Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja ohjelmakaudella 2021-2027 ovat:

  • Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF)
  • Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)
  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) 

Eurooppa-neuvoston hyväksymässä monivuotisessa rahoituskehyksessä sisäasioiden EU-rahoitus noin kaksinkertaistuu verrattuna päättyvään ohjelmakauteen 2014-2020. 

Ohjelmakaudelle 2021-2027 varattu rahoitus on EU-tasolla noin 18 miljardia euroa. Lisäksi sisäasioiden alalla toimiville EU-virastoille on varattu monivuotisesta rahoituskehyksestä noin 11 miljardia euroa. 

Rahastokohtaisten EU-asetusehdotusten sekä rahastojen hallinnointia koskevan yleisasetuksen (Common Provisions Regulation, CPR) odotetaan tulevan voimaan kesällä 2021, jolloin varmistuu myös Suomen saama osuus rahoituksesta.  

Euroopan komission ehdotus rahastojen hallinnointia koskevasta yleisasetuksesta

Ensimmäiset haut käynnistyvät alkuvuodesta 2022

EU:n sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien toimeenpano alkaa näillä näkymin helmikuussa 2022, jolloin sisäministeriö käynnistää rahastojen ensimmäiset haut. 

Rahastoille rakennetaan oma sähköinen haku- ja raportointijärjestelmä. Lisäksi uusille rahastoille rakennetaan oma verkkosivusto, joka julkaistaan syksyllä 2021. 

Kansallista ohjelmavalmistelua tehdään työryhmässä

Kansallisia ohjelmia on valmisteltu työryhmässä, jossa on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajaturvallisuuden, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita. Lisäksi toimialalla tunnistettuja tarpeita ja ohjelman tavoitteita kutsuttiin määrittelemään laaja joukko muita sidosryhmiä.

Ohjelmaluonnokset lähetetään lausuntokierrokselle toukokuussa 2021. Lausuntokierroksen aikana järjestetään myös kuulemistilaisuuksia, joihin kutsutaan kuultavaksi mm. järjestötoimijoita. Tavoitteena on toimittaa valmiit ohjelmat komissiolle kesällä 2021. 

Ohjelmien toimeenpanoa varten valmistellaan lisäksi säännöllisin väliajoin päivitettävät toimeenpanosuunnitelmat, jotka tarkentavat rahastojen ohjelmia.  

Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan lakihankkeen työryhmässä

Uuden ohjelmakauden kansallisen lainsäädännön valmistelua varten asetettiin kesäkuussa 2019 lainsäädäntöhanke. Hankkeen työryhmässä on mukana asiantuntijoita eri ministeriöistä ja rahastoja koskevilta hallinnonaloilta. Työryhmässä käsitellään mm. tulevan ohjelmakauden kansallisiin hallintojärjestelyihin ja hankkeiden rahoittamiseen liittyviä sääntöjä. 

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uuden ohjelmakauden sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2021. Tavoitteena on, että laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021-2027 tulisi voimaan 1.12.2021.

Syksyn 2020 aikana aloitettiin myös valtioneuvoston asetuksen valmistelu. Asetuksessa on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä.  Asetusehdotus lähetetään lausuntokierrokselle toukokuussa 2021.

Lisätietoja lakihankkeesta löytyy lakihankkeen hankesivulta sisäministeriön verkkosivuilta.

Mikä muuttuu uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä?

Sen lisäksi, että rahastoja on ohjelmakaudella 2021-2027 kolme ja rahoituksen määrä kasvaa, tulee rahoituksen rakenne muuttumaan tulevalla ohjelmakaudella. 

Sisäisen turvallisuuden rahastossa ohjelmakaudella 2014-2020 olleet kaksi rahoitusvälinettä, rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (ISF-B) ja poliisiyhteistyön rahoitusväline (ISF-P) eriytetään niin, että uusi sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) kattaa käytännössä aiemman poliisiyhteistyövälineen tavoitteet ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) kattaa aiemman ISF-B -rahoitusvälineen tavoitteet. 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) säilyy pitkälti samansisältöisenä kuin se on ohjelmakaudella 2014-2020. 

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF

Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastosta on tarkoitus tukea toimia, joilla vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 

Euroopan komission asetusehdotus AMIF 

Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF

Sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastosta tuetaan toimia kriittisten infrastruktuurien suojelemiseksi ja rikosten uhrien tukemiseksi. 

Rahaston kautta pyritään lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan rajat ylittäviä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen.

Euroopan komission asetusehdotus ISF 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline BMVI

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä on tarkoitus tukea EU:n yhdennetyn rajaturvallisuuden toimeenpanoa ja EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa. 

Rahaston avulla tuetaan toimia, joilla sujuvoitetaan laillisia rajanylityksiä, estetään laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä hallinnoidaan tehokkaasti muuttovirtoja.

Euroopan komission asetusehdotus BMVI 

Sivua on päivitetty 26.4.2021.