Lagar och förordningar

 

Nationell lagstiftning

Om fonderna inom området för inrikes frågor föreskrivs nationellt i lagen om fonderna inom området för inrikes frågor och i statsrådets förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor.

Lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014)

Lagen innehåller bestämmelser om beredningen, godkännandet, förvaltningen och samordningen av de nationella programmen och de nationella genomförandeprogrammen som preciserar de nationella programmen.

Lagen föreskriver om de behöriga myndigheterna inom förvaltningen av de nationella programmen och andra instanser som anknyter till förvaltningen av de nationella programmen. Den ansvariga myndigheten ansvarar för genomförandet, förvaltningen och övervakningen av de nationella programmen. Revisionsmyndigheten ansvarar för kontrollen av förvaltnings- och övervakningssystemets effektivitet. Övervakningskommittéerna deltar i förvaltningen av de nationella programmen.

I lagen föreskrivs om förutsättningarna och villkoren för beviljande av stöd från medel i fonderna inom området för inrikes frågor, om förfaranden i anslutning till ansökan, beviljande och utbetalning av stöd samt om tillsynen över stödet. På stödförfarandet tillämpas dessutom statsunderstödslagen.

Lagen omfattar även bestämmelser om det datasystem som används för att förvalta de nationella programmen och det tekniska stöd som hänförs till förvaltningen av de nationella programmen.

Lag om fonderna inom området för inrikes frågor (903/2014) 

Statsrådets förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015)

I statsrådets förordning ges mer ingående föreskrifter om lagen. Förordningen innehåller bestämmelser om det nationella genomförandeprogrammets innehåll, den ansvariga myndighetens, revisionsmyndighetens och övervakningskommitténs uppgifter samt övervakningskommitténs sammansättning.

Genom statsrådets förordning föreskrivs också mer i detalj om förutsättningarna för beviljande av stöd, projektets eller verksamhetens inkomster, överföring av stöd, maximalt stödbelopp, stödformer, förutsättningar för stödberättigande, ansökan om stöd och utbetalning, stödbeslut, utbetalning av stöd, projektets stödgrupp, förvaring av handlingar och uppföljning. Genom förordningen utfärdas också närmare bestämmelser om användningen av tekniskt stöd.

Statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor (351/2015)

Ändringarna i den nationella lagstiftningen trädde i kraft vid ingången av 2018

Inrikesministeriet tillsatte på våren 2017 en arbetsgrupp för att utreda behoven att ändra lagstiftningen om fonderna inom området för inrikes frågor och för att bereda eventuella förslag till ändring av lagen och förordningen om fonderna inom området för inrikes frågor. Arbetsgruppens mandattid var 27.4–31.10.2017.

Enligt lagförslagets remiss utarbetad arbetsgruppens slutrapport 

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen den 9 november 2017.

RP 173/2017

Republikens president stadfäste lagen den 19 december 2017.

993/2017 Lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

Statsrådet fastställde en förordning den 28 december 2017.

1148/2017 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fonderna inom området för inrikes frågor

Europeiska unionens bestämmelser

Utöver nationell lagstiftning regleras fonderna av EU-bestämmelser. Fondernas syften och tillämpningsområden samt finansiering och verkställighetsmetoder definieras i de fondspecifika specialförordningarna. De allmänna reglerna för verkställigheten av fonderna ges med EU:s allmänna förordning (den s.k. horisontalförordningen).

Specialförordningar om fonderna

EU:s allmänna förordning om fonderna

Med stöd av de givna förordningarna utfärdar Europeiska kommissionen fondspecifika specialförordningar och bestämmelser som preciserar horisontalförordningen genom verkställighetsförordningar och delegerade förordningar.