Projektstöd

Det stöd som beviljas ur fonderna utgörs i huvudsak av projektstöd som enligt målen i fondernas program kan beviljas för försöks-, start-, forsknings- eller utvecklingsprojekt, anskaffning av materiella eller immateriella nyttigheter eller för något annat projekt med begränsat syfte.

Finansiering som beviljas i form av projektstöd kan i regel uppgå till högst 75 % av alla stödberättigande kostnader. Ett undantag är projekt som är förenliga med de strategiska prioriteringarna i finansieringsinstrumentet för polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering samt särskilda åtgärder i finansieringsinstrumentet för yttre gränskontroll och viseringspolitik, i vilka den beviljade finansieringens andel kan uppgå till högst 90 %. Finansieringen från anslagen för vidarebosättning och interna omplaceringar är hundraprocentigt, dvs. det täcker de stödberättigande kostnaderna till fullt belopp.