Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

AMIF-fondens särskilda mål 1 fokuserar på att utveckla mottagnings- och asylsystemet samt på att stödja de lokala förutsättningarna för vidarebosättning.

Nationellt mål 1.1: Mottagnings- och asylsystemen .

Åtgärderna som stöds inom ramen för det nationella målet 1.1 kan anknyta till utvecklingen av mottagnings- och asylsystemet i samarbete med olika myndigheter och den tredje sektorn för att påskynda behandlingen av asylansökningar samt för att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet på det nationella planet samt stödja mottagningen av asylsökande och anpassa mottagningssystemet till omständigheterna som förändras.

Projektet Tulppaani - Förbättring av kvaliteten på tolkning

 • Migrationsverket är medvetet om att det funnits brister i kvaliteten på tolkningar, eftersom den flerfaldiga ökningen av antalet asylsökande gav upphov till ökad efterfrågan på tolkning. Samtidigt har man märkt att det behövs en standardiserad kvalitetskontroll av tolkningen. Man har inte kunnat kontrollera kvaliteten systematiskt och inte heller ge tolkarna sådan respons som skulle möjliggjort en utveckling av verksamheten. I projektet ska man bygga upp en modell för kvalitetskontroll med vars hjälp det blir möjligt att systematiskt följa upp kvaliteten på tolkningarna. Modellen tas i bruk och man börjar följa upp tolkningarnas kvalitet med hjälp av två kvalitetskontrolltolkar som är anställda inom projektet. Dessutom förbättras kvaliteten på tolkningarna genom att lämpligt utbildningsmaterial produceras. Data som samlats i kvalitetskontrollen används också som stöd för konkurrensutsättning av tolkningar för att man där bättre ska kunna ta hänsyn till kvalitetskontrollkriterier. I projektet bereder man därtill en beredskapsplan inför en situation där behovet av tolkning ökar flerfaldigt på kort tid.
 • Migrationsverket, 01.09.2019 - 31.08.2020, EU-finansiering 132 104 euroa

Kunning företrädare

 • Målet med projektet är att förbättra kompetensen hos företrädare för asylsökande barn som kommit till Finland utan vårdnadshavare och det stöd de får. I projektet skapas en webbutbildning genom vilken alla företrädare runt om i Finland får samma grundläggande uppgifter om nödvändig lagstiftning och myndighetsprocesser, nätverk som omger barnen och samarbetet med dem, interaktion med barnen samt särskilda behov hos barn utan vårdnadshavare. Utöver webbutbildningen skapas en 2–3 dagars närutbildningsmodell som kompletterar webbutbildningen. I fortsättningen kan man utnyttja denna modell i regionala och riksomfattande utbildningar för att fördjupa företrädarnas kompetens. Utbildningen omfattar t.ex. aktuella frågor baserade på en förhandsenkät bland företrädarna, fördjupade delar i anslutning till den grundläggande utbildningen samt gemensam genomgång av olika kundfall. Med hjälp av projektet testas också en webbaserad modell för arbetsledning som ska erbjudas åt företrädarna.

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, 01.10.2019 - 31.11.2020, EU-finansiering 103 000 euroa

KUVAKO-bildkommunikation vid mottagningscentralerna

 • Projektet syftar till att lösa kommunikationsproblem i situationer där den asylsökande och mottagningscentralens personal inte har ett gemensamt språk. Vid utvecklingen av metoden undersöks, tillämpas och utvecklas de bildkommunikationsbaserade metoder som används i kommunikationen med personer med talsvårigheter. Projektet sammanför kompetenser vid myndigheter, tredje sektorn, asylsökande, forskare och utvecklare genom en multiprofessionell expertarbetsgrupp. Ett gemensamt kommunikationsredskap stöder effektiviteten i mottagningscentralernas tjänster, förbättrar den språkliga tillgängligheten och stöder de mänskliga rättigheterna om att kunna uttrycka sig i vardagliga situationer där det saknas ett gemensamt språk. Projektet fokuseras på viktiga kommunikationssituationer i mottagningssystemens initiala processer. Metoden kan användas som stöd vid tolkningen. Asylsökande och mottagningscentralen har direkt nytta av projektet.
 • Finlands Humanistiska Yrkeshögskola, 6.2.2017 - 20.1.2020, EU-finansiering 346 125 euroa

Föra barnen på tal-metoden på mottagningscentraler – psykosocialt stöd till barnfamiljer och utsatta personer

 • I projektet utvecklas arbetsmodellen Föra barnen på tal (FBT) och utbildas arbetstagare. Utbildningen sker i två grupper. Metodutbildningen utnyttjar en eFBT-inlärningsmiljö samt den lokala utbildarens stöd och riksomfattande utbildares arbetsstyrning (2 dagar/grupp). Utbildarutbildningen genomförs med 6 utbildningsdagar för vardera gruppen. Verksamheten och strukturerna skapas för att ge arbetet kontinuitet. Utredning görs om metodens användbarhet, säkerhet och de upplevda effekterna både med tanke på förläggningar samt familjer och barn. Föreningen för Mental Hälsa i Finland gör ett pilotprojekt av och bearbetar FBT-materialet så att det lämpar sig för förläggningar och för arbete med asylsökande familjer och minderåriga, stöder och styr utbildningsgruppen i eFör barnen till tals-inlärningsprocessen och tillämpning av metoden i praktiken, bedömer hur användbart, säkert och effektivt arbetet är tillsammans med projektchefen och stödjer implementeringen av metoden.

 • Migrationsverket, 1.8.2017 - 31.7.2020, EU-finansiering 232 766 euro

OSAKA - utveckling av arbets- och studieverksamheten samt kartläggningen av kompetens för asylsökande

 • Projektet utvecklar den arbets- och studieverksamhet som ska ordnas på flyktingförläggningarna samt annan aktiverande verksamhet, vars syfte är att stödja asylsökandens funktionsförmåga och aktivitet. För att samla in resultat som erhållits inom arbets- och studieverksamheten samt information om tidigare utbildning och arbetserfarenhet utvecklas och systematiseras kartläggningen av de asylsökandes kompetens. Genom att ackumulera klientens kompetensprofil stöds och motiveras klienten samtidigt att aktivt söka sig till olika aktiviteter som stödjer självständigheten. I projektet beaktas övergångsskedet för förflyttningen från mottagningssystemet till kommunen. Utveckling av UMAREK-datasystemet är en viktig praktisk verksamhet för att uppnå de mål som ställts inom projektet.

 • Migrationsverket, 2.4.2018 - 30.9.2019, EU-finansiering 442 845 euro

ONE - Allmän juridisk rådgivning vid flyktingförläggningarna

 • Inom projektet utarbetas ett informationspaket till flyktingförläggningarna. Paketet innehåller material till stöd för den juridiska rådgivning som ges av flyktingförläggningen. Materialet omfattar material som är riktat till asylsökande (videomaterial, skriftligt informationsmaterial) och en helhet som ges till arbetstagarna vid flyktingförläggningen (utbildning, annat material). Genom den helhet som ges till arbetstagarna utvecklas deras kunnande att ge allmän juridisk rådgivning till de asylsökande. Projekthelheten inriktar sig på att säkerställa tillgången och kvaliteten på allmän juridisk rådgivning redan i det inledande skedet av asylprocessen på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och genom att göra de asylsökande delaktiga i den. Inom projekten produceras och översätts informationsmaterial till de asylsökande och syftet är att även utnyttja sakkunskapen hos organisationer som erbjuder juridisk rådgivning bl.a. i form av den redogörelse som utarbetas och i form av styrgruppsarbete.

 • Migrationsverket, 1.3.2018 - 31.1.2020, EU-finansiering 281 138 euro

Projektet Psyyke (utveckling av kompetensen i mentalvårdsarbete hos personalen i mottagningssystemet)

 • Projektet utvecklar personalens kompetens i mentalvårdsarbete. Målet är att klienternas behov identifieras i ett tidigt skede och att klienterna får stöd för sin psykiska hälsa vid rätt tidpunkt. Förmågan att hjälpa människor som har problem med den psykiska hälsan förbättras på mottagningscentralerna, i förvaringen och i systemet för att hjälpa offer för människohandel. Nya evidensbaserade arbetsmetoder införs. Metodkunnande och material tas fram för mottagningscentralerna (enheterna för vuxna och familjer, enheterna för minderåriga, avdelningen för effektiviserat stöd), systemet för att hjälpa offer för människohandel och enheterna för tagande i förvar.

 • Migrationsverket, 1.3.2019 - 30.6.2021, EU-finansiering 142 476 euro

Nationellt mål 1.2: Utvärdering av asylpolitiken

Åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 1.2 kan gå ut på att säkerställa asylprocessens kvalitet och följa upp mottagningskapaciteten genom att utveckla utvärderingsmetoder och myndigheternas informationssystem. Via det nationella målet 1.2 är det också möjligt att stödja åtgärder som gäller insamlingen, analysen och dokumentationen av landinformation samt utveckling av de informationssystem och databaser som migrationsmyndigheterna använder och administrerar och deras rapporteringsegenskaper.

Projekt för modernisering av tillämpningsanvisningsprocessen – SOPU

 • I projektet SOPU utvecklar enheten för juridisk service och landinformation vid Migrationsverket ett nytt mer resurseffektivt arbetssätt för utarbetandet av lägesöversikter och tillämpningsanvisningar som behandlar säkerhetsläget i olika länder och andra för Migrationsverkets asylprocess väsentliga omständigheter. Handlingarna enligt den nyutvecklade modellen görs dynamiska så att de ska kunna uppdateras mer flexibelt och resurseffektivt än handlingarna som utvecklats efter 2016. De nya handlingarna som bygger på avsnitt möjliggör en smidigare inkludering av information om ursprungslandet och en juridisk analys som baserar sig på den i Migrationsverkets anvisningar, eftersom detta bara förutsätter att de för asylprocessen viktigaste avsnitten uppdateras. Vid utvecklingen av lägesöversikter strävar man efter att på anpassat sätt använda rapporter från EU:s migrationsmyndigheter (t.ex. Staatendokumentation) där man använder motsvarande modell, och i tillämpningsanvisningen en kombination av Danmarks och Sveriges modeller.
 • Migrationsverket, 01.09.2019 - 31.1.2021, EU-finansiering 149 035 euro

Utvecklingsprojekt för resepraxis vid  informationsinsamling om utreseland – FAKTA

 • I projektet genomförs under åren 2017–2020 totalt 12 informationsinsamlingsresor. Till för Finland sex viktiga utreseländer (bl.a. Irak, Afghanistan, Somalia, Syrien) genomförs under turvisa år två på varandra följande resor. Målet med den information om utreseland som insamlas under resorna är att svara på de preciserade, mer detaljerade informationsbehoven samt att komplettera den information om utreseland som fås från andra källor och att säkerställa dess riktighet. Om de utreseländer som är reseobjekt sammanställs reserapporter och elektroniska landportaler för Migris personal och den mest aktuella informationen om läget i utreseländerna. Över de kontakter och samarbetsparter som fåtts under resorna skapas för Migri en uppdaterad databas över experter, vilket underlättar planeringen av kommande resor. Målet med projektet är en metodologisk utveckling av resepraxis för informationsinsamling och utreselandsinformation, som beskrivs i den metodhandbok som utarbetas i projektet.

 • Migrationsverket, 1.9.2017 - 31.8.2020, EU-finansiering 368 250 euro

Nationellt mål 1.3: Vidarebosättning

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 1.3 främjas ett smidigt genomförande av vidarebosättningspolitiken och en flexibel anpassning av den till förändringar i flyktingsituationen. Åtgärderna enligt det nationella målet syftar särskilt till att stödja åtgärder och lösningar på den lokala och regionala nivån för att förbättra mottagningsberedskapen och påskynda placeringen av kvotflyktingar i kommunerna. Insamlingen av information om vidarebosättning och spridningen av bästa praxis och erfarenheter utvecklas.

En säker hamn - Kraftsamling för kommuner, myndigheter och tredje sektorn för att utveckla samarbetet vid flyktingmottagning och integration på Åland.

 • Projektet En säker hamn syftar till att förbättra mottagningsberedskapen på Åland där sedan 2015 sju av sexton kommuner tagit beslut att erbjuda kommunplacering för kvotflyktingar. Projektets samarbetsorganisationer omfattar kommuner, Ålands hälso- och sjukvård, andra myndigheter, organisationer och frivilligsektorn. Ett särskilt behov och fokus finns på att utveckla kunskap och tjänster inom hälso- och sjukvården så att de tar i beaktande specialbehoven hos dem somanländer som kvotflyktingar. Projektet kommer även ta fram lättillgängligt informationsmaterial riktat till projektets målgrupper vilka inkluderar yrkesverksamma, beslutsfattare, kommuninvånare och kvotflyktingar. Tillsammans kommer aktörerna i projektet genomföra samordnande insatser och kunskapshöjande fortbildningar, utveckla modeller och rutiner för likvärdig och snabbare vidarebosättning för kvotflyktingar på Åland oberoende av hemkommun.

 • Ålands landskapsregering, 15.3.2018 - 14.3.2021, EU-finansiering 286 885 euro