Riskit ja kriisit

Erityistavoitteeseen 6 kuuluu henkilöiden ja infrastruktuurin suojeleminen erilaisia uhkia vastaan sekä eri viranomaisten valmiustoimet.

6.1 Ennaltaehkäisy ja torjunta

Kansallisen tavoitteen 6.1 puitteissa tuetaan pilottihanketta radikalisoitumisen ennaltaehkäisyyn, joka pitää sisällään parhaiden käytäntöjen kartoittamista, toimintatapojen pilotointia sekä tiedotustoimia.

6.2 Tietojen vaihto

6.3 Koulutus

Kansallisen tavoitteen 6.3 puitteissa tuetaan hankkeita, joissa järjestetään CBRNE-kursseja esim. ensivasteen toimijoille (poliisi, pelastus ja ensihoito), päättäjille ja kriittisten kohteiden toiminnanharjoittajille.

6.4 Uhrien tukeminen

Kansallisen tavoitteen 6.4 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa kehitetään ja pilotoidaan uusia toimintamalleja äärijärjestöistä eroon pyrkivien henkilöiden ja heidän lähipiirinsä tukemiseksi. Tavoitteena on terrorismin ja väkivaltaisen ekstremismin torjunta.

6.5 Infrastruktuuri

Kansallisen tavoitteen 6.5 puitteissa tuetaan turvallisen radioliikennemallin kehittämistä naapurimaiden viranomaisten kanssa kommunikointiin. Lisäksi kehitetään CBRNE-valmiutta mm. kalusto- ja tarvikehankinnoin ja parannetaan vaarallisten aineiden tunnistamista rajanylityspaikoilla.

EXIT 2-hanke

  • Keskusrikospoliisi käynnistää alkuvuodesta 2019 Exit 2- hankeen, jossa aiemmin luotu Exit-toimintamalli jalkautetaan ja juurrutetaan järjestäytyneen rikollisuuden sekä väkivaltaisen radikalisoitumisen ennalta estämisen työskentelymalliksi koko poliisissa. Toimintamallin tarkoituksena on auttaa vapaaehtoisia henkilöitä irtautumaan järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuspiiristä tai väkivaltaisen radikaalin ryhmän tai ideologian vaikutuspiiristä. Exit 2-hanke myös syventää aiemmin luotua toiminnan osaamista sekä kasvattaa auttamistyön laajuutta koko valtakunnan alueella.
  • Poliisihallitus, 1.2.2019 - 31.1.2020, EU-tuki 110 081 euroa

6.6 Ennakkovaroitus ja kriisitilanne valmius

Kansallisen tavoitteen 6.6 puitteissa toteutetaan hankkeita, joilla liitetään yhteen viranomaisten yhteiskäyttöiset hätäkeskustietojärjestelmä (ERICA), kenttäjohtojärjestelmä (KEJO) sekä tilannejohtokeskus.

Toimiva hälytys- ja auttamisketju ja tilannejohtaminen (THAT)

  • THAT-hanke on osa poliisin, Tullin, sosiaali- ja terveystoimen, Rajavartiolaitoksen, pelastustoimen ja Puolustusvoimien yhteistä KEJO-hanketta, jonka tavoitteena on kehittää turvallisuusviranomaisten toimintaa tukeva, yhteiskäyttöinen kenttäjärjestelmä. ERICA on valtakunnallisesti verkottunut viranomaisten yhteinen hätäkeskustietojärjestelmä.  THAT-hankkeen tavoitteena on luoda toimiva hälytys- ja auttamisketju viranomaisten välille yhdistämällä KEJO- ja ERICA- järjestelmät adapterilla ja mahdollistaa ajantasainen tilannejohtaminen. KEJO:n ja ERICA:n yhdistäminen mahdollistaa hälytystietojen ja niihin sidottujen resurssien siirtymisen tilannejohtajan käyttöön viiveettä ja kaksisuuntaisen tiedonvaihdon toimijoiden välillä.

  • Poliisihallitus, 01.06.2019 - 30.11.2020, EU-tuki 529 756 euroa

6.7 Uhkien ja riskien arviointi

Kansallisen tavoitteen 6.7 puitteissa toteutetaan hankkeita, joissa arvioidaan kansallisesti merkittäviä riskejä pelastuspalvelumekanismin mukaisesti ja luodaan työkaluja riskienhallintakyvyn arvioimiseksi.

KIVI-hanke

  • Hankkeessa kehitetään päivitettäviä työkaluja kriittisen infrastruktuurin riskien hallintakyvyn ja viranomaisten toimintakyvyn arviointiin. Poliisi- ja pelastusviranomaisten toimintakyvyn arviointiin ja valmiuskoulutukseen kehitetään simulaatiomenetelmä, jossa tarkastellaan erityisesti yksityisen ja julkisen sektorin sekä viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon, tilannekuvan muodostamiseen ja johtamiseen liittyviä haavoittuvuuksia.
  • Poliisihallitus, 1.2.2017 - 31.12.2019, EU-tuki 503 514 euroa
  • Lisätietoa hankkeesta