Kansallinen valmistelu 2021-2027

Valtioneuvosto on hyväksynyt 11.11.2021 uudet ohjelmat Euroopan unionin sisäasioiden rahastoille ohjelmakaudelle 2021-2027 ja ohjelmat on toimitettu komissiolle. 

AMIF- ja ISF-rahastojen sekä BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmien toimeenpanoa varten valmistellaan säännöllisin väliajoin päivitettävät toimeenpanosuunnitelmat.     

EU:n sisäasioiden rahastojen ohjelmia on valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita. Lisäksi toimialalla tunnistettuja tarpeita ja ohjelman tavoitteita on kutsuttu määrittelemään laaja joukko muita sidosryhmiä.

Ohjelmaluonnoksista järjestettiin lausuntokierros touko-kesäkuussa 2021 ja lausuntokierroksen aikana järjestettiin myös kuulemistilaisuudet, joihin osallistui mm. järjestötoimijoita.

Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan lakihankkeen työryhmässä

Uuden ohjelmakauden kansallisen lainsäädännön valmistelua varten asetettiin kesäkuussa 2019 lainsäädäntöhanke. Hankkeen työryhmässä on mukana asiantuntijoita eri ministeriöistä ja rahastoja koskevilta hallinnonaloilta. Työryhmässä käsitellään mm. tulevan ohjelmakauden kansallisiin hallintojärjestelyihin ja hankkeiden rahoittamiseen liittyviä sääntöjä. 

Työryhmän tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uuden ohjelmakauden sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi.

Hallituksen esitys on eduskunnan käsittelyssä. Tavoitteena on, että laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 saadaan voimaan vielä vuoden 2021 aikana.

Työryhmässä valmistellaan myös valtioneuvoston asetusta sisäasioiden rahastoista. Asetuksessa on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä. Asetusehdotus on ollut lausuntokierroksella kesällä 2021 ja asetuksen valmistelua on jatkettu syksyn 2021 aikana.

Lisätietoja lakihankkeesta