Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

AMIF-fondens särskilda mål 1 fokuserar på att utveckla mottagnings- och asylsystemet samt på att stödja de lokala förutsättningarna för vidarebosättning.

Nationellt mål 1.1: Mottagnings- och asylsystemen .

Åtgärderna som stöds inom ramen för det nationella målet 1.1 kan anknyta till utvecklingen av mottagnings- och asylsystemet i samarbete med olika myndigheter och den tredje sektorn för att påskynda behandlingen av asylansökningar samt för att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet på det nationella planet samt stödja mottagningen av asylsökande och anpassa mottagningssystemet till omständigheterna som förändras.

PLANE – Elektronisk dokumentation av kundarbete vid förläggningar, förvarsenheter och hjälpsystemet för offer för människohandel.

  • Projektbeskrivining: I projektet PLANE genomförs samordning av den dagliga rapporteringen inom systemet för mottagning, förvarstagande och hjälp av offer för människohandel med den elektroniska dokumentationen av kundarbetet på en ändamålsenlig och säker plattform som uppfyller kraven på dataskydd och informationssäkerhet såväl med avseende på de substansmässiga och operativa aspekterna i verksamheten som på unionsnivå och nationell nivå.I projektet görs dokumentationen av kundarbetet i mottagnings-, förvarstagande- och hjälpsystemet enhetligare på det riksomfattande planet, samt insynen i behandlingen av personuppgifter förbättras för de registrerade (asylsökande). Samtidigt införs varaktig elektronisk förvaring av den dagliga rapporteringen. Projektet syftar också till att förbättra kostnadseffektiviteten i mottagningssystemen genom enhetliga arbetssätt.

  • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU stöd: 122 369,19 euro

Styrkandet av nödvändiga stödet till identifiering av erfarenheter och hantering av upplevelser av det sexualiserade våldet mot asylsökande kvinnor och flickor

  • Projektbeskrivining: I projektet genomför man intensivutbildning åt yrkespersoner, som i sitt arbete möter asylsökande kvinnor och flickor som potentiellt upplevt sexualiserat våld. Utbildningen erbjuder konkreta redskap och mod att ta upp våldet i samtal. Utbildningens grund är forskningsdata om det sexualiserade våldet i flyktingkontext samt delning av en styrningsmodell, som testkörts i flera Europeiska länder. Därtill fortsätter man att, i tätt samarbete med mottagningscentralen Tarina och Flickornas Hus i Kuopio, utveckla styrningsmodellen och förankra den i Finland, Norra Savolax, så att den passar till en medelstor stads tjänstestruktur. I samband med handledningen erbjud asylsökande kvinnor och flickor information om sexualiserat våld och deras rättigheter som våldsoffer, genom individuellt stöd och gruppverksamhet. I projektet byggs dessutom en materialbank för att användas av deltagarna i utbildningen och mera omfattande, för yrkespersonerna.

  • Projektgenomförare: Kuopion Setlementti Puijola ry, Verksamhetsperiod: 1.6.2020 - 31.12.2021, EU stöd: 78 438 euro

Nationellt mål 1.2: Utvärdering av asylpolitiken

Åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 1.2 kan gå ut på att säkerställa asylprocessens kvalitet och följa upp mottagningskapaciteten genom att utveckla utvärderingsmetoder och myndigheternas informationssystem. Via det nationella målet 1.2 är det också möjligt att stödja åtgärder som gäller insamlingen, analysen och dokumentationen av landinformation samt utveckling av de informationssystem och databaser som migrationsmyndigheterna använder och administrerar och deras rapporteringsegenskaper.

Nationellt mål 1.3: Vidarebosättning

dja åtgärder och lösningar på den lokala och regionala nivån för att förbättra mottagningsberedskapen och påskynda placeringen av kvotflyktingar i kommunerna. Insamlingen av information om vidarebosättning och spridningen av bästa praxis och erfarenheter utvecklas.