EUSA-järjestelmä - haku ja raportointi sähköisesti

Hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä varten hakijan tulee tunnistautua Suomi-tunnistuspalvelun avulla. Suomi.fi -kirjautumiseen vaaditaan henkilökohtainen vahva tunniste, joita ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

EUSA-järjestelmässä asiointiin tarvitaan organisaation nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön (tai valtuutusoikeuden saaneen) myöntämä Suomi.fi-palvelun valtuus. Suomi.fi-palvelu käyttää hyväksi kaupparekisteriä, yhdistysrekisteriä, yritys- ja yhteisötietojärjestelmää (YTJ) sekä valtuusrekisteriä. Jos suomalaisella yhteisöllä ei ole Y-tunnusta, valtuuttaminen ei ole mahdollista Suomi.fi-valtuuksissa eikä virkailijavaltuuttamispalvelun avulla.

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta voi asioida tietyillä toimintarooleilla ilman erillistä valtuutta.

Yrityksen puolesta voi asioida seuraavilla toimielinrooleilla:

 • Toimitusjohtaja (TJ)

 • Toimitusjohtajan sijainen (TJS)

 • Varatoimitusjohtaja (VTJ)

 • Hallituksen puheenjohtaja osakeyhtiössä (PJ)

 • Henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus

 • Selvitysmies (S)

Yhdistyksen puolesta voi asioida: 

 • Puheenjohtaja (PJ) 

 • Hallituksen jäsen (J)

 • Muu nimenkirjoittaja, jolla on rekisteriin merkitty oikeus edustaa yhdistystä yksin

Yrityksen tai yhdistyksen puolesta omatoimisen valtuuttamisen mahdollisuus tulee tarkastaa Suomi.fi-palvelun sivuilta.

Niiden Y-tunnuksellisten yhteisöjen, joiden edustajaa ei ole rekisteröity kaupparekisteriin yhdistysrekisteriin tai yritys- ja yhteisötietojärjestelmään esim. viranomaiset, kunnat, seurakunnat ja oppilaitokset, hyödyntävät niin kutsuttua virkailijavaltuuttamispalvelua. Näiden organisaatioiden tulee kuitenkin ensin hakea edustajalleen valtuutusoikeutta. Valtuutusoikeuden saaneet henkilöt voivat antaa ja pyytää Suomi.fi-valtuuksia omatoimisesti palvelussa. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.


Sisäasioiden EU-rahastojen (EUSA) hankerahoitus-asiointipalvelussa käytössä olevat valtuudet ovat:

 • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja. 

 • Sisäasioiden EU-rahastojen hankkeen asiakirjojen valmistelu ja käsittelyyn jättäminen: Tällä valtuudella valtuutettu voi valtuuttajan puolesta valmistella sisäasioiden EU-rahastojen hankkeiden hakemuksiin, hallinnointiin ja seurantaan liittyviä asiakirjoja ja jättää niitä viranomaiskäsittelyyn. 

Sähköisiä hakulomakkeita on jaoteltu rahaston/rahoitusvälineen mukaan (AMIF, ISF-Borders ja ISF-Police). Hakulomake etenee hakijan tietojen täyttämisestä kansallisen tavoitteen valintaan, hankkeen tai toiminnan kuvaukseen, indikaattoreihin, hankkeen tai toiminnan aikatauluun ja talousarvioon. Myös mahdollinen liiteaineisto lähetetään sähköisen järjestelmän kautta (esim. PDF).

Hakulomake koostuu täytettävistä tietokentistä, joista osa on pakollisia. Lomake tarkistaa osan syötettävistä tiedoista automaattisesti, eikä päästä hakijaa etenemään ennen kuin vaaditut tiedot on täytetty. Lomakkeen täytön alkuvaiheessa annettavat tiedot, kuten kansallisen tavoitteen valinta, vaikuttavat lomakkeella kysyttäviin tietoihin myöhemmissä vaiheissa.

Rahoitetuista hankkeista tai toiminnasta raportoiminen, maksatusten hakeminen ja muu viestinvaihto tapahtuu myös sähköisen haku- ja raportointijärjestelmän kautta.

Linkki EUSA-järjestelmään

EUSA-järjestelmä