Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

5.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka tähtäävät mm. tietojärjestelmien kehittämiseen ja välineistön hankintaan, jolla parannetaan edellytyksiä tekniseen tiedonhankintaan. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla ennaltaehkäistään radikalisoitumista tai rikolliseen toimintaa ajautumista sekä torjutaan rahanpesua, kyberrikollisuutta ja terrorismia.

Timantti-hanke

 • Hankkeeseen saatavalla rahoituksella kehitetään ja harmonisoidaan poliisin tietojärjestelmäarkkitehtuuria. Hankkeessa toteutetaan poliisin tietojohtoiseen toimintaan perustuvat teknologiset ratkaisut, kuten tietojen tallennusratkaisut ja hyödyntämiseen käytettävät analyysityökalut. Tietojen tallennuksessa ja hyödyntämisessä huomioidaan lainsäädännön asettamat ja kansalaisen tietosuojaan liittyvät vaatimukset. Toteutukset tehdään pilotteina ja pilotit laajennetaan myöhemmin koskemaan koko poliisitoimintaa.
 • Poliisihallitus, 1.1.2017 - 28.2.2019, EU-tuki 1 481 134 euroa

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta hallinnollisin menetelmin-hanke

 • Käynnistetään tutkimustyö hallinnollisen rikostorjunnan nykytilan sekä hallinnollisen torjunnan oikeudellisen viitekehyksen kartoittamiseksi. Tutkimuksen perusteella luodaan kansallinen hallinnollisen rikostorjunnan toimintamalli. Käynnistetään tietojohtoisuuteen perustuva järjestäytyneen ja muun vakavimman rikollisuuden toimintaedellytysten heikentämiseen tähtäävä operatiivinen toiminta, jonka myötä saatuja kokemuksia hyödynnetään tieteellisessä tutkimustyössä.
 • Poliisihallitus, 1.1.2017 - 30.6.2019, EU-tuki 267 347 euroa

POSU-hanke

 • Poliisihallitus hankkii keskitetysti poliisilaitoksille erikseen määritellyt välttämättömät suojavälineet suorituskyvyn ja työturvallisuuden turvaamiseksi terrorismin vastaisessa toiminnassa. Hankittavat varusteet jaetaan poliisiyksiköille erikseen selvitettävän tarveharkinnan perusteella.
 • Poliisihallitus, 1.2.2019 - 31.12.2019, EU-tuki 1 987 875 euroa

5.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuetaan eri viranomaisten välillä keskitettyjen tietojärjestelmien, -virtojen ja -kantojen kehittämistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhteensopivaksi.

Matkustaja-hanke

 • Neuvosto hyväksyi 21. huhtikuuta 2016 direktiivin EU:n matkustajarekisteristä (PNR) sekä matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ehkäisyä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyvää syytteeseenpanoa varten.. Direktiivissä säädetään, että jäsenvaltioiden on perustettava matkustajatietoyksiköt, jotka vastaavat PNR -tietojen keräämisestä lentoliikenteen harjoittajilta sekä niiden säilyttämisestä ja käsittelystä. Komissio on osoittanut jäsenmaiden ISF-P rahastoon lisärahoitusta matkustajatietojärjestelmän (PNR) kehittämiseen. Tällä hankkeella edelleen kehitetään matkustajatietoyksikköä (Passenger Information Unit, PIU) ja -PNR tietojärjestelmää. Toteutettavat toimet liittyvät kansallisen PIU yksikön ja tietojärjestelmän kehittämiseen.
 • Poliisihallitus, 1.6.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 1 575 456 euroa

RENKI-hanke

 • Kehitetään kansallista hakupalvelua, jonka kautta tehty haku tuottaisi tietoja eri kansallisista ja kansainvälisistä järjestelmistä, joihin käyttäjällä on laillinen pääsy. Hakupalvelun toiminta-asetukset määritettäisiin haun tarkoituksesta ja pääsyoikeuksista riippuen. Hankkeen tuotoksena ovat tietojenvaihtoa lisäävät tietojenvaihtoympäristöt (keskitetty hakupalvelu), joilla mahdollistetaan kyselyjen tekeminen mm. kansallisiin, jäsenvaltioiden tai EU:n yhteiskäytössä oleviin järjestelmiin käyttäjälähtöisesti. Sen lisäksi tuloksena ovat tietoturvalliset ja mahdollisimman automaattinen kyselyjärjestelmä kansallisiin ja kansainvälisiin tietojärjestelmiin.
 • Poliisihallitus, 1.10.2018 - 31.1.2021, EU-tuki 493 978 euroa

5.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 5.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään poliisin ja EU-maiden yksiköiden yhteisharjoituksia painopisteinä etenkin terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta sekä koulutetaan lainvalvontaviranomaisia kyberrikostorjunnassa.

Kyberosaaminen 2020-hanke

 • Kyberosaaminen 2020 hankkeessa kehitetään kyberalan koulutusta, jolla edistetään viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja lisätä Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, jonka myötä voidaan käynnistää erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle. Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia.
 • Poliisihallitus, 28.2.2017 - 27.2.2020, EU-tuki 453 375 euroa
 • Lue lisää hankkeesta

5.4 Rikosten uhrien tuki

Kansallisen tavoitteen 5.4 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävät todistajansuojeluohjelman täytäntöönpanoa ja ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi toteutetaan hankkeita toimintamallien ja tukipalvelujen kehittämiseksi rikollisesta toiminnasta pois haluavien ja rikosten uhreiksi joutuneiden tueksi sekä rikosasioissa todistaville henkilöille. Lisäksi tuetaan rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

IHME-hanke

 • Hankkeen tavoitteena on vahvistaa ihmiskaupan vastaista toimintaa ja ihmiskaupan uhrien tunnistamiseen, auttamiseen ja ihmiskaupparikosten esitutkintaan liittyvää osaamista Suomessa. Hankkeella tuetaan esitutkintaviranomaisten työtä kouluttamalla heitä ihmiskaupan erityispiirteistä ja ihmiskauppatutkintaan liittyvistä tekijöistä.
 • Maahanmuuttovirasto / Joutsenon vastaanottokeskus, 1.9.2017 - 31.5.2019, EU-tuki 121 772 euroa
 • Tutustu hankkeeseen Migrin sivuilla
 • Hankkeessa uudistetut nettisivut

5.5 Uhkien ja riskien arviointi