Förebyggande och bekämpning av brottslighet

Det särskilda målet 5 betonar förebyggande av organiserad brottslighet, terrorism, våldsam extremism och radikalisering samt cyberbrottslighet och ekonomisk brottslighet. Även åtgärder relaterade till vittnesskyddsprogrammet och den kommande nationella vittnesskyddslagen omfattas av detta specifika mål.

Nationellt mål 5.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 5.1 stöds projekt som avser bl.a. utveckling av informationssystem och anskaffning av utrustning som förbättrar förutsättningarna för teknisk inhämtning av information. Dessutom genomförs projekt som förebygger radikalisering eller inledande av brottslig verksamhet samt bekämpar penningtvätt, cyberbrottslighet och terrorism.

Projekt för säkrande av polisens kapacitet (POSU)

 • Polisstyrelsen skaffar samordnat till polisinrättningarna specifikt definierad och nödvändig skyddsutrustning för att säkra kapaciteten och arbetssäkerheten i verksamheten mot terrorism. Utrustningen som inskaffas fördelas till polisenheterna enligt separat övervägande om behov.
 • Polisstyrelsen, 1.2.2019 - 31.12.2019, EU-finansiering 1 987 875 euro

RANKKA – Undersökning och användning av möjligheterna med artificiell intelligens och programvarurobotik som en del av bekämpning, avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism vid CKP:s Central för utredning av penningtvätt

 • Antalet anmälningar om penningtvätt har ökat kraftigt under de senaste åren. Bara under åren 2016–2018 har antalet anmälda fall av penningtvätt och händelser kring dem fördubblats och den ökande trenden fortsätter. I praktiken är en manuell hantering av anmälda fall av penningtvätt inte längre möjlig på grund av den kraftiga ökningen av antalet. Potentialen av införande av nya teknologier har uppmärksammats i verksamhet i samband med bekämpning, avslöjande och utredning av penningtvätt och finansiering av terrorism, och genom införandet är det möjligt att uppnå betydande resultat och omfattande effekter i såväl nationella som internationella forum. En viktig del av projektet anses vara delaktighet i att skapa teknologikompetens hos polisen genom att inom polisorganisationen dela kunskap och erfarenhet från projektet och genom att utnyttja resultaten från andra digitaliseringsprojekt inom polisen.
 • Polisstyrelsen, 01.02.2020 - 31.12.2021, EU-finansiering 166 709 euro 

CYBER EXIT – Stoppa brottsspiralen för unga nätbrottslingar

 • Föremål för åtgärderna i projektet är unga i 15–25-årsåldern som redan har begått brott på nätet eller riskerar att använda sin datatekniska kunskap i brottslig verksamhet. Verksamhetsmodellen som skapas är planmässigt tidigt ingripande som grundas på vetenskapliga fakta. Projektet har internationella förebilder (bl.a. i Holland och Storbritannien). År 2019 genomförde CKP i Finland ett utredningsarbete om temat som utreder unga nätbrottslingars egenskaper, motiv och bakgrund. På grund av personliga egenskaper är unga nätbrottslingar utöver skadan och brotten som de begår även mottagliga för rekrytering för organiserad brottslighet. Många potentiella unga är tekniskt mycket begåvade, men kunskapen riktas lätt åt fel håll. Avsikten är att rikta in sig på metoder som identifierar potentiella nätbrottslingar och som leder dem bort från brottsligheten eller som bäst hindrar en ung persons första brott. 
 • Polisstyrelsen, 01.04.2020 - 30.06.2021, EU-finansiering 72 676 euro

Nationellt mål 5.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 5.2 stöds utvecklandet av kompatibiliteten av centraliserade informationssystem, informationsflöden och databaser mellan olika myndigheter på både nationell och internationell nivå.

Passagerare

 • Europarådet godkände den 21 april 2016 direktivet om EU:s passageraruppgiftssamlingar (PNR) samt om användning av passageraruppgiftssamlingar för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet. Direktivets syfte är att reglera överföringen av internationella flygpassagerares PNR-uppgifter från flygbolagen till medlemsländerna och hur behöriga myndigheter behandlar dessa uppgifter. I direktivet stadgas att varje medlemsstat ska inrätta enheter för passagerarinformation som ansvarar för insamlingen av PNR-uppgifter från lufttrafikföretagen samt deras lagring och behandling. Kommissionen har anvisat tilläggsfinansiering till medlemsländernas ISF-P fond för utveckling av passageraruppgiftssystemet (PNR). Genom detta projekt vidareutvecklas enheten för passagerarinformation (Passenger Information Unit, PIU) och PNR-datasystemet. Åtgärderna som ska genomföras är förknippade med utvecklingen av den nationella PIU-enheten och datasystemet.

 • Polisstyrelsen, 1.6.2018 - 31.12.2020, EU-finansiering 1 575 456 euro

RENKI

 • Utveckling av en nationell söktjänst där en sökning producerar uppgifter om olika nationella och internationella system som användaren har en laglig tillgång till. Söktjänstens funktionsinställningar definieras beroende på sökningssyftet och tillträdesrätt. Projektet beaktar målen i kommissionens förordning om samanvändning. Projektets output är informationsutbytesmiljöer (centraliserad söktjänst) som ökar informationsutbytet och med vilka man möjliggör utförande av användarvänliga förfrågningar bl.a. i nationella system, samt i system som samanvänds av medlemsländerna eller EU. Projektresultatet är ett dataskyddat förfrågningssystem för nationella och internationella datasystem som är så automatiskt som möjligt.
 • Polisstyrelsen, 1.10.2018 - 31.1.2021, EU-finansiering 493 978 euro

Nationellt mål 5.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 5.3 genomförs projekt som ordnar gemensamma övningar för polisen och enheter från EU-länderna med särskild betoning på bekämpningen av terrorism och våldsam extremism och utbildar lagövervakningsmyndigheter inom bekämpning av cyberbrottslighet.

Cyberkompetens 2020

 • Projektet Cyberkompetens 2020 utvecklar utbildningen i cyberfrågor genom vilken man främjar myndigheternas kunskaps- och kompetensbaserade beredskap att bekämpa cyberbrottslighet. Syftet med projektet är att utveckla och öka Polisyrkeshögskolans utbud av cyberutbildning och starta en specialiseringsutbildningshelhet inom bekämpning av cyberbrottslighet. I utvecklingen av utbildningshelheten utnyttjas forskningsresultat av cyberfenomen. Utbildningsutbudet utvecklas i samarbete med inhemska och utländska intressenter samt utbildnings- och akademipartner. Jyväskylän ammattikorkeakoulus IT-institut deltar i projektet genom att ordna en del av kurserna. Målgruppen för projektets utbildningar är tjänstemän som arbetar med centrala uppgifter inom bekämpning av cyberbrottslighet. Utöver utveckling av utbildningarna kommer projektet att anskaffa specialutbildning för myndigheternas sakkunniga av centrala aktörer inom cybersäkerhetsbranschen.
 • Polisstyrelsen, 28.2.2017 - 27.2.2020, EU-finansiering 453 375 euro
 • Läs mer om projektet (på finska)

Nationellt mål 5.4: Stöd för brottsoffer

Inom ramen för det nationella målet 5.4 stöds projekt som främjar åtgärder som anknyter till verkställandet av programmet för vittnesskydd och stödet till offer för människohandel. Dessutom genomförs projekt för att utveckla verksamhetsmodeller och stödtjänster för personer som vill lämna den brottsliga verksamheten samt stöd för personer som blivit offer för brott och för personer som vittnar i brottmål. Vidare stöds beredningen av införandet av systemet för brottsoffersavgifter.

Nationellt mål 5.5: Bedömning av faror och risker