Integrering och laglig invandring

Det särskilda målet 2 fokuserar på stöd för laglig invandring och integrering genom att trygga migrationssystemets enhetlighet och främja den effektiva integreringen av trejdelandsmedborgare.

Nationellt mål 2.1: Laglig invandring

Inom ramen för målet stöds laglig invandring och informationsåtgärder som stödjer möjligheterna till detta. Målet är att invandrare från tredjeländer ska ha tillgång till mer aktuell och heltäckande information om Finland och språkundervisning i utreseländerna.

Nationellt mål 2.2: Integration

Inom ramen för målet stöds olika åtgärder i integreringens inledande skede som främjar delaktigheten och välfärden hos invandrare från tredjeländer.

Vår gemensamma kommun

 • Det inledande skedet av integreringen av invandrare främjas genom att stärka invandrarnas delaktighet, livshantering och förmåga att handla på eget initiativ i det finländska samhället. Kunnandet hos tjänsteinnehavare som arbetar med invandrare utvecklas och kommuninvånare och aktörer på tredje sektorn aktiveras att delta i integrationsverksamhet. Samordningen mellan kommunerna och tredje sektorn utvecklas för att hitta en effektiv modell för samarbetet som också kan användas efter projektet. Samarbete mellan två kommuner främjar kommunernas nätverksbygge och gemensamma inlärning i fråga om både konkreta utmaningar och bästa förfaranden. Projektet skapar en modell där en liten kommun genom myndighetsåtgärder och kommuninvånarnas aktiva medverkan kan få invandrare att uppleva att de är jämlika invånare i kommunen som är informerade om hur man använder kommunens tjänster och som får snabbt inträde i det finländska samhället.
 • Grankulla stad, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-finansiering 258 695 euro

Hemma i staden – boendeträning för unga och barnfamiljer med invandrarbakgrund i Esbo och Uleåborg

 • Projektet planerar och genomför en helhet av boendeträning för unga och barnfamiljer med invandrarbakgrund. Målet är att en så stor del av de nyanlända unga och familjerna med invandrarbakgrund deltar i träningen. Utöver deltagande i lektionsundervisning övar får deltagarna öva sådana praktiska färdigheter som behövs i anslutning till boendet. Övningarna görs i övningsbostäder. Träningen omfattar bland annat utbildning i att söka bostad, skötsel av hemmet, hantering av ekonomiska frågor som gäller boende samt hyresgästens rättigheter och skyldigheter. Illustrerade anvisningar och praktiska övningar har en framträdande roll i träningen. Träningen omfattar även introduktionsutbildning i hur man söker bostad och hjälp med att söka bostad i syfte att hitta lämpliga bestående boendelösningar till klienterna hos hyresvärdar. Träningen består av ca 6–8 undervisningstillfällen. I träningen ingår individuella möten som genomförs i samarbete med den myndighet som ansvarar för integreringsarbetet. Träningen genomförs huvudsakligen genom samarbete mellan de aktörer som deltar i projektet.
 • Esbo stad, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-finansiering 427 500 euroa

MATEAS – Invandrare som klienter hos hälsovårdstjänsterna

 • Projektet gör de finländska hälsovårdstjänsterna och den tredje sektorns verksamhet som stödjer dessa tjänster transparenta och tillgängliga för invandrare. Projektet utvecklar och testar en inskolningsmodell som gör det lättare för invandrare att agera som klienter hos hälsovårdstjänsterna. För yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och aktörer inom den tredje sektorn utvecklas och testas en utbildningshelhet om produktion av kulturellt sensitiva tjänster och multikulturella möten särskilt med tanke på specialbehoven hos invandrare från tredjeländer.
 • Tammerfors yrkeshögskola, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-finansiering 270 000 euro

Stig in! Astu sisään! Come In!

 • Stig in/Astu sisään/Come In! är ett projekt där kunskap och erfarenhet, som berör inkludering av nyanlända flyktingar, sprids i tvåspråkiga kommuner i form av konferenser, samt i hela landet genom nätverksbildning och via projektets tvåspråkiga portal. Konferenserna byggs upp dels av föreläsningar kring internationell, nordisk och nationell akademisk forskning på området, dels av workshops där praxis och arbetsmetoder såväl i Finland och Norden som i övriga världen presenteras och utvärderas. Konferenserna bidrar till nätverksbildning mellan deltagarna från de olika kommunerna, men även till nordiska kontakter och utbyte. Material i form av föreläsningar, presentationer och videoinspelningar dokumenteras i projektets webbportal..
 • Åbo Akademi, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-finansiering 400 000 euro

Integrationsprojektet i Orimattila stad

 • Integrationsprojektet skapar beredskap att ta emot flyktingar i kommunen och utvecklar en verksamhetsmodell för organisering av integrationstjänsterna både lokalt och genom regionalt samarbete. Projektet stödjer i synnerhet utsatta tredjelandsmedborgare genom åtgärder som gör det möjligt att förbättra flyktingarnas delaktighet, välbefinnande och livshantering. Åtgärderna stödjer invandrarnas inlärning av ett nytt språk och en ny kultur samt deras livshantering och vardagsfärdigheter. Huvudvikten ligger på utveckling av åtgärderna i samarbete med den tredje sektorn. Under projektet förstärks personalens kunnande och kunskaper om förhållandena i flyktingarnas avgångsländer och deras särskilda behov. Ett centralt mål är att främja de etniska relationerna och jämlikheten i staden. Projektet länkar till utvecklandet på regionnivå och på riksplanet. Det utnyttjar goda verksamhetsmodeller som redan provats i praktiken.

 • Orimattila stad, 28.2.2017 - 27.2.2020, EU-finansiering 157 500 euro

Myintegration.fi

 • Myintegration.fi är en tjänst som främjar synligheten och tillgängligheten av verksamheter som gäller integrationen i området. Projektet har tre delområden 1) Den integrerades perspektiv samt en systematisk metod för att skapa en mall för digital kartläggning av utgångsdata. I fortsättningen kan mallen vidareutvecklas till en digital integrationsplan. I den digitala plattformen utnyttjas spelpedagogik för att hjälpa användarna att lära sig om regionen och dess tjänster, Finlands historia och det finländska samhället samt för att hjälpa användarna att hitta arbete och ge dem råd i bostadsfrågor. 2) Den informativa delen, som erbjuder serviceguider på flera språk som är tillgängliga för alla. 3) Den funktionella delen, som innehåller en webbkurs i samhällskunskap. Kursen är en pedagogiskt ändamålsenlig helhet för självstudier. På detta delområde genomförs mobil handledning i det inledande skedet av integreringen för personer som behöver detta stöd. Här erbjuds användaren också möjlighet till digital självutvärdering av sitt servicebehov.

 • Tavastehus stad, 28.2.2017 - 31.12.2019, EU-finansiering 307 725 euro

Jane, rådgivning på fältet

 • Jane är ett projekt som främjar jämställdhet med rådgivning på fältet och vars målgrupp är personer som kommit från tredjeländer och som riskerar att marginaliseras. Projektet för ut verksamhet som aktiverar flerspråkig servicehandledning, information och delaktighet till förorterna. Janes huvudkontor finns i köpcentret Puhos, men verksamheten, utbildningshelheterna och den engagerande verksamheten genomförs på olika håll i Helsingfors. Målområden: Östra centrum, Nordsjö, Gårdsbacka, Malm och Västra Helsingfors. Jane är ett projekt med flera aktörer, där organisationerna och kommunal service fungerar sida vid sida och främjar tillsammans målgruppens välmående och lika rätt till delaktighet. Under projektet uppstår för aktörerna gemensam verksamhetsplattform för rådgivning och ett sätt att arbeta tillsammans. Projektet erbjuder grupprådgivning och utbildning samt individuell servicehandledning och rådgivning. Projektet främjar målgruppens demokratimedvetenhet, hemsäkerhet och aktiv delaktighet. Samarbetsparterna är fem invandrarorganisationer, Huvudstadsregionens Närståendevårdare och Vänner rf, POLLI och tre av Helsingfors verksamhetssektorer.
 • Helsingfors stad 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-finansiering 629 996 euroa

Språkguidsprojektet Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: Lära sig delaktighetens språk

 • Den andra delen av projektet Suomen kieli sanoo tervetuloa som fått det nationella priset för språkinlärning fokuserar på inlärning av demokratins språk. I projektet Lära sig delaktighetens språk skapas multimediamaterial om demokratins språk för riskgrupper vid integration. Delaktighet är inte bara projektets namn utan arbetssättet: i varje arbetsskede engageras representanter för målgruppen. Den viktigaste målgruppen för projektet är ensamkommande unga som nyligen blivit vuxna och småbarnsmödrar. Språkguidsprojektet Suomen kieli sanoo tervetuloa 2: I projektet Lära sig delaktighetens språk fortsätter man med verksamheten som är inriktad på inlärning av grundläggande kunskaper i finska på de platser dit de som integreras har lätt att komma: i bibliotek, lekparker och platser för fritidssysselsättning. Projektet för språkmedveten demokratiuppfostran stödjer välmåendet, sysselsättnings- och studiemöjligheterna hos dem som integreras och som är i en sårbar ställning samt gör det lättare att bekanta sig med urbefolkningen. De som integreras är själva med och planerar och genomför verksamheten.
 • Stiftelsen för Kyrkans Utlandshjälp,  2.4.2018 - 31.3.2021, EU-finansiering 141 750 euro

Kamrathandledd modell för familjeträning för invandrare

 • Det utvecklas en kamratstödd modell för familjeträning, som förbereder invandrarna för förlossning, amning, omvårdnad av barn, föräldraskap, levnadssätt och familjens vardag. I utvecklingen beaktas familjernas servicebehov i anslutning till sexual- och fortplantningshälsa, som är kopplade till kulturella seder, som till exempel omskärelse av flickor och pojkar eller seder som gäller spädbarn. Modellen för familjeträning utvecklas i Birkaland. Modellen förankras och sprids till kommuner, där det bor invandrare i fertil ålder. Under projektet söks europeiska samarbetsparter för att sprida modellen till EU:s medlemsländer.

 • Tampere yrkeshögskola, 1.4.2018 - 31.12.2020, EU-finansiering 210 757 euro

Ett hem i Hyvinge

 • Med hjälp av projektet Ett hem i Hyvinge utvecklas både offentliga tjänster och tredje sektorns tjänster samt tjänster som församlingarna ordnar och som kompletterar dem, handledning i primärskedet och samt annan integrationsverksamhet. Syftet med projektet är att skapa en modell, där myndighetsfunktioner i integrationens primärskede kompletterar det arbete som tredje sektorn och andra myndigheter gör och att det som slutresultat av detta samarbete uppstår en palett för integrationen i Hyvinge. Målet är att etablera organisationens verksamhet till en del av integrationshelheten. Dessutom görs en förhandsutredning inom projektet om de möjligheter som finns i kommunerna i regionen att i fortsättningen ha ett ännu närmare samarbete och att i framtiden inrätta en integrationsenhet i Mellersta Nyland. Förhandsutredningen jämte rekommendationer överlåts till Kuuma-kommissionen efter att projektet är slut.
 • Hyvinge stad, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-finansiering 215 132 euro

Resursbanken: organisationssamarbete och handledning till kommunerna som stöd för integration (Vichtis, Lojo, Raseborg och Högfors)

 • Mellan kommunerna och organisationerna skapar projektet Resursbanken en verksamhetsmodell som bidrar till att stärka integrationen av flyktingar som flyttat till området. Den organisationskoordinator som anställts för projektet arbetar för att stärka kopplingarna mellan kommunen, organisationerna och dem som flyttat till landet bl.a. genom att ordna temautbildningar och -evenemang. Koordinatorn sammanställer också skriftligt material, som ger organisationerna arbetsredskap för integrationsarbetet och på så sätt främjar uppkomsten av nya aktiviteter och effektivare utnyttjande av befintliga aktiviteter. Dessutom skapar den gemensamma handledaren som Vichtis och Högfors anställt för den frivilliga verksamheten en klar struktur och regler för obundet frivilligt arbete för organisationer i regionen. Med dessa åtgärder effektiveras integrationsarbetet både inom kommunerna och den tredje sektorn och stärks det regionala samarbetet..
 • Vihtis kommun, 1.4.2018 - 31.3.2020, EU-finansiering 177 277 euro

Kotoisa - utvecklingsprojekt för att placera ut tredjelandsmedborgare och göra dem delaktiga

 • Inom projektet Kotoisa prövas olika metoder för att öka delaktigheten och välmåendet för tredjelandsmedborgare i sårbar ställning, bl.a. genom klientråd, erfarenhetsexpertis, integrerande social rehabilitering och boendehandledning. I projektet utvecklas en modell för uthyrning i andra hand och ett servicelöfte för boendehandledning och -rådgivning i anslutning till det, samt en modell för social rehabilitering som genomförs med ett integrerande arbetssätt. Med servicelöftet som rör boende förebyggs boendeproblem. Genom boendehantering och delaktighet ökas klienternas kontroll över livet, varvid kommuninvånarnas välmående ökar och den som ska integreras kan fokusera på integrationen. Genom att öka delaktigheten ökas interaktionen i kommunen mellan tredjelandsmedborgare och det mottagande samhället.
 • Jyväskylä stad, 1.3.2018 - 31.12.2019, EU-finansiering 143 439 euro

Gemensam integration - grupp- och familjespecifik frivillig verksamhet till stöd för integrationen av barnfamiljer med invandrarbakgrund

 • Inom projektet utvecklas professionellt handledd frivillig verksamhet till stöd för barnfamiljer med invandrarbakgrund. Verksamheten genomförs både grupp- och familjespecifikt. Syftet med stödet i gruppform är att stärka familjernas nätverk och erbjuda erfarenheter i form av social gemenskap. För att stärka aktörskap tar gruppverksamheten fasta på sakkunskapen som de medverkande barnen och familjerna har om de egna behoven och deras önskemål. Familjer med invandrarbakgrund bjuds in som kamratutvecklare. På det här viset identifieras deltagarna inte som stödmottagare eller som representanter för en viss kultur i och med att de deltar utan som experter på den egna kulturen och de egna behoven. Gruppverksamheten leds av en expert och deltagarna är frivilliga urfinländare som bjuds in eller familjer som redan har integrerats samt de familjer som nyligen har fått asyl. Genom kamratutveckling kommer man med idéer till och genomför familjespecifika stödformer som är baserade på frivillighet för barn och familjer.
 • Rädda Barnen rf, 5.3.2018 - 28.2.2020, EU-finansiering 246 956 euro

Projektet Stöd för utvecklingen av familjegrupphemsverksamhet och integration av ensamkommande minderåriga i Nyland, projektet TUKENA

 • Utvecklar traumamedvetet arbete som överskrider organisations- och kommungränserna och stärker kunnande inom psykosocialt stöd vid enheterna för minderåriga i Nyland. Inom projektet utvecklas även en genomgripande samverkan mellan kommunerna och boendeenheterna för att öka de ungas välmående, kartlägga tjänsterna och förebygga marginalisering. Inom projektet anställer SOS-barnbyar en grupp, som består av psykologer som är specialiserade på behandling av trauma och två andra yrkesutbildade personer inom social- och hälsovård (en ergoterapeut och en psykiatrisk sjukskötare). Projektet administreras, leds och utvärderas tillsammans med NTM-centralen. NTM-centralen anställer en arbetstagare, som har i uppgift att utveckla verksamheten med minderåriga regionalt, ordna utbildningar, förenhetliga praxisen för boendeenheterna. I projektet vill man engagerade unga i planeringen av verksamheten genom att sammankalla klientråd som består av invånarna vid boendeenheterna.
 • NTM-centralen i Nyland, 1.3.2018 - 29.2.2020, EU-finansiering 418 491 euro

YOUME - Ambassadörer för psykisk hälsa som resurs för integrationen

 • Målet med projektet är att främja invandrarnas integrering genom att stödja deras psykiska hälsa. Under projektet utarbetas tillsammans med ambassadörerna för psykisk hälsa och ett sakkunnignätverk en modell för Ambassadörer för psykisk hälsa, som bedriver mentorverksamhet för att öka invandrarnas kunskaper om psykisk hälsa, om olika sätt att förstärka den psykiska hälsan samt om problem och om hur man söker vård. I anslutning till mentorverksamheten tar ambassadörerna för psykisk hälsa upp frågor som gäller den psykiska hälsan för diskussion i sina egna sociala sammanslutningar. Mentorverksamheten handlar om överföring av erfarenheter och information på de sociala sammanslutningarnas evenemang och i växelverkan mellan enskilda människor. Mentorns verksamhet präglas av målinriktning, öppenhet, förtroende och engagemang. Mentorn reagerar på behov som är kritiska med tanke på den andra människans liv. Mentorverksamheten går i detta fall inte ut på tutorverksamhet, undervisning, introduktionsutbildning eller arbetshandledning. Ambassadörernas verksamhet ges stöd med informationsinriktade seminarier. Projektet implementeras så att det utgör en permanent del av organisationernas verksamhet.
 • Åbo Yrkeshögskola, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-finansiering 322 381 euro

Hemifrån hem och ut i samhället - coachningsmodell för att göra invandrarkvinnor delaktiga i samhällelig verksamhet

 • Projektet främjar samarbetet mellan invandrarkvinnor och organisationer som tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen och strävar efter att uppmuntra kvinnorna att lämna hemmen och gå med i samhällelig verksamhet. För att uppnå målet utvecklas tillsammans med invandrarkvinnor en coachningsmodell som ger invandrarkvinnor färdigheter att delta i samhällelig verksamhet genom att den ger dem möjlighet att stifta bekantskap med kulturen, kommunikationskulturen, social- och hälsovårdssystemet och arbetslivet i Finland. Projektet utnyttjar i huvudsak nätverken för Naistari vid Setlementti Tampere ry för att nå målgrupperna. Naistari, som verkar i stadsdelen Hervanta i Tammerfors, erbjuder stödtjänster för invandrarkvinnor. I Naistaris verksamhet deltar särskilt kvinnor som saknar yrkesutbildning eller sådan kompetens och kunskaper i finska språket som arbetslivet i Finland förutsätter.
 • Tammerfors yrkeshögskola, 1.3.2019 - 31.8.2021, EU-finansiering 170 560 euroa

Hemifrån hem

 • I projektet Hemifrån hem ordnas gruppverksamhet som främjar integrering, delaktighet och psykisk hälsa. Verksamheten är avsedd för invandrarkvinnor som av någon anledning står utanför tjänsterna och som därigenom löper risk att helt bli utanför studie- och arbetsmarknaden (t.ex. hemmamammor, kvinnor som inte är läs- eller skrivkunniga). Verksamheten fokuserar på att ge professionellt stöd i gruppform och länka S2-undervisning till alla aktiviteter. Deltagarna kan ta barnen med sig till evenemangen. Verksamheten är särskilt inriktad på kvinnor som pratar arabiska, kurdiska, dari och thai. Invandrare som kommit längre fram på integrationsleden fungerar som kvinnornas mentorer. Som ett resultat av verksamheten får kvinnorna större stödnätverk och blir bekanta med tjänsterna och verksamhetsformerna i området. De får bättre kunskaper i finska språket. Efter att gruppverksamheten har avslutats vet kvinnorna också hur de ska fortsätta. De har bättre förutsättningar att stödja barnens skolgång och integrering. Även mentorernas delaktighet och kunnande ökar.
 • Lahtis yrkeshögskola, 1.4.2019 - 30.9.2012, EU-finansiering 378 890 euroa

Hitta ditt hem på nytt i Norra Österbotten - modell för integration i det inledande skedet för invandrarfamiljer i kommuner av landsbygdskaraktär

 • I projektet utarbetas en modell för det inledande skedet av integreringen av familjer i kommuner av landsbygdskaraktär för Pudasjärvi och Utajärvi kommuner. Modellen omfattar en integrationskartläggning, en integrationsplan för familjen och vid behov kompetenskartläggning. Dessutom utvecklas servicesystemet på så sätt att kommunerna kan tillgodose behoven hos personer från tredjeländer, särskilt utsatta personer, genom att förbättra tjänsternas kundorientering och öka kunnandet hos personalen och organisationerna. Kamratstödsverksamheten utvecklas i projektet genom att utbilda handledare för kamratstöd. Kamratstödsverksamheten är en verksamhetsform som stödjer integreringen av invandrare. Den behöver kompletteras med samarbete mellan olika kommunala aktörer och den tredje sektorn. Målet med projektet är att förstärka främjandet av integreringen, delaktigheten och välbefinnandet i enlighet med behoven hos invandrare med flyktingbakgrund på så sätt att den lilla landsbygdskommunen genuint blir invandrarnas hemkommun.
 • Pudasjärven stad, 1.4.2019 - 31.3.2021, EU-finansiering 358 760 euro

Stöd för integreringen

 • Projektet skapar modeller för samarbetet i kommunen. Resultatet är att webbtjänsten kotoutumisentukena.fi kan användas effektivare och i större utsträckning. Webbtjänsten utvecklas så att den fungerar allt bättre utifrån sådana användarbehov som kommit fram efter att tjänsten testades och offentliggjordes. Utbildningen av organisationsaktörer och olika myndigheter fortsätter så att webbtjänsten tas i användning som ett verktyg för personer som arbetar med rådgivning och handledning i så många sektorer som möjligt. Målet är att i första hand ordna utbildningarna i samarbete med regionala aktörer. Organisationerna ges stöd i ibruktagandet av webbtjänsten bl.a. med kvalitetsarbete som siktar på kommunikation och etablering av verksamhetens koncept. Projektet initierar och förstärker utvecklingsarbetet inom ANM:s partnerprogram regionalt. I syfte att stödja användarna planerar projektet ett webbutbildningsmaterial/undervisningsprogram som kommer att utnyttjas särskilt efter projektets slut.
 • NTM-Centralen i Nyland, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-finansiering 360 000 euro

Nationellt mål 2.3: Utveckling av beredskapen .

Det centrala syftet är att utveckla migrationsförvaltningens verksamhet genom att utveckla samarbetet mellan myndigheterna samt genom att förenkla tillståndsförfarandet. Dessutom stöds åtgärder som utvecklar statistikföringen och analysen av invandringen samt uppföljningen av integreringen

RIO 2 – Ambulerande migrationsexpert

 • Projektet RIO 2 är en fortsättning på Migrationsverkets projekt RIO – ambulerande migrationsexpert, där man i samarbete med beskickningarna utvecklat funktioner relaterade till sökande av uppehållstillstånd i länder med utmaningar. I projektet RIO 2 ska man utreda hur de nya verksamhetsmodellerna har tillämpats, utvärdera hur effektiva de är, göra nödvändiga korrigeringar samt sträva efter att etablera de bästa verksamhetsmodellerna i beskickningarnas verksamhet. Målet är en så snabb, smidig och kostnadseffektiv migrationsprocess som möjligt för en tredjelandsmedborgare, vilket förutom sökande kommer att gagna arbetsgivare, läroanstalter och myndigheter. I projektet ligger fokus på de mest utmanande beskickningarna, i synnerhet de, där mottagandet av ansökningar har utlokaliserats. I projektet utvecklas också samarbetet mellan myndigheter med hjälp av teknik, bl.a. i genomförandet av utbildningar, rådgivning och intervjuer på distans samt ett responssystem.
 • Migrationsverket, 01.10.2019 - 31.03.2021, EU-finansiering 112 623 euro

ERSUS - Lätt att läsa - uttala - förstå - tjänsten

 • Inom projektet utvecklas innehållet i de begäranden om komplettering och skriftliga/muntliga anvisningarna som används i uppehållstillståndsförfarandet till klartext och görs kundorienterat i samarbete med övriga aktörer. Projektets mål är att öka självständig ärendehantering bland Migris asylsökande/klienter genom anvisningar och handledning på klarspråk och med rätt kvalitet. Migri vill underlätta bland annat ärendehantering för familjemedlemmar till personer som erhållit internationellt skydd, så att klientens behov av att anlita biträden eller intressentmyndigheter minskar, när en större del av klienterna får den service de behöver och uppmuntras använda elektronisk ärendehantering. Personal som har utbildats med hjälp av projektet lär sig kundorienterat tänkande och att förutom kundrådgivning på de inhemska språken producera tydlig kundrådgivning på främmande språk både skriftligt och muntligt i olika rådgivningssituationer. Tjänsten når allt bättre flera kundgrupper och processerna blir öppnare och mer transparenta och rättssäkerheten ökar.
 • Migrationsverket, 1.0.2018 - 31.10.2019, EU-finansiering 171 415 euro

FinMonik - Forskningsinformation om välmående till stöd för integration och uppföljningen av den

 • Målet för projektet är att utveckla en uppföljningsmodell för välmående och hälsa för befolkningen med utländsk bakgrund, det vill säga skapa en plan för att fylla behovet av information som behövs i uppföljningen av integrationen (bl.a. frekvensen av olika enkätundersökningar, ämnesområden, finansiering). Uppföljningsmodellen ska även kunna utnyttjas regionalt. Inom projektet genomförs dessutom en enkätundersökning, där det produceras information regionalt och där de hälso- och välfärdsindikatorer, som är centrala vid uppföljningen av integrationen och som inte fås från registret, specificeras utifrån ny insamling av information och tidigare erfarenheter. Dessa ämnesområden är välmående, delaktighet, diskrimineringserfarenheter, hälsotillstånd, upplevda hinder för sysselsättning, egen bedömning av språkkunskaper. Syftet är att generera information från stora kommuner, enligt kön och grupper av födelseland eller migrationsorsak. Arbetet genomförs i nära samarbete med arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration, flera kommuner, övriga förvaltningsområden och forskningsinstitut.
 • Institutet för hälsa och välfärd, 1.3.2018 - 28.2.2020, EU-finansiering 277 899 euroa

Utveckling av samarbetet mellan migrations- och säkerhetsmyndigheterna (MISEC)

 • Genom projektet får migrationsmyndigheterna hjälp med att avgöra om förutsättningarna för inresa och uppehållstillstånd enligt utlänningslagen uppfylls utifrån den bästa möjliga informationen. Detta ska uppnås genom att utveckla nationellt och internationellt informationsutbyte och analysverksamhet samt genom att klarlägga hur den nuvarande regleringen fungerar med tanke på informationsanskaffning, myndighetssamarbete och elektronisk hantering av information. Projektet främjar myndighetssamarbete, kostnadseffektivitet samt rättsäkerheten och kvaliteten hos processerna.
 • Migrationsverket, 2.4.2018 - 31.10.2020, EU-finansiering 518 266 euro