Återvändande

Det särskilda målet 3 fokuserar på frivilligt återvändande, återintegrering, utveckling av förfarandena för avlägsnande ur landet samt åtgärder relaterade till uppföljning av återvändandet och återintegreringen.

Nationellt mål 3.1: Åtgärder relaterade till återvändande

Centrala teman för det nationella målet 3.1 är att utveckla systemet för frivilligt återvändande.

RETU - Frivilligt återvändande som möjlighet

 • Migrationsverket kan bevilja stöd för frivilligt återvändande till en person som efter ett negativt asylbeslut olagligen vistas i landet. Migrationsverkets enhet för mottagande handhar informationen om frivilligt återvändande, sörjer för rådgivning och behandlar ansökningar för denna målgrupps del. Verkets handlingsmodell och anvisningar för frivilligt återvändande behöver uppdateras, eftersom den nuvarande modellen inte tar hänsyn till denna målgrupp och inte heller omfattar rådgivning till den. I projektet utreds hur det ska vara möjligt att nå och ge råd till en person som olagligen vistas i landet efter ett negativt asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänsterna.
 • Migrationsverket, 01.10.2019 - 31.12.2020, EU-finansiering 149 696 euro

VAPA 2 – Effektivisering av styrningen för frivilligt återvändande

 • Projektets mål är att få så många som möjligt av dem som fått ett negativt asylbeslut att frivilligt återvända till sitt hemland. Inom projektet effektiveras klientrådgivningen som ges vid förläggningarna om frivilligt återvändande genom individuella klientmöten. Syftet med projektet är att förankra information om god praxis som ackumulerats här och under tidigare projekt för frivilligt återvändande hos hela mottagningsfältet. Inom projektet sprids dessutom information om frivilligt återvändande till intressentmyndigheter, och kommuner samt sådana aktörer inom den tredje sektorn som arbetar med personer som uppehåller sig olagligt i landet. Inom projektet görs det dessutom pilotförsök att ge individuell rådgivning om negativa asylbeslut till asylsökande, med syfte att testa huruvida denna rådgivning har effekt när det gäller asylsökandens beslut att frivilligt återvända till sitt hemland.
 • Migrationsverket, 1.4.2018 - 30.09.02019, EU-finansiering 756 409 euro

Nationellt mål 3.2: Åtgärder för återvändande

Ett centralt syfte för det nationella målet 3.2 är ett effektivt genomförande av frivilligt återvändande genom utveckling av processerna för frivilligt återvändande och avlägsnande ur landet.

AUDA - Frivilligt återvändande till Irak, Afghanistan och Somalien

 • Projektets mål är att utveckla en nationell struktur för Finland i fråga om frivilligt återvändande och att göra samarbete, som stärker förutsättningarna för återvändande, med det land som tar emot dem till en del av strukturen. Samarbetet i ärenden som rör återvändande görs även med andra EU-länder. Till en del av systemet ansluts även uppföljning, varmed information fås om den skyddsmässiga situationen för dem som återvänt, men även om hur effektiva de åtgärder som är inriktade på återintegrering har varit. Länderna som är test-/målländer inom projektet är Irak, Somalien och Afghanistan där det även testas hur de finländska krishanteringsexperterna förmedlar information om förutsättningarna för återvändande. Inom projekten genomförs även en kommunikationskampanj, vars mål är att klargöra hur det frivilliga återvändandet fungerar och en dialogprocess tillsammans med diaspora. Syftet där är att diskutera om möjligheterna för diaspora i stabiliseringen och återvändandet.
 • Migrationsverket, 1.1.2018 - 31.1.2020, EU-finansiering 944 544 euro

Utveckling och förenhetligande av åtgärderna för avlägsnande ur landet - MAPPI

 • Syftet med projektet är att säkerställa en nationellt enhetlig verksamhetsmodell för de olika skedena i processen för avlägsnande ur landet. Enhetliga verksamhetsmodeller och processer säkerställer att personer som utfärdats beslut om återsändande får ett jämlikt bemötande, särskilt personer som är i utsatt ställning. Den utbildning som ges i projektet gör det möjligt att säkerställa en tillräcklig mängd kompetenta anställda. För att göra återsändningsverksamheten smidigare bedrivs myndighetssamarbete med tredjeländer.
 • Polisstyrelse, 1.2.2019 - 31.1.2020, EU-finansiering 183 356 euro

Nationellt mål 3.3: Samarbete

Inom ramen för det nationella målet 3.3 stöds utveckling av uppföljningen och utvärderingen av återintegrationen samt genomförs åtgärder som anknyter till återintegrering i återvändandeländerna. Dessutom stöds planeringen, inledandet och utvecklingen av den utomstående oberoende övervakningen av återsändanden.

Expert på återvändande till Finlands ambassad i Irak (REX)

 • REX är verksamt i Irak ett år med uppgift att till finländska myndigheter samla in information om migrations- och återreseläget i Irak och metoder för och behov av återintegrering. Experten träffar och skapar kontakter till myndigheter, organisationer och ambassader. REX träffar personer som återvänt från Finland och tjänsteleverantörer med vilka fungerande metoder och uppföljningen av återresan preciseras. Det finns behov av information och kontakter; de främjar planeringen av samarbetet som ska främja återresan. REX kan främja återresesamarbetet med EU-länder i Irak samt stärka Iraks deltagande i planeringen av återreseåtgärderna. REX-experten kan också ha uppgifter när det gäller att genomföra återresesamarbetsprotokoll, utreda resedokument och identitet samt tillsyn av återresor.För att verkställa återresan behövs även andra än myndigheter som kan genomföra återresan, stabiliseringen och projekt som stöder återuppbyggnad. Till REX-expertens uppgifter hör att delta i idékläckning och kartläggning av samarbetspartner.
 • Migrationsverket, 1.10.2019 - 30.9.2020, EU-finansiering 300 000 euro

Effektiviteten av övervakningen av återsändandet

 • Övervakningen av verkställigheten av avlägsnandet ur landet har varit diskrimineringsombudsmannens uppgift sedan 2014. Under de senaste fem åren har övervakare följt med polisens insatser för avlägsnande ur landet 150 gånger. Genom AMIF-projektet gör diskrimineringsombudsmannen en bedömning av de enskilda övervakningar som utförts hittills och utarbetar rekommendationer i syfte att utveckla verkställigheten av avlägsnande ur landet i en mer transparent riktning som också respekterar de grundläggande och mänskliga rättigheterna hos dem som återsänds. Projektet producerar också förslag och åtgärder för utveckling av övervakningen och av dess effektivitet. Effektiviteten ökas dessutom med åtgärder för att utveckla den interna och externa kommunikationen. Europeiska unionen har som mål att öka återsändningarna, vilket ökar övervakningens betydelse och behovet av samarbete mellan medlemsstaterna. Därför intensifieras också samarbetet med Frontex och medlemsstaternas övervakningsorganisationer i diskrimineringsombudsmannens AMIF-projekt.
 • Diskrimineringsombudsmannen, 1.2.2019 - 31.7.2020, EU-finansiering 233 238 euro