Förebyggande och bekämpning av brottslighet

Det särskilda målet 5 betonar förebyggande av organiserad brottslighet, terrorism, våldsam extremism och radikalisering samt cyberbrottslighet och ekonomisk brottslighet. Även åtgärder relaterade till vittnesskyddsprogrammet och den kommande nationella vittnesskyddslagen omfattas av detta specifika mål.

Nationellt mål 5.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 5.1 stöds projekt som avser bl.a. utveckling av informationssystem och anskaffning av utrustning som förbättrar förutsättningarna för teknisk inhämtning av information. Dessutom genomförs projekt som förebygger radikalisering eller inledande av brottslig verksamhet samt bekämpar penningtvätt, cyberbrottslighet och terrorism.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 5.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 5.2 stöds utvecklandet av kompatibiliteten av centraliserade informationssystem, informationsflöden och databaser mellan olika myndigheter på både nationell och internationell nivå.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 5.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 5.3 genomförs projekt som ordnar gemensamma övningar för polisen och enheter från EU-länderna med särskild betoning på bekämpningen av terrorism och våldsam extremism och utbildar lagövervakningsmyndigheter inom bekämpning av cyberbrottslighet.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 5.4: Stöd för brottsoffer

Inom ramen för det nationella målet 5.4 stöds projekt som främjar åtgärder som anknyter till verkställandet av programmet för vittnesskydd och stödet till offer för människohandel. Dessutom genomförs projekt för att utveckla verksamhetsmodeller och stödtjänster för personer som vill lämna den brottsliga verksamheten samt stöd för personer som blivit offer för brott och för personer som vittnar i brottmål. Vidare stöds beredningen av införandet av systemet för brottsoffersavgifter.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 5.5: Bedömning av faror och risker