Nationell beredning 2021-2027

Statsrådet har godkänt nya program för Europeiska unionens fonder inom området för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 den 11 november 2021 och program har lämnat till kommissionen. 

Förbereder man implementeringsplaner som uppdateras regelbundet för implementeringen av programmen i AMIF- och ISF-fonderna samt i finansieringsinstrumentet BMVI.

Fondernas program har förberetts i en arbetsgrupp som omfattar sakkunniga inom invandring, integration, gränssäkerhet, polis- och räddningsärenden samt juridik. Dessutom har en stor grupp andra intressentgrupper inbjudits för att fastställa behov som identifierats inom sektorn samt mål för programmet.

En remissrunda om programutkasten ordnades i maj–juni 2021 och under remissrundan ordnades även samråd där bland annat aktörer i organisationer deltog.     

Den nationella lagstiftningen bereds i en arbetsgrupp för lagprojektet

I juni 2019 tillsattes ett lagstiftningsprojekt för att bereda den nationella lagstiftningen under den nya programperioden. Till projektets arbetsgrupp hör experter från olika ministerier och från de förvaltningsområden som rör fonderna. Arbetsgruppen behandlar bl.a. regler i anslutning till den kommande programperiodens nationella förvaltningsarrangemang och till projektfinansieringen. 

Arbetsgruppens uppgift var att för den nya programperioden bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikes frågor med formen av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning.

Regeringens förslag ligger under behandling i riksdagen. Målet är att lagen om fonderna inom området för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 ska träda i kraft under år 2021.

Arbetsgruppen bereder också statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor. Syftet med förordningen är att mer detaljerat föreskriva bland annat om fondernas regler om stödberättigande.  Förslaget till förordning har varit på remissrunda sommaren 2021 och beredningen av förordningen har fortsatt under hösten 2021.

Ytterligare information om lagstiftningsprojektet