Euroopan unionin sisäasioiden rahastot 2021-2027

Eurooppa-neuvoston hyväksymässä monivuotisessa rahoituskehyksessä sisäasioiden EU-rahoitus noin kaksinkertaistuu verrattuna päättyvään ohjelmakauteen. Rahoituksen määrä ei ole ainoa asia, joka muuttuu, vaan rahoitusohjelmakaudella 2021-2027 Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja on kahden sijaan kolme:

  • Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF)

  • Sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF)

  • Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline (BMVI) 

Rahastojen valmistelu käynnistyi Euroopan komission kesäkuussa 2018 antamilla rahastokohtaisilla asetusehdotuksilla. Neuvosto saavutti yhteisymmärryksen asetusehdotuksista syksyllä 2020. Alustava sopu Euroopan parlamentin kanssa saavutettiin niin ikään Saksan puheenjohtajuuskauden päätteeksi loppuvuodesta 2020.

Lisäksi komissio antoi ehdotuksensa rahastojen hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä (englanniksi Common Provisions Regulation, CPR), joita on tarkoitus soveltaa useaan EU-rahastoon, myös sisäasioiden EU-rahastoihin. 

Komission ehdotus rahastojen hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä löytyy EUR-Lex -sivustolta

Sekä rahastokohtaisten asetusten että rahastojen hallinnointia koskevan yleisasetuksen odotetaan tulevan voimaan keväällä 2021.

EU-tasolla tapahtuvan valmistelun lisäksi sisäministeriössä on käynnissä uusia sisäasioiden EU-rahastoja koskeva kansallinen ohjelma- ja lainsäädäntötyö.  

Ohjelmien toimeenpano voisi käynnistyä aikaisintaan syksyllä 2021

Sisäasioiden rahastojen kansallisten ohjelmien valmistelu käynnistyi alkuvuodesta 2020. Ohjelmavalmistelua varten nimetyssä työryhmässä on mukana maahanmuuton, kotouttamisen, rajavalvonnan, poliisi- ja pelastusasioiden sekä oikeusalan asiantuntijoita.

Keväällä 2020 tuotettujen lähtötilanteen kuvausten pohjalta ohjelmavalmistelussa edettiin strategisempaan työskentelyyn ja ohjelmavalmisteluun kutsuttiin työryhmän lisäksi laajemmin eri sidosryhmiä. Syksyn aikana sidosryhmät analysoivat toimialallaan tunnistettuja tarpeita ja määrittelivät niiden perusteella ohjelman tavoitteita sekä esimerkkejä toimeenpanotoimista.

Epävirallinen luonnos rahastojen erityistavoitteiden kuvauksista lähetettiin komissiolle kommentoitavaksi joulukuussa 2020. Alkuvuodesta 2021 edetään ohjelman tulosten ja resurssien määrittelyyn. 

Ohjelmavalmisteluun liittyviä kuulemisia järjestetään alkuvuodesta 2021. Tavoitteena on toimittaa valmis ohjelma komissiolle huhtikuussa 2021. Ohjelmien toimeenpano voisi käynnistyä aikaisintaan syksyllä 2021.

Kansallista lainsäädäntöä valmistellaan lakihankkeen työryhmässä

Tavoitteena on, että uusi laki sisäasioiden rahastoista tulisi voimaan kesän 2021 aikana.

Uuden ohjelmakauden kansallisen lainsäädännön valmistelua varten asetettiin kesäkuussa 2019 lainsäädäntöhanke. Hankkeen työryhmässä on mukana asiantuntijoita eri ministeriöistä ja rahastoja koskevilta hallinnonaloilta. Työryhmässä käsitellään mm. tulevan ohjelmakauden kansallisiin hallintojärjestelyihin ja hankkeiden rahoittamiseen liittyviä sääntöjä. 

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon ehdotus uuden ohjelmakauden sisäasioiden rahastoja koskevaksi laiksi ja ehdotus valtioneuvoston asetukseksi.

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2021. 

Valtioneuvoston asetuksen valmistelu alkanut

Syksyn 2020 aikana lainsäädäntöhankkeen puitteissa on aloitettu valtioneuvoston asetuksen valmistelu. Asetuksessa on tarkoitus säätää yksityiskohtaisemmin mm. rahastojen tukikelpoisuussäännöistä tulevalla ohjelmakaudella. 

Asetusehdotus on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle keväällä 2021.

Lisätietoja lakihankkeesta löytyy lakihankkeen hankesivulta sisäministeriön verkkosivuilta.

Mikä muuttuu uudelle ohjelmakaudelle siirryttäessä?

Komission esityksen mukaan sisäasioiden rahoituksen rakenne tulee muuttumaan hieman tulevalla ohjelmakaudella. 

Sisäisen turvallisuuden rahastossa aiemmin olleet kaksi rahoitusvälinettä raja- ja viisumirahoitusväline (ISF-B) ja poliisiyhteistyön rahoitusväline (ISF-P) eriytetään niin, että tuleva sisäisen turvallisuuden rahasto (ISF) kattaa käytännössä aiemman poliisiyhteistyövälineen tavoitteet. 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusväline (BMVI, entinen ISF-B) taas on jatkossa osa yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa (IBMF), johon kuuluu myös tullivalvontalaitteiden rahoitusväline (CCE).

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto (AMF) säilyy lähes nykyisen sisältöisenä. 

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto 

Turvapaikka- ja maahanmuuttorahastosta on tarkoitus tukea toimia, joilla vahvistetaan yhteistä eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, tuetaan laillista maahanmuuttoa sekä alkuvaiheen kotoutumistoimia ja ehkäistään laitonta maahanmuuttoa toimivin paluujärjestelmin sekä edistämällä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. 

Rahaston nimi tulee hyvin todennäköisesti pysymään nykykauden mukaisena eli turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahastona.

Komission asetusehdotus AMF EUR-Lex -palvelussa

Sisäisen turvallisuuden rahasto

Sisäisen turvallisuuden rahaston tavoitteena on vahvistaa turvallisuuden korkeaa tasoa Euroopan unionissa, etenkin torjumalla terrorismia ja radikalisoitumista, vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä kyberrikollisuutta. Lisäksi rahastosta tuettaisiin toimia rikosten uhrien aseman parantamiseksi. 

Rahaston kautta pyritään lisäksi lisäämään tietojenvaihtoa unionin lainvalvontaviranomaisten välillä ja tehostamaan unionin yhteisiä operaatioita vakavaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyen.

Komission asetusehdotus ISF EUR-Lex -palvelussa

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 

Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineellä on tarkoitus tukea EU:n yhdennetyn rajavalvontajärjestelmän toimeenpanoa ja EU:n yhteistä viisumipolitiikkaa. 

Rahaston avulla tuettaisiin toimia, joilla sujuvoitetaan laillisia rajanylityksiä, estetään laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta sekä hallinnoidaan tehokkaasti muuttovirtoja.

Komission asetusehdotus BMVI EUR-Lex -palvelussa

Sivua on päivitetty 13.1.2021.