Huom! Tämä sivusto on EU:n sisäasioiden rahastojen päättyneen ohjelmakauden 2014-2020 sivusto. Sivustoa ei enää päivitetä. Käynnissä olevan ohjelmakauden 2021-2027 ja uusien EU:n sisäasioiden rahastojen verkkosivuston löydät osoitteesta www.eusa-rahastot2021.fi (linkki vie uudelle sivustolle).

Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 ovat:

  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)
  • Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) 

EU:n sisäasioiden rahastojen Suomen kokonaisrahoitus ohjelmakaudella 2021-2027 on noin 183 miljoonaa euroa. Ohjelmiin on mahdollista saada lisärahoitusta vuonna 2024 toteutettavan väliarvioinnin yhteydessä edellyttäen, että rahastojen toimeenpano on käynnistynyt tehokkaasti. 

EU-tasolla ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasiainhallinnon EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa. 

Haut järjestetään kaksi kertaa vuodessa – ensimmäinen haku keväällä 2022

Rahastojen hallintoviranomainen sisäministeriö järjestää rahastojen ensimmäiset haut keväällä 2022. Seuraava hakukierros järjestetään syksyllä 2022. Hakujen tarkemmista aikatauluista ja koulutuksista tiedotetaan rahastojen verkkosivustolla. 

Rahastoille rakennetaan uusi haku- ja raportointijärjestelmä vuoden 2022 aikana. Ennen uuden tietojärjestelmän käyttöönottoa avustusta ja maksatuksia haetaan sähköisillä lomakkeilla nykyisen EUSA-järjestelmän kautta. Avustus- ja raportointilomakkeet laaditaan excel-lomakkeille ja lähetetään EUSA-järjestelmässä liitteinä.

Ohjelmakaudella 2021-2027 rahastoille rakennetaan uusi verkkosivusto, joka julkaistaan keväällä 2022. Ennen uuden verkkosivuston julkaisua uusista rahastoista tiedotetaan ohjelmakauden 2014-2020 verkkosivustolla.   

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) avulla edistetään maahanmuuttoasioiden tehokasta hallintaa. Rahaston tukemilla toimilla pyritään vahvistamaan ja kehittämään yhteistä lähestymistapaa turvapaikkamenettelyyn ja maahanmuuttoon sekä varmistamaan kolmansien maiden kansalaisten kotoutuminen ja osallisuus.

Rahaston tukemilla toimenpiteillä sujuvoitetaan turvapaikkamenettelyä, tuetaan vastaanottojärjestelmän kapasiteettia ja edistetään pitkäjänteisen kiintiöpakolaisten uudelleensijoittamisen edellytyksiä erityisesti alue- ja paikallistasolla.

Laillisen maahanmuuton ja kotoutumisen sujuvuutta rahasto pyrkii edistämään vahvistamalla niitä koskevaa yhteistyötä, menettelyitä, palveluita ja tietopohjaa sekä tehostamalla kolmansien maiden kansalaisille tarjottavaa tukea. Lisäksi rahaston avulla lisätään maahanmuuttajien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnan eri osa-alueilla.

AMIF-toimenpiteillä ehkäistään laitonta maahanmuuttoa ja edistetään toimivia paluujärjestelmiä vahvistaen erityisesti vapaaehtoisen paluun ja uudelleenkotoutumisen prosesseja ja keinovalikoimia.

Lisäksi pyritään tehostamaan maastapoistamistoimintaa ja edistämään takaisinottoyhteistyötä kolmansien maiden kanssa.

AMIF-rahaston ohjelmaluonnokseen voi tutustua valtioneuvoston verkkosivustolla: Esitys Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

Sisäisen turvallisuuden rahastolla (ISF) edistetään turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa. 

ISF-rahaston avulla vahvistetaan sisäistä turvallisuutta torjumalla rajat ylittäviä rikoksia, kuten kyber-, huume-, korruptio-, terrorismi- tai ympäristörikoksia, vahvistamalla kriisinsietokykyä ja uusiin uhkiin varautumista esimerkiksi kriittisten infrastruktuurien osalta ja ennaltaehkäisemällä turvallisuutta heikentäviä ilmiöitä, kuten radikalisoitumista. Lisäksi toteutetaan toimia rikosten uhrien suojelemiseksi. 

ISF-rahastolla tuetaan työkalujen, toimintatapojen, yhteistyön ja tilannekuvan kehittämistä ja mm. EU-laajuisten tietojärjestelmien yhteentoimivuuden toimeenpanoa. Valmiuksia kehitetään lisäämällä koulutusta, hankkimalla välineistöä sekä kehittämällä prosesseja ja yhteistyötä. Lisäksi tuetaan viranomaisten yhteisoperaatioita.

ISF-rahaston ohjelmaluonnokseen voi tutustua valtioneuvoston verkkosivustolla: Esitys Euroopan unionin sisäisen turvallisuuden rahaston Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI)

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä (BMVI) tuetaan Euroopan unionin yhdennettyä rajaturvallisuutta ja yhteistä viisumipolitiikkaa. BMVI-rahoitustukivälineestä myönnetään rahoitusta laittoman maahantulon estämistä ja laillisen maahantulon sujuvoittamista edistäviin toimiin.

Rajaturvallisuutta vahvistetaan rahoittamalla mm. rajojen valvontaan ja rajatarkastuksiin liittyvien välineiden ja kaluston hankintaa siten, että ne palvelevat myös EU:n raja- ja merivartioston yhteisiä päämääriä. Lisäksi tuetaan koulutusta, yhdyshenkilötoimintaa ja tietojärjestelmien kehittämistä.

Yhtenä prioriteettina on EU-laajuisten järjestelmien ja niiden yhteentoimivuuden toimeenpano. Toisena erityistavoitteena BMVI-rahastossa on viisuminmyöntöprosessin parantaminen eri tavoin mm. tietojärjestelmiä ja tiedonvaihtoa kehittämällä, koulutusta lisäämällä ja konsuliyhteistyötä tiivistämällä.

BMVI-rahoitustukiväline (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy) on osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (Integrated Border Management Fund, IBMF), jonka toinen osa on komission suoraan hallinnoima tullivalvontavälineiden rahoitusväline (Customs Control Equipment Instrument, CCEI).

BMVI-rahoitustukivälineen ohjelmaluonnokseen voi tutustua valtioneuvoston verkkosivustolla: Esitys Euroopan unionin rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen Suomen ohjelmaksi ohjelmakaudelle 2021–2027