Rahastojen arvioinnit

EUSA-rahastoista rahoitettujen toimien tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden väliarvioinnit valmistuivat vuoden 2017 loppuun mennessä. Arvioinnit toteutti KPMG Oy sisäministeriön toimeksiannosta. Väliarviointi kattoi aikavälin 1.1.2014-30.6.2017. Loppuarviointi laaditaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

KPMG Oy toteutti arvioinnit ohjelmien, hankeaineistojen ja haastattelujen perusteella. Rahastoja arvioitiin 9 eri teeman mukaisesti. Teemat olivat: vaikuttavuus, tehokkuus, merkitys, yhteneväisyys, täydentävyys, EU-lisäarvo, jatkuvuus, yksinkertaistaminen ja hallinnollisen taakan vähentäminen.

Kummankin rahaston osalta arvioinneissa todettiin, että rahoitetut hankkeet ovat olleet ohjelman mukaisia ja  erityisesti toimintaympäristön muutoksista johtuen rahastot ovat olleet yleisesti ottaen tärkeitä.

Väliarviointien tiivistelmät

Englanninkieliset arvioinnit kokonaisuudessaan