinnonaloilta. Työryhmässä käsitellään mm. tulevan ohjelmakauden kansallisiin hallintojärjestelyihin ja hankkeiden rahoittamiseen liittyviä sääntöjä. 

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uuden ohjelmakauden sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. Tavoitteena on, että laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 tulisi voimaan 1.12.2021.

Syksyn 2020 aikana aloitettiin myös valtioneuvoston asetuksen valmistelu. Asetuksessa on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä.  Asetusehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle toukokuussa 2021. Asetuksen valmistelua jatketaan annettujen lausuntojen pohjalta syksyllä 2021.

Lisätietoja lakihankkeesta löytyy lakihankkeen hankesivulta sisäministeriön verkkosivuilta.