Avslutande av projekt

Avslutande av projekt är ett viktigt skede i förvaltningen av projektet och det bör reserveras tillräckligt med tidsmässiga resurser och personalresurser för det. Efter att projektet har avslutats bereds en ansökan om slutbetalning. För ansökan om slutbetalning förutsätts att en revision görs av projektet och att revisionsberättelsen bifogas till ansökan.

Man ska också sörja för förvaringen av projekthandlingarna och samtidigt bereda sig på eventuella granskningar.

Efter att projektet har avslutats bör dess resultat utnyttjas i verksamheten i stödmottagarens egen organisation. Man bör också försöka sprida resultaten i större utsträckning så att också andra aktörer kan utnyttja dem.