Integrering och laglig invandring

Det särskilda målet 2 fokuserar på stöd för laglig invandring och integrering genom att trygga migrationssystemets enhetlighet och främja den effektiva integreringen av trejdelandsmedborgare.

Nationellt mål 2.1: Laglig invandring

Inom ramen för målet stöds laglig invandring och informationsåtgärder som stödjer möjligheterna till detta. Målet är att invandrare från tredjeländer ska ha tillgång till mer aktuell och heltäckande information om Finland och språkundervisning i utreseländerna.

Nationellt mål 2.2: Integration

Inom ramen för målet stöds olika åtgärder i integreringens inledande skede som främjar delaktigheten och välfärden hos invandrare från tredjeländer.

Tillsammans utan rasism – inkluderande utbildning för lågstadieelever

 • Projektbeskrivining: I projektet tas fram en undervisningshelhet om antirasism för ÅK 4–6, som hjälper eleverna att bilda sig en bred uppfattning om rasism, dess olika uttrycksformer samt om sina egna fördomar och privilegier. Den orienterande och fördjupande modulen ger deltagarna – både barn och vuxna – ny information om och nya sätt att hantera antirasistiska teman genom aktiverande lektionsupplägg. För yrkesutbildade ger projektet ett praktiskt underlag för behandling av antirasistiska teman i det egna arbetet.Helheten ger möjligheter för djupare inlärning genom en process, än under en enskild lektion, och erbjuder klassläraren verktyg för integrering av temat i undervisningen. Lärarna får anvisningar för en uppföljning som utförs 3–6 månader efter aktiviteterna.Esbo, Euraåminne, Tavastehus, Villmanstrand, Uleåborg, Tammerfors och Åbo

 • Projektgenomförare: Lära för Livet Stiftelse sr, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 103 433,79 euro

Webbutbildning om antirasism för yrkesutbildade

 • Projektbeskrivning: I projektet utarbetas och produceras ett förstklassigt online-utbildningspaket om antirasism och antirasistiska arbetssätt för yrkesutbildade och studerande. Paketet består av följande högkvalitativa videor: 1) en kortfilm som tar tittaren emotionellt nära rasistiska teman och 2) tio informativa ”ted talk”-föreläsningar avsedda att bibringa och fördjupa förståelse och färdigheter för olika perspektiv och tankar på rasism, antirasism, icke-diskriminering och jämlikhet. Videorna planeras och produceras genom samutveckling tillsammans med målgruppen och vårt lands främsta experter på rasism och antirasistiska arbetssätt. Utbildningspaketet ges riksomfattande spridning både på webben och till läroanstalterna och yrkesorganisationerna så att såväl personer som organisationer enkelt och kostnadsfritt har tillgång till det även efter projektet.

 • Projektgenomförare: Institutet för hälsa och välfärd, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 184 126,80 euro

Simulering av mångkulturalitet för att främja samhällets mottaglighet

 • Projektbeskrivining: Projektet går ut på att utveckla, testa och modellera en simuleringsmetod som utgör ett jämlikt forum för diskussioner mellan arbetsgivare och arbetssökande med invandrarbakgrund. Simuleringspedagogik används i pilotförsök med mångkulturella rekryterings- och arbetshandledningssituationer. Simuleringsprocesser ordnas inom sektorerna företagsekonomi, bil och logistik, och vårdarbete. Metoden ökar deltagarnas förståelse för olika perspektiv och stärker deras mångkulturella kompetens. Samtidigt samlar man in data om erfarenheterna som används i en riksomfattande kampanj för påverkanskommunikation hösten 2022. Projektet synliggör samhällets och särskilt arbetsgivarnas roll i tredjelandsmedborgarnas integration i Finland. Med hjälp av simuleringsmetoden identifieras tvåvägsverkande faktorer som förhindrar respektive främjar integration. Påverkanskampanjen ska öka förståelsen för utmaningarna och möjligheterna i mångkulturella möten.

 • Projektgenomförare: Lab-ammattikorkeakoulu Oy, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 110 509,38 euro

Mottaglig YH – nationellt mot rasism (VARAVA)

 • Projektbeskrivining: Syftet med projektet Mottaglig YH – nationellt mot rasism är att åstadkomma en förändring i arbetskulturen på yrkeshögskolorna. Genom att synliggöra yrkeshögskolornas roll som främjare av integrationen och sysselsättningen av tredjelandsmedborgare vill man svara på kravet på hållbar tillväxt med hänsyn till demografi och globalt ansvar. I projektet studeras strukturella hinder samt metoder för att ingripa i rasism. Antirasistiska metoder och aktiviteter utvecklas genom servicedesign och samutveckling tillsammans med studerande, personal och berörda parter. Utvecklingsinsatserna ger upphov till en handlingsplan för riksomfattande förändring samt åtgärdsförslag för yrkeshögskolorna i Finland. Utvecklingsprocessen dokumenteras och resultaten används för framtagning av en automatiserad utbildningsmodul, och som stöd för förändringen skapas en öppen MOOC-plattform för antirasistiska metoder.

 • Projektgenomförare: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 259 754,18 euro

Medvind för integration – antirasistiska handlingar för ungdomsarbete (projektet Medvind

 • Projektbeskrivining: I projektet förbättras yrkesutbildade ungdomsarbetares förmåga att identifiera och ingripa i rasism och på så sätt stärka deras kompetens att undanröja strukturell rasism. Projektet riktar sig till ungdomsarbetare, och nyttan tillfaller ungdomar, särskilt ungdomar med invandrarbakgrund. De huvudsakliga aktiviteterna i projektet är en utbildningshelhet för ungdomsarbetare och antirasistiskt stödmaterial. De erbjuder verktyg och stöd för gemensamma utvecklingsinsatser och för bransch- och sektorövergripande samarbete. Projektet syftar till att stärka såväl ungdomsarbetarnas kapacitet att identifiera och ingripa i rasism som deras färdigheter inom jämlikhetsarbetet i praktiken. På så sätt utökar projektet deltagandemöjligheterna för ungdomar med invandrarbakgrund och främjar integrationen av ungdomar som invandrat till Finland från tredjeländer. Strukturell rasism realiseras i förfaranden och verksamhetskulturer, och för att undanröja rasism krävs långsiktiga insatser som involverar hela arbetsplatsen, vilket detta projekt stödjer.

 • Projektgenomförare: Institutet för Fredsfostran rf, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 98 820,05 euro

"Enklare vardag"

 • Projektbeskrivining: Projektet stöder invandrarnas integration genom den frivilliga verksamheten "Enklare vardag": invandrarna får hjälp i sådana vardagsproblem, som inte kräver myndighets- eller professionell handledning, och som beror på bristande språkkunskaper och/eller bristande kännedom om kulturen. Syftet är att förstärka invandrarnas delaktighet och välfärd samt förenkla deras vardag. Verksamheten "Enklare vardag" genomförs som personlig handledning och i kunskaps- och färdighetsverkstäder på deltagarnas eget språk. Projektet koncentrerar sig i första hand på invandrare med afghansk eller eritreansk bakgrund. Under projektet utvecklas och förankras modellen "Enklare vardag", med hjälp av piloter i området Östra Tavastland. Ett aktivt samarbetsnätverk har planerat projektet och förbundit sig att genomföra det. Modellen ska spelas in så att den kan användas även i andra områden. Den kan tillämpas som stöd åt olika språkgrupper, förutsatt att de frivilliga har anställda och tolkar i sina egna språk som stöd.

 • Projektgenomförare: LAB yrkeshögskolan, Verksamhetsperiod: 1.9.2020 - 31.12.2022, EU-stöd: 218 995 euro

Sammankallande - (KoKo -projektet)

 • Projektbeskrivining: Syftet är att bygga mera interaktiva och nätverksfrämjande boendegemenskaper och att skapa gemensamma aktiviteter. I praktiken betyder detta att olika samfund, deltagande organisationer och föreningar skapar en samtalskontakt samt en verksamhetskultur som förstärker gemensam aktivitet. Målgruppen är tredjelandsmedborgare som fått uppehållstillstånd i Hervanta, Gårdsbacka och Kvarnbäcken eller deras närområden. Kärnidén i projektet är att förstärka målgruppens handlingsförmåga, påverkansmöjligheter och integration genom coaching samt samfundsnätverk med låg tröskel, som ska skapas i områdena. Förstärkande av nätverksaktiviteter och kontakterna som knyts under projektet med arbetslivets aktörer, socialtjänsten, fastighetsförvaltare samt grannskapsmedlare stöder deltagarnas och deras familjers handlingsförmåga genom att förebygga utanförskap och bristande delaktighet i samfundet och samhället i stort.

 • Projektgenomförare: Tammerfors luthersk kyrklig samfällighet, Verksamhetsperiod: 1.9.2020 - 31.8.2022, EU-stöd: 184 924 euro

Utbildning, handledning och mentorskap som stöd till integrerande diakoni

 • Projektbeskrivining: I projektet förstärks den psykosociala kompetensen i församlingars frivilliga integrationsverksamhet som stöd åt utsatta invandrargrupper. Församlingarna utvecklas till kulturintensiva och verkligt integrerade samfund, och nätverksbildningen med andra integrerande aktörer främjas. Konceptet med psykosocialt stöd lanseras i pilotförsamlingar, som valts ut till projektet. Stödgrupper anordnas åt utsatta grupper, och stöd till vardagsfärdigheter, som äldrestöd, erbjuds, Detta har en tydlig påverkan på familjens och individens mentala hälsa och funktionsförmåga. Församlingarna bistås också i att anordna evenemang och former för gemensamma aktiviteter, som främjar likvärdigt deltagande i samfundet. Kulturmedvetenheten och olika verksamhetsansvarigas kompetens i främjandet av integrationen och inkluderandet, förstärks. Projektet skapar en innovativ utbildnings- och mentorskapsmodell, som övriga integrerande aktörer kan utnyttja.

 • Projektgenomförare: SATAEDU, Verksamhetsperiod: 1.7.2020 - 21.12.2022, EU-stöd: 135 221 euro

KotoKuusamo

 • Projektbeskrivining: I projektet stöder man invandrarnas delaktighet, handlingsförmåga och övergripande välfärd genom att anordna verksamheter för att öka kunskap och kunnande samt genom att sänka tröskeln för deltagande i utveckling av tjänster och tredje sektorns verksamhet. Tvåvägsintegrationen stöttas genom att det anordnas mötesplatser där gamla och nya Kuusamo-bor kan lära känna varandra. Målet är att invandrarna ska känna sig som likvärdiga kommuninnevånare. Projektet erbjuder utbildning och handledning åt personer, som i sitt arbete och sin verksamhet möter personer med olika kulturella bakgrunder. Den ömsesidiga koordineringen och ansvarsfördelningen mellan parter verksamma inom integrationen, utvecklas genom att skapa ett integrationsnätverk i kommunen, bestående av centrala aktörer som kommunen och den tredje sektorn. I samarbete med nätverket skapas en modell för genomförandet av integrationstjänster där man definierar på vilket sätt genomförandet ska ske, rollerna och ansvaren.

 • Projektgenomförare: Kuusamo stad, Verksamhetsperiod: 1.6.2020 - 31.12.2022 EU-stöd: 174 442 euro

Hemifrån hem och ut i samhället - coachningsmodell för att göra invandrarkvinnor delaktiga i samhällelig verksamhet

 • Projektbeskrivining: Projektet främjar samarbetet mellan invandrarkvinnor och organisationer som tillhandahåller tjänster inom äldreomsorgen och strävar efter att uppmuntra kvinnorna att lämna hemmen och gå med i samhällelig verksamhet. För att uppnå målet utvecklas tillsammans med invandrarkvinnor en coachningsmodell som ger invandrarkvinnor färdigheter att delta i samhällelig verksamhet genom att den ger dem möjlighet att stifta bekantskap med kulturen, kommunikationskulturen, social- och hälsovårdssystemet och arbetslivet i Finland. Projektet utnyttjar i huvudsak nätverken för Naistari vid Setlementti Tampere ry för att nå målgrupperna. Naistari, som verkar i stadsdelen Hervanta i Tammerfors, erbjuder stödtjänster för invandrarkvinnor. I Naistaris verksamhet deltar särskilt kvinnor som saknar yrkesutbildning eller sådan kompetens och kunskaper i finska språket som arbetslivet i Finland förutsätter.

 • Projektgenomförare: Tammerfors yrkeshögskola, Verksamhetsperiod: 1.3.2019 - 28.2.2022, EU-stöd: 170 560 euroa

Stig in2, Astu sisään2, Come in2 - Born to be included

 • Projektbeskrivining: Projektet arbetar för verksamhets- och kompetensutveckling samt förstärkt sektorövergripande samverkan för personal och frivilliga inom offentlig, privat och tredje sektor, med målet att dela kunskap och utveckla förfarandesätt som befrämjar en god integration för barn och unga och ökar barnet och den ungas välbefinnande och delaktighet i vårt samhälle. Målet nås genom anordnande av nationella konferenser samt tre sektorövergripande utvecklingsprocesser fokuserade på inkludering och integrering av barn och unga. Processteman är: empowerment och stöd för föräldrar; stöd till traumatiserade barn och ungdomar samt råd om utveckling av utbildnings- och fritidssektorn för ökad flexibilitet och färre systemiska orättvisor. Vidare sprids kunskap och erfarenhet som genereras i projektet nationellt genom en publikation, utvecklande av webbplattform innehållande pedagogiska lärobjekt samt i en digital flerspråkig artikelsamling kring integration av barn och unga i Finland, Norden och världen.

 • Projektgenomförare: Åbo Akademi, Centret för livslångt lärande, Verksamhetsperiod: 1.9.2020 - 31.7.2022, EU-stöd: 300 000 euro

Nationellt mål 2.3: Utveckling av beredskapen .

Det centrala syftet är att utveckla migrationsförvaltningens verksamhet genom att utveckla samarbetet mellan myndigheterna samt genom att förenkla tillståndsförfarandet. Dessutom stöds åtgärder som utvecklar statistikföringen och analysen av invandringen samt uppföljningen av integreringen

Migrationsverkets projekt för framsynthet och resursplanering – projektet SEER

 • Projektbeskrivining: I projektet utvecklas analyser av invandringen som stöd för smidigt, flexibelt och kvalitativt beslutsfattande, vilket ställts som mål i strategin Migrationens framtid 2020. Fokus ligger på att kombinera och bearbeta statistiska data och expertkunskap till ett analysverktyg som stödjer genomförandet av de strategiska målen med hjälp av framsyn och olika scenarier. Det eftersträvade resultatet är att främja laglig invandring med en smidig tillståndsprocess och kunna rikta in resurserna på ett kostnadsbesparande och totalekonomiskt optimalt sätt genom långsiktig resursplanering. Resurserna allokeras med framförhållning till de processer där behovet är akut. Med detaljerade och kvalitativa data om automatiseringens konsekvenser och flaskhalsarna i processen utgör utgångspunkter för översynen och analyserna av den nuvarande tillståndhandläggningen. Då kan man upptäcka eventuella behov av att förbättra systemet och ändra lagstiftningen.
 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 232 256,29 euro


International House Helsinki: utredning av digital utveckling

 • Projektbeskrivining: I projektet görs en utredning som stödjer den digitala utvecklingen av International House Helsinki. Syftet med utredningen är att främja kundorienterade, proaktiva och effektiva metoder för tillhandahållande av myndighetstjänster i initialskedet vid invandring. Man granskar de behov och specialvillkor som hänför sig till utvecklingen av digitala tjänster och e-kommunikation, fördjupar förståelsen för kunderna (tredjelandsmedborgare) och tar fram åtgärdsförslag som stöd för utvecklingen. Projektet medverkar i utvecklingen av en riksomfattande distanstjänstlösning och identifieringsrutiner.International House Helsinki (IHH) är i Finland en föregångare inom samordning av myndighets- och rådgivningstjänster i initialskedet vid invandring. Hantering av de ökande kundvolymerna kräver närmare samarbete mellan myndigheterna och nya digitala lösningar. Det långsiktiga målet är att kunderna snabbt och enkelt kan sköta sina ärenden på en gång, antingen på webben eller på ett serviceställe.

 • Projektgenomförare: Helsingfors stad, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 30.06.2022, EU-stöd: 82 641,75 euro

LYRIA – Learn yourself and repeat what you have learned about immigration affairs

 • Projektbeskrivining: Projektets syfte är att effektivisera myndigheternas arbetssätt genom att ta fram nytt digitalt självstudiematerial om arbets- och entreprenörskapsrelaterade tillståndsprocesser. Det tid- och platsoberoende självstudiematerial som tas fram i projektet bidrar till att försnabba handläggningen av arbets- och entreprenörskapsrelaterade tillståndsansökningar samt förenhetliga rådgivningen. Med hjälp av självstudiematerialet med tillhörande tester kan handläggarna lära sig om kraven i tillståndsprocessen och bekräfta sina kunskaper. Den lagliga invandringen blir snabbare då tillståndsansökningarna handläggs effektivare. Projektet gör förfarandena vid inresa klarare och effektiviserar myndigheternas verksamhetsmetoder med hjälp av en ny inskolningsmetod. De ansökande klienterna och deras familjemedlemmar samt arbetsgivarna får nytta av den högklassiga rådgivningen och smidiga beslutsprocessen samt av det enhetliga beslutsförfarandet som säkerställs med hjälp av det enhetliga utbildningsmaterialet. Det enhetliga utbildningsmaterialet ökar öppenheten, transparensen och rättssäkerheten i processerna.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 244 109,28 euro

RIO 2 – Ambulerande migrationsexpert

 • Projekbeskrivining: Projektet RIO 2 är en fortsättning på Migrationsverkets projekt RIO – ambulerande migrationsexpert, där man i samarbete med beskickningarna utvecklat funktioner relaterade till sökande av uppehållstillstånd i länder med utmaningar. I projektet RIO 2 ska man utreda hur de nya verksamhetsmodellerna har tillämpats, utvärdera hur effektiva de är, göra nödvändiga korrigeringar samt sträva efter att etablera de bästa verksamhetsmodellerna i beskickningarnas verksamhet. Målet är en så snabb, smidig och kostnadseffektiv migrationsprocess som möjligt för en tredjelandsmedborgare, vilket förutom sökande kommer att gagna arbetsgivare, läroanstalter och myndigheter. I projektet ligger fokus på de mest utmanande beskickningarna, i synnerhet de, där mottagandet av ansökningar har utlokaliserats. I projektet utvecklas också samarbetet mellan myndigheter med hjälp av teknik, bl.a. i genomförandet av utbildningar, rådgivning och intervjuer på distans samt ett responssystem.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.10.2019 - 31.01.2022, EU-stöd: 112 623 euro

Stark och uppdaterad kunskapsgrund för integration och forskningsdata om integration (FinMonik 2)

 • Projektbeskrivining: Projektet omfattar tre varandra stödjande målsättningar: 1) identifiering och kartläggning av centrala kundinformationssystem (speciellt Kanta- arkivets) informationsinnehåll och användningsmöjligheter i uppföljning av hälsa och välfärd 2) Kunskapsbasen för systemet för integrationens uppföljning förstärks, genom att kombinera olika förvaltningsområdenas registeruppgifter i befolkningsstudier (bl.a. FinMonik). Med hjälp av en omfattande kunskapsbas produceras forskningsdata om bakgrundsfaktorerna, som påverkar invandrargruppernas integration för att kunna bedöma behovet av tjänster och 3) Projektets resultat produceras som tydligt och användarvänligt material och publiceras på THL:s webbsidor, e-plattform (t.ex. Terveytemme.fi). Vid identifieringen utnyttjas tjänsteutformning och visualisering. Arbetet genomförs i nära samarbete med arbets- och näringsministeriets kompetenscenter för integration, kommuner, ministerier och övriga forskningsinstitut.

 • Projektgenomförare: Institutet för hälsa och välfärd (THL), Verksamhetsperiod: 1.9.2020 - 31.12.2022. EU-stöd: 422 174 euro