För vad kan finansiering sökas?

Ur fonderna beviljas finansiering för projekt eller verksamhet som fullföljer de mål som ställs i fondens nationella program och nationella genomförandeprogram. I programmen beskrivs målen med hjälp av särskilda och nationella målsättningar.

Ur asyl-, migrations- och integrationsfonden finansieras åtgärder som hänför sig till utveckling av asylförfarande och stöd för mottagning, främjande av laglig immigration och integration samt återvändande.

Ur fonden för inre säkerhet finansieras åtgärder som hänför sig till kontroll av de yttre gränserna och viseringspolitiken samt utveckling av polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering.

Ur fonderna för inrikes frågor beviljas stöd i form av antingen projektstöd eller verksamhetsstöd. Som verksamhetsstöd beviljas endast driftsstöd, vidarebosättningsstöd och överföringsstöd. Finansieringen beviljas för högst tre år åt gången.