Gränsbevakning

Det särskilda målet 2 går ut på att trygga gränsbevakningsmyndigheternas operativa förmåga samt att förbereda en eventuell visumfrihet mellan EU och Ryssland genom att utveckla gränsövervakningen. De största utmaningarna för gränssäkerheten är hanteringen av den ökande gränstrafiken och upprätthållandet av en trovärdig gränsbevakning.

Nationellt mål 2.1: EUROSUR och gränskontroll

Inom ramen för det nationella målet 2.1 genomförs projekt som stödjer utrustningen, anordningarna och informationssystemen i lokalerna för Eurosurs nya nationella samordningscentral NCC och i de regionala ledningscentralerna. Dessutom stöds teknisk övervakning av land- och sjögränserna och gränsövervakningspatrullernas utrustning. Målet omfattar även utveckling av gränsbevakningsväsendets lägesbildssystem och samanvändning av systemet med andra säkerhetsmyndigheter både nationellt och internationellt. Målet stödjer förnyelsen och utvecklingen av gränsbevakningstekniken i fråga om patrullfordon, fartyg och luftfartyg.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 2.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 2.2 stöds projekt som stödjer lägesbilds- och informationsutbytessamarbetet.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 2.3: Unionens gemensamma krav

Inom ramen för det nationella målet 2.3 genomförs projekt för att utveckla utbildningsmiljön för gränssäkerhetsutbildningen genom att förnya utbildningen i både gränsövervakning och gränskontroller. Dessutom stöds målet att grunda en nationell miljö för administration av underskriftscertifikat i resehandlingar (National PKD) och för anslutning av miljön jämte gräns- och andra kontrollpunkter till certifikatbanken för den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO PKD).

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 2.4: Unionens regelverk

Inom ramen för det nationella målet 2.4 genomförs projekt för att förbättra kunskaperna i ryska språket hos anställda vid gränsbevakningsväsendet, tullen och andra ämbetsverk.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 2.5: Framtida utmaningar

Nationellt mål 2.6: Nationell beredskap

Inom ramen för det nationella målet 2.6 genomförs åtgärder som ingår i projektet Smart gränsförvaltning som verkställer gemensamma europeiska system och ändringar av kodexen om Schengengränserna samt utreder tekniska genomförandemöjligheter både internt och Frontex-samarbetet. I helheten ingår utökandet och förnyandet av gränskontrollutrustning och -teknik och förbättring av deras funktionaliteter. I projekten utvecklas informationssystem, såsom det nationella Schengen-datasystemet (SIS II) och EU:s in- och utresesystem (EES). Målet omfattar också stöd till kontaktpersonsverksamheten.

EES 2-projektet

 • Projektbeskrivining: EES2-projektet fortsätter med Migrationsverkets projekt för 
  införande av EES, där man genomförde informationssystemändringar som till följd av EES-förordningen gör det möjligt för Migrationsverket att fullgöra nya skyldigheter. Projektet kommer att fortsätta att utveckla sökningar i enlighet med EU-förordningen om in- och utresesystemet EES, bland annat genom att genomföra förbättringar i användbarheten som möjliggör tillgång till sökresultat och ansiktsbilder som sparats i EES-systemet i alla situationer. Dessutom ska uppgifter från den automatiska räknaren i EES, som visar längden på personens lagliga vistelse, införas i sökresultaten. Syftet är att göra genomförandet så användarvänligt som möjligt genom att i möjligaste mån utnyttja automatisering.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 01.07.2022 - 30.6.2023, EU-stöd: 657 255,46 euro

EES Testning/EES Compliance 

 • Projektbeskrivining: Projektet hänför sig till införandet av informationssystemet för in-och utresor EES (Entry/Exit System), som ska införas våren 2023. Inom ramen för projektet genomförs tester som eu-LISA fastställt mellan nationella informationssystem och det centrala EESsystemet. Testerna ska säkerställa enhetligheten mellan nationella genomföranden och driftskompatibilitet med det centrala EES-systemet.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Versamhetsperiod: 01.06.2022 - 31.12.2022, EU-stöd 242 000,00 euro

ETIAS II

 • Projektbeskrivining: I projektet görs vissa nödvändiga ändringar i informationssystem 
  som gör det möjligt för Migrationsverket att genomföra åtgärder enligt ETIAS-förordningen dvs. åtgärder enligt EU-lagstiftning (ETIAS = Europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd). Projektet ska bidra till att säkerställa att ETIAS-systemet införs och används på ett tillförlitligt, smidigt och säkert sätt i enlighet med EU:s tidsplan och lagstiftning

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Versamhetsperiod: 01.01.2023 - 30.08.2023, EU-stöd 462 321,28 euro

VIS4EES, införande av Entry Exit-systemet (EES) i utrikesministeriets viseringsprocesser

 • Projektbeskrivinig: Genom VIS4EES-projektet säkerställer utrikesministeriet att de ändringar i EES-systemet (in- och utresesystemet, Entry/Exit System) som krävs av EU-kommissionen och IT-byrån (eu-LISA) genomförs i det nationella VISA-viseringssystemet. Utvecklingen av informationssystemen (informationssystemet för viseringar och in- och utresesystemet) sker i enlighet med EU-krav. Projektet finslipar förutsättningarna för nationella myndigheter att få tillgång till in- och utresesystemet EES genom att tillhandahålla datahallstjänster och göra det möjligt att använda EESinformationssystemet som en del av informationssystemet för viseringar och viseringsprocessen.

 • Projektgenomförare: Utrikesministeriet, Verksamhetsperiod: 1.10.2022 - 30.06.2023, EU-stöd: 281 000,00 euro

Nationellt mål 2.7E: Frontex-utrustning (särskild åtgärd)

Gränsbevakningsväsendet deltar i enlighet med den årliga planen i europeiska gräns- och sjöbevakningsverket Frontex samoperationer. Inom ramen för åtgärden upphandlas fartyg som vid behov kan användas i samoperationer som utförs av Frontex.

Det finns inga pågående projekt.