Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

AMIF-fondens särskilda mål 1 fokuserar på att utveckla mottagnings- och asylsystemet samt på att stödja de lokala förutsättningarna för vidarebosättning.

Nationellt mål 1.1: Mottagnings- och asylsystemen 

PLANE – Elektronisk dokumentation av kundarbete vid förläggningar, förvarsenheter och hjälpsystemet för offer för människohandel

  • Projektbeskrivining: I projektet PLANE genomförs samordning av den dagliga rapporteringen inom systemet för mottagning, förvarstagande och hjälp av offer för människohandel med den elektroniska dokumentationen av kundarbetet på en ändamålsenlig och säker plattform som uppfyller kraven på dataskydd och informationssäkerhet såväl med avseende på de substansmässiga och operativa aspekterna i verksamheten som på unionsnivå och nationell nivå.I projektet görs dokumentationen av kundarbetet i mottagnings-, förvarstagande- och hjälpsystemet enhetligare på det riksomfattande planet, samt insynen i behandlingen av personuppgifter förbättras för de registrerade (asylsökande). Samtidigt införs varaktig elektronisk förvaring av den dagliga rapporteringen. Projektet syftar också till att förbättra kostnadseffektiviteten i mottagningssystemen genom enhetliga arbetssätt.

  • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU stöd: 122 369,19 euro

Styrkandet av nödvändiga stödet till identifiering av erfarenheter och hantering av upplevelser av det sexualiserade våldet mot asylsökande kvinnor och flickor

  • Projektbeskrivining: I projektet genomför man intensivutbildning åt yrkespersoner, som i sitt arbete möter asylsökande kvinnor och flickor som potentiellt upplevt sexualiserat våld. Utbildningen erbjuder konkreta redskap och mod att ta upp våldet i samtal. Utbildningens grund är forskningsdata om det sexualiserade våldet i flyktingkontext samt delning av en styrningsmodell, som testkörts i flera Europeiska länder. Därtill fortsätter man att, i tätt samarbete med mottagningscentralen Tarina och Flickornas Hus i Kuopio, utveckla styrningsmodellen och förankra den i Finland, Norra Savolax, så att den passar till en medelstor stads tjänstestruktur. I samband med handledningen erbjud asylsökande kvinnor och flickor information om sexualiserat våld och deras rättigheter som våldsoffer, genom individuellt stöd och gruppverksamhet. I projektet byggs dessutom en materialbank för att användas av deltagarna i utbildningen och mera omfattande, för yrkespersonerna.

  • Projektgenomförare: Kuopion Setlementti Puijola ry, Verksamhetsperiod: 1.6.2020 - 30.9.2022, EU stöd: 78 438 euro

Nationellt mål 1.2: Utvärdering av asylpolitiken

Det finns inga pågående projekt. 

Nationellt mål 1.3: Vidarebosättning

Det finns inga pågående projekt.