Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

5.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka tähtäävät mm. tietojärjestelmien kehittämiseen ja välineistön hankintaan, jolla parannetaan edellytyksiä tekniseen tiedonhankintaan. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla ennaltaehkäistään radikalisoitumista tai rikolliseen toimintaa ajautumista sekä torjutaan rahanpesua, kyberrikollisuutta ja terrorismia.

Huumausainerikosten torjuntaan condensed phase FTIR -mittalaite yhdistettäväksi käytössä olevaan GC-MS-mittalaitteistoon

 • Tullilaboratorio tuottaa analyysipalveluita muun muassa Tullin ja poliisin rikostorjunnan tarpeisiin. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on huumausaineiden ja muuntohuumeiden tunnistamiseen liittyvät analyysit. Hankkeella pyritään siihen, että hankittavalla mittalaitteella ja sen yhdistämisellä toisen mittalaitteiston kanssa täysin uudenlaiseksi mittalaitteistokokonaisuudeksi saadaan Tullilaboratorion teknistä tasoa nostettua, jotta jatkossakin pystytään tuottamaan korkealaatuista, luotettavaa ja tehokasta huumausaineiden ja muuntohuumeiden tunnistamisanalytiikkaa.

 • Tulli, 01.09.2020 - 30.06.2021, EU-tuki 122 123 euroa 

CYBER EXIT - Nuorten verkkorikollisten rikoskierteen katkaisu

 • Hankkeen toimien kohteena ovat noin 15-25 -vuotiaat nuoret, jotka ovat jo tehneet tietoverkkorikoksen tai ovat vaarassa käyttää tietoteknistä osaamista rikolliseen toimintaan. Luotava toimintamalli on tutkittuun tietoon perustuvaa suunnitelmallista varhaista puuttumista. Hankkeella on kansainvälisiä esikuvia (mm. Hollannissa ja Iso-Britanniassa). Suomessa aiheesta on KRP:n toimesta toteutettu selvitystyö 2019, joka selvittää nuorten verkkorikollisten olemusta, vaikuttimia ja taustoja. Henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella nuoret verkkorikolliset ovat aiheuttamansa haitan ja rikosten lisäksi alttiita järjestäytyneen rikollisuuden värväyksille. Useat potentiaaliset nuoret ovat teknisesti hyvin taitavia, mutta osaaminen kanavoituu helposti vääriin kohteisiin. Tarkoituksena on pureutua keinoihin, joilla nuoret potentiaaliset verkkorikolliset tunnistetaan ja ohjataan pois rikollisuuden parista tai parhaimmillaan estetään nuoren henkilön ensimmäinen rikos. 

 • Poliisihallitus, 01.04.2020 - 30.06.2021, EU-tuki 72 676 euroa

RANKKA - Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tutkiminen ja hyödyntäminen osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä, paljastamista ja selvittämistä KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksessa

 • Rahanpesuilmoitusten lukumäärä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Pelkästään vuosien 2016-2018 aikana rahapesuilmoitusten sekä niihin liittyvien tapahtumien lukumäärä on kaksinkertaistunut ja kasvutrendi on jatkuva. Käytännössä rahanpesuilmoitusten manuaalinen käsittely ei ole enää mahdollista ilmoitusmäärän rajun kasvun takia. Uusien teknologioiden käyttöönoton potentiaalisuus on havaittu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen liittyvissä toimissa ja käyttöönotolla on mahdollista saavuttaa merkittävää tuloksellisuutta ja laaja-alaista vaikuttavuutta niin kansallisella kuin kansainvälisellä foorumilla. Tärkeänä osana hankkeessa nähdään osallistuminen poliisin teknologiakyvykkyyden luomiseen jakamalla hankkeessa saatua tietämystä ja kokemusta poliisiorganisaatiossa ja hyödyntämällä muiden poliisin digitalisaatiohankkeiden tuloksia.

 • Poliisihallitus, 01.02.2020 - 31.12.2021, EU-tuki 166 709 euroa 

5.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuetaan eri viranomaisten välillä keskitettyjen tietojärjestelmien, -virtojen ja -kantojen kehittämistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhteensopivaksi.

RENKI-hanke

 • Kehitetään kansallista hakupalvelua, jonka kautta tehty haku tuottaisi tietoja eri kansallisista ja kansainvälisistä järjestelmistä, joihin käyttäjällä on laillinen pääsy. Hakupalvelun toiminta-asetukset määritettäisiin haun tarkoituksesta ja pääsyoikeuksista riippuen. Hankkeen tuotoksena ovat tietojenvaihtoa lisäävät tietojenvaihtoympäristöt (keskitetty hakupalvelu), joilla mahdollistetaan kyselyjen tekeminen mm. kansallisiin, jäsenvaltioiden tai EU:n yhteiskäytössä oleviin järjestelmiin käyttäjälähtöisesti. Sen lisäksi tuloksena ovat tietoturvalliset ja mahdollisimman automaattinen kyselyjärjestelmä kansallisiin ja kansainvälisiin tietojärjestelmiin.

 • Poliisihallitus, 1.10.2018 - 31.1.2021, EU-tuki 493 978 euroa

Matkustaja-hanke

 • Neuvosto hyväksyi 21. huhtikuuta 2016 direktiivin EU:n matkustajarekisteristä (PNR) sekä matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyvää syytteeseenpanoa varten.. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on perustettava matkustajatietoyksiköt, jotka vastaavat PNR -tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä niiden säilyttämisestä ja käsittelystä. Komissio on osoittanut jäsenmaiden ISF-P rahastoon lisärahoitusta matkustajatietojärjestelmän (PNR) kehittämiseen. Tällä hankkeella edelleen kehitetään matkustajatietoyksikköä (Passenger Information Unit, PIU) ja -PNR tietojärjestelmää. Toteutettavat toimet liittyvät kansallisen PIU yksikön ja tietojärjestelmän kehittämiseen.

 • Poliisihallitus, 1.6.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 1 575 456 euroa

5.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 5.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään poliisin ja EU-maiden yksiköiden yhteisharjoituksia painopisteinä etenkin terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta sekä koulutetaan lainvalvontaviranomaisia kyberrikostorjunnassa.

Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot (Kyber-EOP)

 • Kyber-EOP-hankkeessa kehitetään kyberalan koulutusta, jolla edistetään viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja lisätä Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, jonka myötä voidaan käynnistää erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle syyslukukaudella 2022. Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia. Koulutustarjontaa kehitetään yhteistyössä ulkomaisten sidosryhmien kanssa, joista merkittävimmät ovat yhteispohjoismainen NCFI-koulutusohjelma (Nordic Computer Forensic Investigators) sekä kansainvälinen voittoa tavoittelematon ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Lisäksi Kyber-EOP-hankkeessa päivitetään ja ylläpidetään aiemmin laadittuja koulutussisältöjä ja -materiaaleja.

 • Poliisihallitus, 01.02.2021 - 31.01.2021, EU-tuki 82 960 euroa

5.4 Rikosten uhrien tuki

Kansallisen tavoitteen 5.4 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävät todistajansuojeluohjelman täytäntöönpanoa ja ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi toteutetaan hankkeita toimintamallien ja tukipalvelujen kehittämiseksi rikollisesta toiminnasta pois haluavien ja rikosten uhreiksi joutuneiden tueksi sekä rikosasioissa todistaville henkilöille. Lisäksi tuetaan rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

EXIT 2020 Rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien väkivaltaisten henkilöiden tukeminen

 • Hankkeen tuloksena laaditun opetustarjonnan kohderyhmänä ovat keskeisten kyberrikostorjuntatyötä suorittavien viranomaisten palveluksessa toimivat virkamiehet.

 • Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr., 01.07.2020 - 31.08.2021, EU-tuki 212 250 euroa

5.5 Uhkien ja riskien arviointi