Nationell beredning

Nationella program bereds i arbetsgrupp

Nationella program har förberetts i en arbetsgrupp som omfattar sakkunniga inom invandring, integration, gränsbevakning, polis- och räddningsärenden samt juridik. Dessutom har en stor grupp andra intressentgrupper inbjudits för att fastställa behov som identifierats inom sektorn och mål för programmet.

En remissrunda om programutkasten ordnades i maj–juni 2021. Under remissrundan ordnades även samråd där bland annat aktörer i organisationer deltog. Målet är att överlämna färdiga program till kommissionen i september 2021. 

För implementeringen av programmen bereds dessutom implementeringsplaner som uppdateras regelbundet, och som preciserar fondernas program.  

Den nationella lagstiftningen bereds i en arbetsgrupp för lagprojektet

I juni 2019 tillsattes ett lagstiftningsprojekt för att bereda den nationella lagstiftningen under den nya programperioden. Till projektets arbetsgrupp hör experter från olika ministerier och från de förvaltningsområden som rör fonderna. Arbetsgruppen behandlar bl.a. regler i anslutning till den kommande programperiodens nationella förvaltningsarrangemang och till projektfinansieringen. 

Arbetsgruppens uppgift är att för den nya programperioden bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikes frågor med formen av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning.

Avsikten är att regeringens förslag lämnas till riksdagen under sessionsperioden hösten 2021. Målet är att den nya lagen om fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 skulle träda i kraft 1.12.2021.

På hösten 2020 inleddes också beredningen av statsrådets förordning. Syftet med förordningen är att mer detaljerat föreskriva bland annat om fondernas regler om stödberättigande.  Förslaget till förordning sändes på remiss i maj 2021. Förberedelserna av förordningen fortsätter på hösten 2021 på basis av utlåtanden som getts.

Ytterligare information finns på lagprojektets projektsida på inrikesministeriets webbplats.