Upphandlingar

Olika upphandlingsförfaranden ska iakttas för olika stora upphandlingar.

Om upphandlingens värde överskrider det nationella tröskelvärdet tillämpas lagen om offentliga upphandling och koncession (1397/2016) vid upphandlingen.

Lag om offentlig upphandling och koncession (1396/2016)

Om värdet på en upphandling underskrider det nationella tröskelvärdet men överskrider 10 000 euro, ska kostnadernas skälighet utredas med anbud som begärs av minst tre anbudsgivare. Hela anskaffningsförfarandet ska dokumenteras och stödmottagaren ska vid en inspektion kunna visa upp åtminstone anbudsförfrågan, anbuden och upphandlingsbeslutet.

Om värdet på upphandlingen är under 10 000 euro men över 3 000 euro ska stödtagaren utreda den normala lokala prisnivån för den vara eller tjänst som ska upphandlas. Kostnadernas skälighet kan säkerställas exempelvis med hjälp av olika prislistor och varukataloger eller från uppgifter i webbutiker. Stödmottagaren kan också begära att få anbud. Stödmottagaren ska vid en inspektion kunna påvisa kostnadernas skälighet med dokument.

Om upphandlingens värde är under 3 000 euro ska kostnadernas skälighet vid behov motiveras.

Även vid upphandlingar som underskrider den nationella tröskelvärdet och överskrider 3 000 euro kan direktupphandling användas, om de grunder för direktupphandling som föreskrivs i upphandlingslagen uppfylls. Användning av direktupphandling ska alltid motiveras och dokumenteras.