Nationell beredning av programperioden 2021–2027 

Fondernas program och planer för implementering

Statsrådet godkände i november 2021 de nya programmen för Europeiska unionens fonder för inrikes frågor för programperioden 2021–2027. Programmen har överlämnats till kommissionen för godkännande. Kommissionen förväntas godkänna programmen på våren 2022. 

Meddelande: Nya program för EU:s fonder inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 har godkänt

För implementeringen av programmen bereds dessutom implementeringsplaner som uppdateras regelbundet.      

Programmen har beretts i en arbetsgrupp som omfattar sakkunniga inom invandring, integration, gränssäkerhet, polis- och räddningsärenden samt juridik. Dessutom har en stor grupp andra intressentgrupper inbjudits för att fastställa behov som identifierats inom sektorn samt mål för programmet.

Nationell lagstiftning för fonderna

Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021) trädde i kraft i december 2021. Lagen föreskriver om förvaltningen av programmen och genomförandet av understödssystemet under programperioden 2021–2027.

Meddelande: Ny lag för förvaltningen av fonderna inom området för inrikes frågor träder i kraft

Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 (1125/2021)

Med stöd av lagen har statsrådets förordning utfärdats om fonder för inrikes frågor för programperioden 2021–2027 (119/2022). Förordningen godkändes vid statsrådets session i februari 2022. Förordningen föreskriver mer detaljerat bland annat om fondernas regler om stödberättigande.  

Meddelande: Förvaltningen av understöd som beviljas av medel i EU-fonderna för inrikes frågor förenklas

Statsrådets förordning om inom området för inrikesfrågor under programperioden 2021-2027

Den nationella lagstiftningen för programperioden 2021–2027 har beretts i ett lagstiftningsprojekt. Experter från olika ministerier och fondernas förvaltningsområden har varit med i projektets arbetsgrupp.

Mer information om lagprojektet på inrikesministeriets webbplats