Ansökan om utbetalning

Med ansökan om utbetalning avses utöver inlämning av uppgifter relaterade till utbetalningen också rapportering om projektets eller verksamhetens framskridande, uppnående av mål och resultat samt inlämning av uppgifter för uppföljning av ekonomin och andra nödvändiga bilagor och handlingar.

Utbetalning sker i regel enligt realiserade kostnader. Projekt beviljas förskott endast i undantagsfall.

Ansökan om utbetalning med bilagor ska skickas i regel till den ansvariga myndigheten två gånger per år. Inlämningsdatum för utbetalningsansökningar samt tidsperioderna för de kostnader som inkluderas i ansökan har specificerats i tabellen nedan.

Kostnader för perioden

Inlämning av utbetalningsansökan

1.1.-30.6.N 15.8.N
1.7-31.12.N 15.2.N+1
ansökan om slutbetalning 2 månader efter projektets avslutande

 

Ansökan om utbetalning ska lämnas in inom utsatt tid. Utbetalningsansökningar som lämnats in för sent behandlas inte.

Projektets framskridande samt dess kostnader och inkomster ska rapporteras i ansökan om utbetalning. De rapporterade kostnadernas samband med bokföringen ska framgå tydligt. Till ansökan om utbetalning ska fogas projektets huvudboksrapport och övrigt relevant material utifrån vilket projektets kostnader och inkomster kan verifieras.

När det gäller projekt för vilka stödet betalas som engångsersättning sker utbetalning enligt uppnådda resultat. I ansökan om utbetalning ska projektets framskridande och resultat rapporteras. Dessutom ska övriga relevanta handlingar utifrån vilka projektets resultat och åtgärder kan verifieras lämnas in.

Ansökan om utbetalning ska göras i det elektroniska ansöknings- och rapporteringssystemet för EUSA-fonderna.