Tietoa rahastoista

EU:n rahoitusohjelmakaudelle 2014–2020 on perustettu kaksi sisäasioiden rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) sekä sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF), joka jakautuu ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskevaan rahoitusvälineeseen sekä poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjumista sekä kriisinhallintaa koskevaan rahoitusvälineeseen.

Rahastojen kautta pyritään kehittämään EU:n vapauden, turvallisuuden ja oikeuden sisärajatonta aluetta. Suomen arvioidaan saavan rahastojen kautta rahoitusta koko ohjelmakaudella yhteensä noin 150 miljoonaa euroa.

Suomessa sisäasioiden rahastojen kansallisena vastuuviranomaisena toimii sisäministeriö. Vastuuviranomainen vastaa rahastojen hallinnoinnista ja valvonnasta Suomessa.

Rahastoja toimeenpannaan Suomessa kansallisen ohjelman ja sitä tarkentavan kansallisen toimeenpano-ohjelman kautta. Ohjelmat valmistellaan sisäministeriön johdolla ja niissä määritellään rahastojen kansalliset tavoitteet, niistä rahoitettavat toimet ja rahoituksen jakamisen perusteet. Ohjelmat kattavat koko ohjelmakauden.

Sisäasioiden rahastoista voidaan myöntää tukea hankkeisiin tai toimintaan pääsääntöisesti enintään 75 % hankkeen tai toiminnan tukikelpoisista kustannuksista. Tietyissä erityistapauksissa myönnettävä rahoitus voi olla enintään 90 % tai 100 %. Hakijana voivat olla julkisoikeudelliset tai yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt. Yksityishenkilöt eivät voi hakea rahoitusta.