Styrgrupp

En styrgrupp ska tillsättas för projektet eller verksamheten. Styrgruppen ska styra, följa upp och övervaka att projektet eller verksamheten framskrider planenligt. Styrgruppen har dock inte det rättsliga ansvaret för projektet, utan ansvaret ligger på stödmottagaren.

För att garantera att projektet eller verksamheten stöds av så bred sakkunskap som möjligt, ska styrgruppen bestå av representanter för de viktigaste intressenterna, såsom projektpartner och finansiärer samt beroende på projektets eller verksamhetens innehåll och karaktär av övriga experter vid behov. Det rekommenderas att även en representant för projektets eller verksamhetens målgrupp ingår i styrgruppen. Även ett befintligt organ kan fungera som styrgrupp om organet uppfyller de förutsättningar som definierats för styrgruppen.

Styrgruppen ska behandla utbetalningsansökningarna innan de skickas till den ansvariga myndigheten. Likaså ska styrgruppen underrättas om eventuella ändringsansökningar.

Styrgruppens möteskallelser ska skickas även till den ansvariga myndigheten som deltar i mötena i mån av behov och möjlighet. Det ska föras protokoll över styrgruppens möten. Styrgruppens mötesprotokoll ska skickas till den ansvariga myndigheten.