AMIF-rahaston kansallinen ohjelma ja kansallinen toimeenpano-ohjelma

 

Kansallinen ohjelma ja sen tavoitteet

AMIF-rahastolla on koko ohjelmakauden 2014–2020 kattava kansallinen ohjelma, joka on strateginen asiakirja, jossa kuvataan yleisesti kansalliset tarpeet, tavoitteet ja suunnitellut toimet rahaston toimialalla.

Rahaston kansallinen ohjelma jakautuu neljään erityistavoitteeseen, joista kukin jakautuu edelleen sisällöiltään rajatumpiin kansallisiin tavoitteisiin. Suomen osalta toteutetaan kolmea ensimmäistä erityistavoitetta.

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallinen ohjelma 2014-2020

Erityistavoite 1: Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen ja kehittäminen

Erityistavoitteessa 1 pyritään nopeuttamaan turvapaikkahakemusten käsittelyä mm. vahvistamalla viranomaisten välistä yhteistyötä ja työnjaon toimivuutta sekä ammatillista osaamista. Lisäksi tehostetaan turvapaikkaprosessin alkuvaihetta. Turvapaikanhakijamäärien nopeisiin vaihteluihin varautumiseksi ja vastaanottojärjestelmän sopeuttamiseksi pyritään luomaan kansallinen toimintamalli. Vastaanotto-olosuhteita parannetaan erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien erityistarpeiden huomioimiseksi. Lisäksi hakijoille pyritään varmistamaan riittävä tuki, oikeusvarmuus ja inhimillinen kohtelu turvapaikkaprosessin aikana. Samoin erityistavoitteen 1 puitteissa tuetaan pakolaisten uudelleensijoittamiseen liittyviä toimia.

Erityistavoite 2: Kotouttaminen ja laillinen maahanmuutto

Erityistavoitteessa 2 tavoitteina on edistää kotoutumista alkuvaiheen toimenpitein yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa, tukea erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten kotoutumista ja lisätä heidän osallisuuttaan ja hyvinvointiaan sekä parantaa vuorovaikutusta heidän ja vastaanottavan yhteiskunnan välillä. Toimenpiteillä pyritään myös parantamaan kuntien vastaanottovalmiuksia ja kotouttamispalveluita. Lisäksi kehitetään maahanmuuttohallintoa ja laillisen maahanmuuton menettelyjä.

Erityistavoite 3: Pysyvää paluuta edistävien oikeudenmukaisten ja tehokkaiden palauttamisstrategioiden kehittäminen

Erityistavoitteessa 3 tavoitteena on tukea vapaaehtoisen paluun järjestelmän vakiinnuttamista sekä kehittää säilöönoton sisältöä ja sen vaihtoehtoja. Maastapoistamismenettelyä parannetaan ja nopeutetaan kehittämällä henkilöllisyyden selvittämistä ja matkustusasiakirjojen hankintaa.

Kansallinen toimeenpano-ohjelma

Rahastolle on laadittu kansallisen ohjelman toimeenpanoa varten erillinen kansallinen toimeenpano-ohjelma. Toimeenpano-ohjelma on kansallisen ohjelman tavoin laadittu koko ohjelmakaudeksi ja se tarkentaa kansallista ohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmassa kuvataan tuettavien hankkeiden ja toiminnan valintaperusteet, kansallisen ohjelman tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet ja kansalliseen ohjelmaan sisältyvän rahoituksen kohdentamisessa noudatettavat periaatteet.

Toimeenpano-ohjelmassa määritellään lisäksi uudelleensijoittamisen ja sisäisten siirtojen määrärahan käytön tavoitteet ja tavoitteiden mukaisesti toteutettavat toimet. Koska kyseisen määrärahan osalta kansalliseen ohjelmaan ei sisälly niiden käyttöön liittyviä erityistavoitteita tai kansallisia tavoitteita, tavoitteet on ollut tarpeen määritellä kansallisessa toimeenpano-ohjelmassa.

Kansallinen toimeenpano-ohjelma löytyy Haut ja hakumateriaalit sivulta.