Förebyggande och bekämpning av brottslighet

Det särskilda målet 5 betonar förebyggande av organiserad brottslighet, terrorism, våldsam extremism och radikalisering samt cyberbrottslighet och ekonomisk brottslighet. Även åtgärder relaterade till vittnesskyddsprogrammet och den kommande nationella vittnesskyddslagen omfattas av detta specifika mål.

Nationellt mål 5.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 5.1 stöds projekt som avser bl.a. utveckling av informationssystem och anskaffning av utrustning som förbättrar förutsättningarna för teknisk inhämtning av information. Dessutom genomförs projekt som förebygger radikalisering eller inledande av brottslig verksamhet samt bekämpar penningtvätt, cyberbrottslighet och terrorism.

Utveckling av polisens kapacitet (POSUKE)

  • Projektbeskrivining: Polisstyrelsen skaffar samordnat till polisinrättningarnas VATI-grupper utrustning för bekämpning av terrorism samt utrustning för mörkerseende som är nödvändig i andra VATI-gruppers krävande uppgifter. Utrustningen som inskaffas fördelas till polisenheterna enligt separat övervägande om behov.

  • Projektgenomförare: Polisstryselsen, Verksamhetsperiod: 01.02.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 196 875 euro

CYBER EXIT – Stoppa brottsspiralen för unga nätbrottslingar

  • Projektbeskrivining: Föremål för åtgärderna i projektet är unga i 15–25-årsåldern som redan har begått brott på nätet eller riskerar att använda sin datatekniska kunskap i brottslig verksamhet. Verksamhetsmodellen som skapas är planmässigt tidigt ingripande som grundas på vetenskapliga fakta. Projektet har internationella förebilder (bl.a. i Holland och Storbritannien). År 2019 genomförde CKP i Finland ett utredningsarbete om temat som utreder unga nätbrottslingars egenskaper, motiv och bakgrund. På grund av personliga egenskaper är unga nätbrottslingar utöver skadan och brotten som de begår även mottagliga för rekrytering för organiserad brottslighet. Många potentiella unga är tekniskt mycket begåvade, men kunskapen riktas lätt åt fel håll. Avsikten är att rikta in sig på metoder som identifierar potentiella nätbrottslingar och som leder dem bort från brottsligheten eller som bäst hindrar en ung persons första brott.

  • Projektgenomförare: Poliisstryrelsen, Verksamhetsperiod: 1.4.2020 - 31.12.2021, EU-stöd: 72 676 euro

RANKKA – Undersökning och användning av möjligheterna med artificiell intelligens och programvarurobotik som en del av bekämpning, avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism vid CKP:s Central för utredning av penningtvätt

  • Projektbeskrivinig: Antalet anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt under de senaste åren. Bara under åren 2016–2018 har antalet anmälda fall av penningtvätt och händelser kring dem fördubblats och den ökande trenden fortsätter. I praktiken är en manuell hantering av anmälda fall av penningtvätt inte längre möjlig på grund av den kraftiga ökningen av antalet. Potentialen av införande av nya teknologier har uppmärksammats i verksamhet i samband med bekämpning, avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och genom införandet är det möjligt att uppnå betydande resultat och omfattande effekter i såväl nationella som internationella forum. En viktig del av projektet anses vara delaktighet i att skapa teknologikompetens hos polisen genom att inom polisorganisationen dela kunskap och erfarenhet från projektet och genom att utnyttja resultaten från andra digitaliseringsprojekt inom polisen.

  • Projketgenomförare: Polisstyrelsen, Versamhetsperiod: 01.02.2020 - 31.12.2021, EU-stöd: 166 709 euro 

Nationellt mål 5.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 5.2 stöds utvecklandet av kompatibiliteten av centraliserade informationssystem, informationsflöden och databaser mellan olika myndigheter på både nationell och internationell nivå.

Nationellt mål 5.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 5.3 genomförs projekt som ordnar gemensamma övningar för polisen och enheter från EU-länderna med särskild betoning på bekämpningen av terrorism och våldsam extremism och utbildar lagövervakningsmyndigheter inom bekämpning av cyberbrottslighet.

Specialiseringsstudier för bekämpning av cyberbrottslighet (Kyber-EOP)

  • Projektbeskrivining: Projektet Kyber-EOP utvecklar utbildningen i cyberfrågor genom vilken man främjar myndigheternas kunskaps- och kompetensbaserade beredskap att bekämpa cyberbrottslighet. Syftet med projektet är att utveckla och öka Polisyrkeshögskolans utbud av cyberutbildning och starta en specialiseringsutbildningshelhet inom bekämpning av cyberbrottslighet höstterminen 2022. I utvecklingen av utbildningshelheten utnyttjas forskningsresultat av cyberfenomen. Utbildningsutbudet utvecklas i samarbete med inhemska och utländska intressenter, av vilka de viktigaste är det samnordiska utbildningsprogrammet NCFI (Nordic Computer Forensic Investigators) samt det internationella programmet ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group) som inte syftar till ekonomisk vinning. Dessutom utvecklas och uppdateras inom projektet Kyber-EOP tidigare sammanställt utbildningsinnehåll och -material.

  • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 01.02.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 82 959 euro

Nationellt mål 5.4: Stöd för brottsoffer

Inom ramen för det nationella målet 5.4 stöds projekt som främjar åtgärder som anknyter till verkställandet av programmet för vittnesskydd och stödet till offer för människohandel. Dessutom genomförs projekt för att utveckla verksamhetsmodeller och stödtjänster för personer som vill lämna den brottsliga verksamheten samt stöd för personer som blivit offer för brott och för personer som vittnar i brottmål. Vidare stöds beredningen av införandet av systemet för brottsoffersavgifter.

EXIT 2020 Stöd till personer som vill lämna kriminella organisationer och som återvänder från krig i utlandet

  • Projektbeskrivining: Målgruppen för projektets utbildningar är tjänstemän som arbetar med centrala uppgifter inom bekämpning av cyberbrottslighet.

  • Projektgenomförare: Helsingfors diakonissanstaltens stiftelse, Verksamhetsperiod: 01.07.2020 - 30.11.2021, EU-stöd: 212 250 euroa

Nationellt mål 5.5: Bedömning av faror och risker