Asyl-, migrations- och integrationsfonden

© Europeiska unionen

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (på engelska Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) inrättades för EU-finansieringsprogramperioden 2014–2020 i syfte att främja utvecklingen av Europeiska unionens gemensamma asyl- och migrationspolitik samt stärkandet av området frihet, säkerhet och rättvisa genom att tillämpa principerna för solidaritet och ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna samt principerna för det samarbete som bedrivs med tredjeländer.

Med hjälp av asyl-, migrations- och integrationsfonden stärker och utvecklar man det gemensamma asylsystemet i Europa, stöder integrering och laglig invandring av tredjelandsmedborgare samt utvecklar återvändandestrategier. Inom ramen för asyl-, migrations- och integrationsfonden har för programperioden 2014–2020 anvisats sammanlagt ca 26 miljoner euro för åtgärder som ska genomföras i Finland.

I fonden ingår utöver medlemsstatens basfinansieringsandel särskilda anslag inom vidarebosättningsprogrammet och interna omplaceringar som betalas till medlemsstaterna på basis av antalet kvotflyktingar som tagits emot och vidarebosatts och antalet personer som söker internationellt skydd och som internt omplacerats från en annan medlemsstat. Medlemsstaten får en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro för varje vidarebosatt kvotflykting eller beroende på vidarebosättningens skyndsamhet en engångsersättning på 6 000 eller 10 000 euro samt för internt omplacerade 6 500 euro per person.

Med anslaget för vidarebosättning säkerställer man vidarebosättningsprogrammets funktion genom att i synnerhet stödja placeringen och integrationen av kvotflyktingar i kommuner och utveckla myndighetsprocesserna. Med hjälp av anslaget för intern omplacering stöder man asylförfarandets smidighet och säkerställer tillräckliga resurser i synnerhet för mottagning av personer som anländer till landet via interna omplaceringar.

Till fonden hör också särskilda åtgärder som genomförs i samarbete mellan flera medlemsstater. Europeiska kommissionen beslutar före utgången av året om fördelningen av finansiering till de särskilda åtgärder som lagts fram av medlemsstaterna. Finland har inte föreslagit några egna särskilda åtgärder i sitt nationella program, men är redo att delta som partner i särskilda åtgärder som genomförs av andra medlemsstater.