Riskit ja kriisit

Erityistavoitteeseen 6 kuuluu henkilöiden ja infrastruktuurin suojeleminen erilaisia uhkia vastaan sekä eri viranomaisten valmiustoimet.

6.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuetaan pilottihanketta radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn, joka pitää sisällään parhaiden käytäntöjen kartoittamista, toimintatapojen pilotointia sekä tiedotustoimia.

6.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

6.2 Tietojen vaihto

6.2 Tietojen vaihto tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

6.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 6.3 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa järjestetään CBRNE-kursseja esim. ensivasteen toimijoille (poliisi, pelastus ja ensihoito), päättäjille ja kriittisten kohteiden toiminnanharjoittajille.

Pelastustoimen kansallisen CBRNE-tiedustelu- ja dekontaminaatio-osaamisen kehittäminen

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kehitetään pelastustoimen CBRNE-valmiutta ja viranomaisten operatiivista toimintakykyä.  Hankkeessa perustetaan ja koulutetaan kahden pelastuslaitoksen (Pirkanmaa ja Satakunta) yhteinen muodostelma, jolla on kyky toimia CBRNE-tilanteissa valtakunnallisesti ja tukea tehtävän johtovastuussa olevia viranomaisia. Muodostelma on vuodesta 2023 lähtien mahdollisesti lähetettävissä myös kansainvälisiin tehtäviin EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

  • Hankkeen toteuttaja: Pirkanmaan pelastuslaitos, Toteutusaika: 01.04.2021 - 30.12.2022, EU-tuen määrä: 44 250 euroa

6.4 Uhrien tukeminen

Kansallisen tavoitteen 6.4 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja äärijärjestöistä eroon pyrkivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tukemiseksi. Tavoitteena on terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta.

6.4 Uhrien tukeminen tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.

6.5 Infrastruktuuri

Kansallisen tavoitteen 6.5 puitteissa tuetaan turvallisen radioliikennemallin kehittämistä naapurimaiden viranomaisten kanssa kommunikointiin. Lisäksi kehitetään CBRNE-valmiutta mm. kalusto- ja tarvikehankinnoin ja parannetaan vaarallisten aineiden tunnistamista rajanylityspaikoilla.

Pelastustoimen kansallisen CBRNE-tiedustelu- ja dekontaminaatiokyvyn kehittäminen

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeessa kehitetään pelastustoimen CBRNE-valmiutta ja viranomaisten operatiivista toimintakykyä.  Hankkeessa perustetaan ja varustetaan kahden pelastuslaitoksen (Pirkanmaa ja Satakunta) yhteinen muodostelma, jolla on kyky toimia kuvatuissa tilanteissa valtakunnallisesti ja tukea tehtävän johtovastuussa olevia viranomaisia. Muodostelma on vuodesta 2023 lähtien mahdollisesti lähetettävissä myös kansainvälisiin tehtäviin EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta.

  • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.10.2020 - 30.09.2021, EU-tuen määrä: 108 750 euroa

Poliisin CBRNE-vasteen jatkokehittäminen (CBRNE2)-hanke

  • Hankkeen kuvaus: Hankkeella parannetaan poliisin operatiivista suorituskykyä tunnistaa ja reagoida erilaisiin kemiallisiin ja säteilytilanteisiin. Hankkeessa on tarkoitus hankkia poliisille CBRNE-välineistöä. CBRNE-välineistöllä tarkoitetaan laitteita, joilla kyetään tunnistamaan mm. erilaisia kemiallisia, radioaktiivisia ja räjähtäviä aineita sekä reagoimaan näiden aiheuttamiin tilanteisiin mahdollisimman turvallisesti.

  • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 13.07.2020 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 256 961 euroa 

6.6 Ennakkovaroitus ja kriisitilanne valmius

Kansallisen tavoitteen 6.6 puitteissa toteutetaan hankkeita, joilla liitetään yhteen viranomaisten yhteiskäyttöiset hätäkeskustietojärjestelmä (ERICA), kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) sekä tilannejohtokeskus.

THAT2 - Toimiva hälytys- ja auttamisketju ja tilannejohtaminen

  • Hankkeen kuvaus: THAT2-hankkeessa vahvistetaan ensimmäisessä THAT-hankkeessa luotua toimivaa hälytys- ja auttamisketjua viranomaisten välillä jatkokehittämällä KEJO-kenttäjärjestelmän ja ERICA-hätäkeskustietojärjestelmän välistä adapteria KEJO-järjestelmän jatkokehitys huomioiden. Poliisihallituksen ensimmäisessä THAT-hankkeessa tunnistettiin kriittisiä kehittämiskohteita edellä mainittujen tietojärjestelmien integroinnissa, jotka toteutetaan THAT2-hankkeen aikana. THAT2-hankkeessa tehtävä toteutustyö mahdollistaa nykyistä kattavamman ja toimintaa paremmin tukevan integraation toteuttamisen järjestelmien välillä. Järjestelmien välinen entistä tiiviimpi integraatio parantaa lisäksi käyttäjäkokemusta.

  • Hankkeen toteuttaja: Poliisihallitus, Toteutusaika: 01.07.2021 - 31.12.2021, EU-tuen määrä: 143 217 euroa

6.7 Uhkien ja riskien arviointi

Kansallisen tavoitteen 6.7 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa arvioidaan kansallisesti merkittäviä riskejä pelastuspalvelumekanismin mukaisesti ja luodaan työkaluja riskienhallintakyvyn arvioimiseksi.

6.7 Uhkien ja riskien arviointi tavoitekohdan alla ei ole tällä hetkellä voimassa olevia rahoitettuja hankkeita.