Hanketuki

Rahastoista myönnettävä tuki on pääasiassa hanketukea, jota voidaan myöntää rahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaiseen kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishankkeeseen, aineellisen tai aineettoman hyödykkeen hankintaan tai muuhun tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Hanketukena myönnettävä rahoitus hankkeen kaikista tukikelpoisista kustannuksista on pääsääntöisesti enintään 75 %. Poikkeuksena ovat poliisiyhteistyön, rikollisuuden ehkäisemisen ja torjumisen sekä kriisinhallinnan rahoitusvälineen strategisten painopisteiden mukaiset hankkeet sekä ulkoraja- ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen erityistoimet, joissa myönnettävän rahoituksen osuus voi olla enintään 90 %. Uudelleensijoittamisen ja sisäisten siirtojen määrärahoista myönnetty rahoitus on sataprosenttista eli kattaa tukikelpoisten kustannusten täyden määrän.