SOLID-fonder

Åren 2007–2013 ansvarade inrikesministeriet för den nationella förvaltningen av det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar i Europeiska unionen (General programme "Solidarity and Management of Migration Flows") och SOLID-fonderna i anslutning till det. SOLID-fonderna omfattade följande fonder:

Europeiska flyktingfonden (ERF)

ERF, vars mål var att stödja och främja sådana åtgärder i medlemsländerna som gällde mottagandet av flyktingar och asylsökande samt ansvaret för dess följder.

Integrationsfonden (IF)

IF, vars mål var att stödja tredjelandsmedborgares integration och integrationen som en dubbelriktad process.

Fonden för de yttre gränserna (EBF)

EBF, vars mål var att stödja dels åtgärder som effektiviserade hanteringen av passagerarströmmarna och kontrollen av de yttre gränserna, dels förbättringen av medlemsländernas gemensamma lagstiftning om de yttre gränserna och myndighetssamarbetet. Dessutom stöddes förbättrad förvaltning av de åtgärder som ordnades av konsulära myndigheter och andra myndigheter i tredjeländer.

Återvändandefonden (RF)

RF, vars mål var att stödja dels åtgärder som effektiviserade hanteringen av passagerarströmmarna och kontrollen av de yttre gränserna, dels förbättringen av medlemsländernas gemensamma lagstiftning om de yttre gränserna och myndighetssamarbetet.