Information om fonderna

För EU:s finansieringsprogramperiod 2014–2020 har inrättats två fonder inom området för inrikes frågor: asyl-, migrations- och integrationsfonden samt fonden för inre säkerhet, som delas in i ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering och ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Syftet med fonderna är att utveckla ett område med frihet, säkerhet och rättvisa utan inre gränser inom EU. Finland kommer att under hela programperioden få uppskattningsvis ca 150 miljoner euro i finansiering genom fonderna.

I Finland är inrikesministeriet ansvarig myndighet för fonderna inom området för inrikes frågor. Den ansvariga myndigheten svarar för förvaltningen och övervakningen av fonderna i Finland.

I Finland genomförs fonderna med stöd av ett nationellt program och ett nationellt genomförandeprogram som preciserar det nationella programmet. Programmen bereds under ledning av inrikesministeriet och i dem fastställs de nationella målen för fonderna, de åtgärder som finansieras med medel ur fonderna och grunderna för fördelning av finansieringen. Programmen omfattar hela programperioden.

Huvudprincipen är att från fonderna inom området för inrikes frågor kan projekt eller verksamhet beviljas bidrag till högst 75 % av de stödberättigande utgifterna för projektet eller verksamheten. I vissa särskilda fall kan den finansiering som beviljas dock vara högst 90 eller 100 %. Både offentligrättsliga och privaträttsliga juridiska personer kan vara sökande. Privatpersoner kan inte ansöka om finansiering.