Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

AMIF-fondens särskilda mål 1 fokuserar på att utveckla mottagnings- och asylsystemet samt på att stödja de lokala förutsättningarna för vidarebosättning.

Nationellt mål 1.1: Mottagnings- och asylsystemen .

Åtgärderna som stöds inom ramen för det nationella målet 1.1 kan anknyta till utvecklingen av mottagnings- och asylsystemet i samarbete med olika myndigheter och den tredje sektorn för att påskynda behandlingen av asylansökningar samt för att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet på det nationella planet samt stödja mottagningen av asylsökande och anpassa mottagningssystemet till omständigheterna som förändras.

Nationellt mål 1.2: Utvärdering av asylpolitiken

Åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 1.2 kan gå ut på att säkerställa asylprocessens kvalitet och följa upp mottagningskapaciteten genom att utveckla utvärderingsmetoder och myndigheternas informationssystem. Via det nationella målet 1.2 är det också möjligt att stödja åtgärder som gäller insamlingen, analysen och dokumentationen av landinformation samt utveckling av de informationssystem och databaser som migrationsmyndigheterna använder och administrerar och deras rapporteringsegenskaper.

Nationellt mål 1.3: Vidarebosättning

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 1.3 främjas ett smidigt genomförande av vidarebosättningspolitiken och en flexibel anpassning av den till förändringar i flyktingsituationen. Åtgärderna enligt det nationella målet syftar särskilt till att stödja åtgärder och lösningar på den lokala och regionala nivån för att förbättra mottagningsberedskapen och påskynda placeringen av kvotflyktingar i kommunerna. Insamlingen av information om vidarebosättning och spridningen av bästa praxis och erfarenheter utvecklas.