Valkriterier

Allmänna valkriterier

De allmänna valkriterierna för projekt eller verksamhet som finansieras fastställs i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor. Detaljerade valkriterier finns i fondens genomförandeprogram.

En allmän förutsättning för beviljande av stöd är att projektet eller verksamheten uppfyller kriterierna enligt det nationella programmet och det nationella genomförandeprogrammet och främjar målen i Europeiska unionens lagstiftning, det nationella programmet och det nationella genomförandeprogrammet.

Syftet för projektet eller verksamheten som finansieras får inte vara att ge stödmottagaren ekonomisk vinning. Stödmottagaren ska ha tillräckliga finansiella och övriga förutsättningar för att genomföra projektet eller verksamheten. Stödmottagaren ska dessutom ha förutsättningar för att ansvara för kontinuiteten hos projektet eller verksamheten efter att beviljandet av stödet upphört, såvida det inte är onödigt med tanke på projektets eller verksamhetens karaktär. Om projektet eller verksamheten har beviljats annan finansiering från Europeiska unionens budget kan finansiering inte beviljas från fonderna inom området för inrikes frågor.

Grunder för beviljande

Grunderna för beviljande anknyter inte direkt till projektets eller verksamhetens stödberättigande, utan är kriterier som används i bedömningen och med vars hjälp man granskar och bedömer om projekten eller verksamheten kan genomföras, är nödvändiga, effektiva, spridbara etc. och om sökanden har förutsättningar att genomföra projektet. Med hjälp av dessa bedömningsgrunder jämförs ansökningarna med varandra och deras förutsättningar i relation till fondens mål. Grunderna för beviljande beskrivs i detalj i fondens genomförandeprogram.

Tematiska valkriterier

Fonden kan ordna begränsade tematiska eller riktade sökningar som begränsar sig till vissa prioriterade områden i det nationella programmet och genomförandeprogrammet. I dessa fall jämförs projektet eller verksamheten med de angivna prioriterade områdena.