Lait ja asetukset

Kansallinen lainsäädäntö

Sisäasioiden rahastoista säädetään kansallisesti:

Laki sisäasioiden rahastoista (903/2014)

Laki sisältää säännökset kansallisten ohjelmien ja niitä tarkentavien kansallisten toimeenpano-ohjelmien valmistelusta, hyväksymisestä, hallinnoinnista ja yhteensovittamisesta.

Laissa säädetään kansallisten ohjelmien hallinnoinnissa toimivaltaisista viranomaisista ja muista kansallisten ohjelmien hallinnointiin liittyvistä tahoista. Vastuuviranomainen vastaa kansallisten ohjelmien täytäntöönpanosta, hallinnoinnista ja valvonnasta. Tarkastusviranomaisen vastuuseen kuuluu tarkastaa hallinnointi- ja valvontajärjestelmän toiminnan tehokkuus. Seurantakomiteat osallistuvat kansallisten ohjelmien hallinnointityöhön.

Laissa säädetään sisäasioiden rahastojen varoista myönnettävän tuen edellytyksistä ja ehdoista, tuen hakemiseen, myöntämiseen ja maksamiseen liittyvistä menettelyistä sekä tuen valvonnasta. Tukimenettelyyn sovelletaan lain lisäksi valtionavustuslakia.

Lakiin sisältyvät myös säännökset kansallisten ohjelmien hallinnointiin käytettävästä tietojärjestelmästä ja kansallisten ohjelmien hallinnointiin ohjattavasta teknisestä avusta.

Valtioneuvoston asetus sisäasioiden rahastoista (351/2015)

Valtioneuvoston asetuksella annetaan lakia tarkentavia sääntöjä. Asetus sisältää säännökset kansallisen toimeenpano-ohjelman sisällöstä, vastuuviranomaisen, tarkastusviranomaisen ja seurantakomitean tehtävistä sekä seurantakomitean kokoonpanosta.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan myös tarkempia säännöksiä tuen myöntämisen edellytyksistä, hankkeen tai toiminnan tuloista, tuen siirtämisestä, tuen enimmäismäärästä, tukimuodoista, tukikelpoisuuden edellytyksistä, tuen ja maksatuksen hakemisesta, tukipäätöksestä, tuen maksatuksesta, hankkeen tai toiminnan ohjausryhmästä, asiakirjojen säilyttämisestä ja seurannasta. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä myös teknisen avun käytöstä.

Kansallisen lainsäädännön muutokset voimaan vuoden 2018 alusta

Sisäministeriö asetti keväällä 2017 työryhmän selvittämään muutostarpeita sisäasioiden rahastoja koskevaan lainsäädäntöön ja valmistelemaan mahdolliset ehdotukset sisäasioiden rahastojen lain ja asetuksen muutoksiksi. Työryhmän toimikausi oli 27.4.–31.10.2017.

Lausuntokierroksen perusteella muokattu työryhmän loppuraportti 

Hallitus antoi esityksen eduskunnalle 9. marraskuuta 2017.

HE 173/2017

Tasavallan presidentti vahvisti lain 19.12.2017

Valtioneuvosto vahvisti asetuksen 28.12.2017.

Euroopan unionin säädökset

Kansallisen lainsäädännön lisäksi rahastoja ohjaavat EU-säädökset. Rahastokohtaisissa eritysasetuksissa määritellään rahastojen tarkoitus ja soveltamisala, rahoitus ja täytäntöönpanokeinot. Sisäasioiden rahastoja koskevalla EU:n yleisasetuksella (ns. horisontaaliasetus) annetaan yleiset rahastojen täytäntöönpanoa koskevat yleiset säännöt.

Rahastoja koskevat erityisasetukset

Rahastoja koskeva EU:n yleisasetus

Annettujen asetusten nojalla Euroopan komissio antaa rahastokohtaisia erityisasetuksia sekä horisontaaliasetusta tarkentavia säädöksiä täytäntöönpanosäädöksillä sekä delegoiduilla säädöksillä.