Rikollisuuden ehkäiseminen ja torjunta

Erityistavoite 5 painottuu järjestäytyneen rikollisuuden, terrorismin, väkivaltaisen ekstremismin ja radikalisoitumisen sekä kyberrikollisuuden ja talousrikosten torjuntaan. Myös todistajansuojeluohjelma sekä tulevaan kansalliseen todistajansuojelulakiin liittyvät toiminnot kuuluvat tämän erityistavoitteen piiriin.

5.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 5.1 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka tähtäävät mm. tietojärjestelmien kehittämiseen ja välineistön hankintaan, jolla parannetaan edellytyksiä tekniseen tiedonhankintaan. Lisäksi toteutetaan hankkeita, joilla ennaltaehkäistään radikalisoitumista tai rikolliseen toimintaa ajautumista sekä torjutaan rahanpesua, kyberrikollisuutta ja terrorismia.

Poliisin suorituskyvyn kehittäminen (POSUKE)

 • Hankkeen kuvaus: Poliisihallitus hankkii keskitetysti poliisilaitosten VATI-ryhmille terrorismin torjunnassa, sekä muissa VATI-ryhmien vaativissa tehtävissä välttämätöntä pimeänäkökykyä. Hankittavat varusteet jaetaan poliisiyksiköille erikseen selvitettävän tarveharkinnan perusteella.

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 1.2.2021 - 31.1.2022, EU-tuen määrä: 196 875 euroa

CYBER EXIT - Nuorten verkkorikollisten rikoskierteen katkaisu

 • Hankkeen kuvaus: Hankkeen toimien kohteena ovat noin 15-25 -vuotiaat nuoret, jotka ovat jo tehneet tietoverkkorikoksen tai ovat vaarassa käyttää tietoteknistä osaamista rikolliseen toimintaan. Luotava toimintamalli on tutkittuun tietoon perustuvaa suunnitelmallista varhaista puuttumista. Hankkeella on kansainvälisiä esikuvia (mm. Hollannissa ja Iso-Britanniassa). Suomessa aiheesta on KRP:n toimesta toteutettu selvitystyö 2019, joka selvittää nuorten verkkorikollisten olemusta, vaikuttimia ja taustoja. Henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella nuoret verkkorikolliset ovat aiheuttamansa haitan ja rikosten lisäksi alttiita järjestäytyneen rikollisuuden värväyksille. Useat potentiaaliset nuoret ovat teknisesti hyvin taitavia, mutta osaaminen kanavoituu helposti vääriin kohteisiin. Tarkoituksena on pureutua keinoihin, joilla nuoret potentiaaliset verkkorikolliset tunnistetaan ja ohjataan pois rikollisuuden parista tai parhaimmillaan estetään nuoren henkilön ensimmäinen rikos. 

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.04.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä:  72 676 euroa

RANKKA - Tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksien tutkiminen ja hyödyntäminen osana rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä, paljastamista ja selvittämistä KRP:n Rahanpesun selvittelykeskuksessa

 • Hankkeen kuvaus: Rahanpesuilmoitusten lukumäärä on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Pelkästään vuosien 2016-2018 aikana rahapesuilmoitusten sekä niihin liittyvien tapahtumien lukumäärä on kaksinkertaistunut ja kasvutrendi on jatkuva. Käytännössä rahanpesuilmoitusten manuaalinen käsittely ei ole enää mahdollista ilmoitusmäärän rajun kasvun takia. Uusien teknologioiden käyttöönoton potentiaalisuus on havaittu rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen liittyvissä toimissa ja käyttöönotolla on mahdollista saavuttaa merkittävää tuloksellisuutta ja laaja-alaista vaikuttavuutta niin kansallisella kuin kansainvälisellä foorumilla. Tärkeänä osana hankkeessa nähdään osallistuminen poliisin teknologiakyvykkyyden luomiseen jakamalla hankkeessa saatua tietämystä ja kokemusta poliisiorganisaatiossa ja hyödyntämällä muiden poliisin digitalisaatiohankkeiden tuloksia.

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.02.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä 166 709 euroa 

5.2 Tiedonvaihto

Kansallisen tavoitteen 5.2 puitteissa tuetaan eri viranomaisten välillä keskitettyjen tietojärjestelmien, -virtojen ja -kantojen kehittämistä niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla yhteensopivaksi.

5.2 Tiedonvaihto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

5.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 5.3 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa järjestetään poliisin ja EU-maiden yksiköiden yhteisharjoituksia painopisteinä etenkin terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta sekä koulutetaan lainvalvontaviranomaisia kyberrikostorjunnassa.

Kyberrikostorjunnan erikoistumisopinnot (Kyber-EOP)

 • Hankkeen kuvaus: Kyber-EOP-hankkeessa kehitetään kyberalan koulutusta, jolla edistetään viranomaisten tiedollisia ja taidollisia kyberrikostorjuntavalmiuksia. Hankkeen tarkoituksena on kehittää ja lisätä Poliisiammattikorkeakoulun kyberkoulutustarjontaa, jonka myötä voidaan käynnistää erikoistumisopintokokonaisuus kyberrikostorjunnan alalle syyslukukaudella 2022. Koulutustarjonnan laatimisessa hyödynnetään kyberalan tutkimustuloksia. Koulutustarjontaa kehitetään yhteistyössä ulkomaisten sidosryhmien kanssa, joista merkittävimmät ovat yhteispohjoismainen NCFI-koulutusohjelma (Nordic Computer Forensic Investigators) sekä kansainvälinen voittoa tavoittelematon ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Lisäksi Kyber-EOP-hankkeessa päivitetään ja ylläpidetään aiemmin laadittuja koulutussisältöjä ja -materiaaleja.

 • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.02.2021 - 31.12.2022, EU-tuen määrä: 82 959 euroa

5.4 Rikosten uhrien tuki

Kansallisen tavoitteen 5.4 puitteissa tuetaan hankkeita, jotka edistävät todistajansuojeluohjelman täytäntöönpanoa ja ihmiskaupan uhrien tukemiseen liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi toteutetaan hankkeita toimintamallien ja tukipalvelujen kehittämiseksi rikollisesta toiminnasta pois haluavien ja rikosten uhreiksi joutuneiden tueksi sekä rikosasioissa todistaville henkilöille. Lisäksi tuetaan rikosuhrimaksujärjestelmän käyttöönoton valmistelua.

EXIT 2020 Rikollisjärjestöistä pois haluavien ja ulkomailta sotimasta palaavien väkivaltaisten henkilöiden tukeminen

 • Hankkeen kuvaus: Radikalisoitumisen ehkäisyn EXIT‐toimintamallissa yhdistetään eri hallinnonalojen viranomaisia ja kolmatta sektoria. Hankkeessa paikallisten pilotointien avulla Helsingissä, Oulussa ja Turussa huomioidaan kansallisen turvallisuusuhan erityiskysymyksiä. Viranomaisten lisäksi malliin kytketään sosiaali- ja mielenterveyden palveluja. 

  Kehitettäessä toimintaa uhkahenkilöiden itsensä kanssa nähdään tarpeellisena hyödyntää myös muissa maissa tehdyt kokeilut ja luodut mallit, jotta tämän vakavan uhan muodostavien ihmisten kanssa toimimiseen saadaan paras mahdollinen ennaltaehkäisevä ja korjaava, sovintoa ja yhteiskuntarauhaa edistävää toimintaa. 

  Vertailukehittämisen keinoin luodaan malli, joka kuvataan ja voidaan tarvittaessa monistaa yhdeksi työkaluksi väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.  

  Lisäksi suunnitellaan ja käynnistetään radikalisoituneiden henkilöiden deradikalisaation tukemiseksi valtakunnallinen EXIT-palvelu järjestövetoisesti yhteistyössä viranomaisten kanssa. 

 • Hankkeen toteuttaja: Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr., Toteuttamisaika: 01.07.2020 - 30.11.2021, EU-tuen määrä: 212 250 euroa

5.5 Uhkien ja riskien arviointi

5.5 Uhkien ja riskien arviointi tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.