Återvändande

Det särskilda målet 3 fokuserar på frivilligt återvändande, återintegrering, utveckling av förfarandena för avlägsnande ur landet samt åtgärder relaterade till uppföljning av återvändandet och återintegreringen.

Nationellt mål 3.1: Åtgärder relaterade till återvändande

Centrala teman för det nationella målet 3.1 är att utveckla systemet för frivilligt återvändande.

Möjlig återresa – MAP

 • Projektbeskrivining: I projektet Möjlig återresa för en frivillig återresa utvecklar man på förläggningarna sakkunnig rådgivning och kartlägger särskilda behov hos de återvändande samt främjar planering av vidareutbildning efter återresan. I projektet erbjuds rådgivning om återresa för personer som har stannat i landet utan uppehållstillstånd och man samarbetar med aktörer i kommunerna och den tredje sektorn, vilka möter dessa personer i sitt arbete. För arabiskspråkiga kunder finns rådgivning på det egna språket angående återresa. I projektet utnyttjas internationella nätverk vid utvecklingen av finländskt arbete för återresor.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 1.2.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 330 776 euro

RETU - Frivilligt återvändande som möjlighet

 • Projektbeskrivining: Migrationsverket kan bevilja stöd för frivilligt återvändande till en person som efter ett negativt asylbeslut olagligen vistas i landet. Migrationsverkets enhet för mottagande handhar informationen om frivilligt återvändande, sörjer för rådgivning och behandlar ansökningar för denna målgrupps del. Verkets handlingsmodell och anvisningar för frivilligt återvändande behöver uppdateras, eftersom den nuvarande modellen inte tar hänsyn till denna målgrupp och inte heller omfattar rådgivning till den. I projektet utreds hur det ska vara möjligt att nå och ge råd till en person som olagligen vistas i landet efter ett negativt asylbeslut och som inte längre omfattas av mottagningstjänsterna.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.10.2019 - 31.12.2020, EU-stöd: 149 696 euro

Nationellt mål 3.2: Åtgärder för återvändande

Ett centralt syfte för det nationella målet 3.2 är ett effektivt genomförande av frivilligt återvändande genom utveckling av processerna för frivilligt återvändande och avlägsnande ur landet.

MAPPI 2 - Digitalisering av den verkställande planen för avlägsnande ur landet

 • Projektbeskrivinig: I Polisstyrelsens och Migrationsverkets samarbetsprojekt utvecklas åtgärder för återresa genom att förverkliga en ny funktion i datasystemet för utlänningsärenden (UMA) som gäller förberedelser för verkställandet av avvisning av utlänning. I projektet förnyas också förmedlingen av information till diskrimineringsombudsmannen om avvisningsprocessen med hjälp av det nya arbetsverktyget. För att garantera att fördelarna med digitaliseringen utnyttjas fullt ut ordnas utbildning för personal som använder de nya arbetsformerna. Genom digitaliseringen och administrationen i åtgärden uppnås en mer aktuell och enhetlig information som uppdateras i UMA-systemet. Digitaliseringen av den verkställande planen för avlägsnande ur landet skapar ett nytt verktyg för myndigheter som ansvarar för verkställandet av avlägsnande ur landet samt för övervakning av detta.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 1.3.2021 - 28.2.2022, EU-stöd: 193 318,41 euro

Nationellt mål 3.3: Samarbete

Inom ramen för det nationella målet 3.3 stöds utveckling av uppföljningen och utvärderingen av återintegrationen samt genomförs åtgärder som anknyter till återintegrering i återvändandeländerna. Dessutom stöds planeringen, inledandet och utvecklingen av den utomstående oberoende övervakningen av återsändanden.

Återsändande av utsatta personer samt förverkligande av rättigheter

 • Projektbeskrivining: Diskrimineringsombudsmannen fokuserar i projektet på övervakningen av utsatta personer som återsänds. Övervakningen utvecklas genom att upprätta en checklista över de återvändande personernas rättigheter som ska bevakas. I projektet tas fram utbildningsmaterial om personer som återsänds i en utsatt ställning. Iakttagelser från återsändningar av utsatta personer redovisas vid multiprofessionella möten för myndigheterna (t.ex. barnskyddet, förläggningarna och polisen). Samtidigt söker man lösningar på problemen, för att rättigheterna för utsatta personer som återsänds ska bättre tillgodoses.En separat frågeställning i projektet utgör en utredning av de rättsliga osäkerhetsfaktorerna avseende verkställbarheten av beslut som gäller utsatta personer som återsänds. Om den information som inhämtas genom projektet ordnas ett informationsmöte för förvaltningsdomstolarna.

 • Projektgenomförare: Diskrimineringsombudsmannen, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 99 392,49 euro

Expert på återvändande till Finlands ambassad i Irak (REX2)

 • Projektbeskrivining: I projektet REX2 utarbetas åtgärder för stöd för återvändande och återanpassning genom att sända en expert på återresor till Finlands ambassad i Irak. Experten som sänds ut av Migrationsverket deltar i förhandlingar om återresor med myndigheterna i landet och med andra EU-länder, har möten med olika aktörer, som organisationer och personer som återvänt till landet, för att bilda sig en helhetsbild, inhämtar och förmedlar till de finländska myndigheterna information primärt om återresor och återanpassning samt utarbetar en modell för expertens uppdrag för användning i motsvarande sammanhang. Avsikten är att samarbeta med irakiska aktörer och på så sätt bidra till hållbarare stöd till återresor och återanpassning samt att utveckla och stödja det lokala ägarskapet. Dessutom fortsätter projektet stödet till polisens verksamhet bland annat genom att identifiera återvändande personer och bygga upp samarbete.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 375 000 euro

Expert på återvändande till Finlands ambassad i Irak (REX)

 • Projektbeskrivining: REX är verksamt i Irak ett år med uppgift att till finländska myndigheter samla in information om migrations- och återreseläget i Irak och metoder för och behov av återintegrering. Experten träffar och skapar kontakter till myndigheter, organisationer och ambassader. REX träffar personer som återvänt från Finland och tjänsteleverantörer med vilka fungerande metoder och uppföljningen av återresan preciseras. Det finns behov av information och kontakter; de främjar planeringen av samarbetet som ska främja återresan. REX kan främja återresesamarbetet med EU-länder i Irak samt stärka Iraks deltagande i planeringen av återreseåtgärderna. REX-experten kan också ha uppgifter när det gäller att genomföra återresesamarbetsprotokoll, utreda resedokument och identitet samt tillsyn av återresor.För att verkställa återresan behövs även andra än myndigheter som kan genomföra återresan, stabiliseringen och projekt som stöder återuppbyggnad. Till REX-expertens uppgifter hör att delta i idékläckning och kartläggning av samarbetspartner.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 1.10.2019 - 31.12.2021, EU-stöd: 300 000 euro

Identifiering och beaktande av sårbarhet vid förberedelse och verkställande av utvisning

 • Projektbeskrivining: I samband med tillsyn av återsändningen har man konstaterat att identifieringen av personer i sårbar ställning och beaktande av deras särskilda behov skiftar. Det kan t.ex. gälla en tillräcklig återhämtningstid efter en hälsovårdsåtgärd före återsändningen, möjligheten att ta med medicin och patientjournaler eller beaktande av att någon fallit offer för människohandel eller beaktande av ett barns intresse. Med projektet strävar man efter att förbättra myndigheternas samarbete. Syftet är att polisen bättre och mera enhetligt skulle kunna uppmärksamma sårbarhet. Invandring och återsändningar diskuteras i samhällsdebatten. Behovet av korrekt information är stort. Projektet ger information angående mänskliga faktorer vid återsändningar samt främjar human återsändningsverksamhet. Projektet möjliggör att tillsynsarbetet riktas bättre, informationen analyseras och de strukturella förändringarna utvärderas. Detta är inte möjligt inom ramarna för vanligt tjänstearbete och normala resurser.

 • Projektgenomförare: Diskrimineringsombudsmannen, Versamhetsperiod: 1.8.2020 - 31.12.2021, EU-stöd: 155 528 euro