Gränsbevakning

Det särskilda målet 2 går ut på att trygga gränsbevakningsmyndigheternas operativa förmåga samt att förbereda en eventuell visumfrihet mellan EU och Ryssland genom att utveckla gränsövervakningen. De största utmaningarna för gränssäkerheten är hanteringen av den ökande gränstrafiken och upprätthållandet av en trovärdig gränsbevakning.

Nationellt mål 2.1: EUROSUR och gränskontroll

Inom ramen för det nationella målet 2.1 genomförs projekt som stödjer utrustningen, anordningarna och informationssystemen i lokalerna för Eurosurs nya nationella samordningscentral NCC och i de regionala ledningscentralerna. Dessutom stöds teknisk övervakning av land- och sjögränserna och gränsövervakningspatrullernas utrustning. Målet omfattar även utveckling av gränsbevakningsväsendets lägesbildssystem och samanvändning av systemet med andra säkerhetsmyndigheter både nationellt och internationellt. Målet stödjer förnyelsen och utvecklingen av gränsbevakningstekniken i fråga om patrullfordon, fartyg och luftfartyg.

Vidareutveckling av applikationen för gränsbevakning och lägesbilder RASTI

 • RASTI-applikationens funktionsförmåga har en central betydelse i ledningen av Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet på ett kostnadseffektivt sätt. RASTI är en applikation som kombinerar lägesbilder och riskanalys, taktisk ledning och resursplanering. Projektet utvecklar applikationer för Gränsbevakningsväsendets funktionella informationssystem (RVT) enligt de operativa behoven. I utvecklingen av RASTI-systemet beaktas processerna för bl.a. inrikesministeriets gemensamma tjänster, EUROSUR-systemet, Polisens VITJA-projekt, Nödcentralens TOTI-projekt (ERICA), myndigheternas gemensamma fältledningsprojekt (KEJO), förvaltningens projekt för säkerhetsnät (TUVE) och statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personaladministration samt KIEKU-systemets krav. Genom utvecklingen av applikationen och konstruktionen av en RVT/RASTI-KEJO-förbindelse förbättrar man olika aktörers lägesbilder, främjar en ekonomisk användning av resurserna och effektiviserar ledningsverksamheten.

 • Gränsbevakningsväsendet, 1.4.2017 - 31.3.2020, EU-finansiering 317 400 euro

Teknik för övervakning av landsgränserna II

 • I det tekniska övervakningssystemet används sensorteknologi för att upptäcka och identifiera olagliga gränsöverskridningar. Projektet går ut på att förbättra upptäcktsförmågan i hotade övervakningsområden genom att utvidga övervakningens täckning och förbättra dess kvalitet. Med mobila anläggningar förbättras förmågan att förflytta övervakningens tyngdpunkt, vilket ger ökad övervakning lokalt beroende på situation. Med patrullernas optroniska materiel kan spanings- och övervakningsförmågan förbättras vid svag belysning och dåliga väderförhållanden.
 • Gränsbevakningsväsendet, 1.11.2017 - 31.12.2019, EU-finansiering 535 500 euroa

Förnyelse av regionala ledningscentraler

 • Gränsbevakningens ledningscentral i Kajanaland byggs om för att motsvara operativa krav. Kontrollrummet görs mer ändamålsenligt och dess säkerhet förbättras. Rummets användning optimeras ur fältledningssystemets synvinkel. Vid renoveringen fästs uppmärksamhet vid den operativa verksamheten, men även vid de anställdas arbetsmiljö och en mindre arbetsbelastning.
 • Gränsbevakningsväsendet, 1.2.2018 - 30.9.2019, EU-finansiering 190 500 euro

Förnyelse av patrullernas fordonsflotta II

 • Inom ramen för projektet anskaffas 21 patrullbilar, 41 snöskotrar och 21 terränghjulingar för att bevaka EU:s yttre gräns vid Sydöstra Finlands, Norra Karelens, Kajanalands och Lapplands gränsbevakningar. De anskaffade fordonen förbättrar gränssäkerheten. Patrullernas goda operativa rörlighet är en viktig del av deras prestationsförmåga i gränssäkerhetsuppdrag. Med hjälp av terrängfordon kan man dessutom snabbt mobilisera patrullerna att exempelvis kontrollera objekt som tekniska övervakningssystem upptäckt.

 • Gränsbevakningsväsendet, 1.12.2017 - 31.11.2020, EU-finansiering 2 460 285 euro

RVT dataskydd

 • Man fastställer och genomför förändringar i gränsbevakningens datasystem och applikationer underställda det som förutsätts av EU:s dataskyddslagstiftning och nationella dataskyddslagar. Förändringsbehoven fastställs i samarbete mellan den juridiska avdelningen, operativa gräns- och sjöavdelningen, tekniska avdelningen på staben för Gränsbevakningsväsendet och systemleverantören. Ändringarna genomförs så att systemen uppfyller kraven i lagstiftningen. Ändringarna i kärnsystemen för gränsövervakningen och gränskontroller är obligatoriska och en förutsättning för upprätthållandet av gränsbevakningens funktionsförmåga.
 • Gränsbevakningsväsendet, 1.10.2018 - 31.12.2019, EU-finansiering 375 000 euro

Gränsbevakningsmannens skyddsutrustning

 • Man anskaffar personlig taktisk skyddsutrustning till gränsbevakningsmän, vilket är nödvändigt med tanke på arbetssäkerhet i situationer med vapenhot. För närvarande har Gränsbevakningsväsendet inte den utrustning som behövs för situationer med vapenhot (exkl. enheter för särskilda operationer).

 • Gränsbevakningsväsendet, 1.2.2019 - 31.12.2020, EU-finansiering 1 116 000 euro

RVT/Rasti, utveckling av funktionerna

 • Rasti-applikationens funktionsförmåga har en central betydelse för ledningen av Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet. Rasti är en applikation som kombinerar lägesbilder och riskanalys, taktisk ledning och resursplanering. I projektet utvecklas Gränsbevakningsväsendets operativa informationssystem (RVT) och dess applikationer. Applikationen Rasti justeras och kompletteras med anledning av de förändrade kraven, testerna och användningserfarenheterna, och ändringarna tas i användning i applikationen. Dessutom förbättras visualiseringen av de uppgifter som sparats i Rasti. RTV:s/Rastis systemplattform förnyas. I anslutning till förnyelsen av RVT-användargränssnittet utreds funktionerna och möjligheterna att förnya dem. Genomförandet av RVT/Rasti-KEJO-gränssnittet fortsätter. Anslutningsbarhet till säkerhetsmyndigheternas gemensamma kartsystem byggs ut (TUKA). RVT/Rasti kopplas till den centrala loggtjänsten. Med projektfunktionerna förbättras aktörernas situationsbild, främjas den ekonomiska användningen av resurser och görs ledningsverksamheten snabbare.
 • Gränsbevakningsväsendet, 01.06.2019 - 31.12.2021, EU-finansiering 492 750 euro

MRTV förbättring II

 • Projektet utvecklar den tekniska beredskapen och kapaciteterna inom gränsövervakningen. Projektet har som mål att förbättra den tekniska övervakningen av landgränserna på flera målområden vid östra gränsen. Projektet betonar åtgärder för att öka antalet kameror i övervakningssystemet och tätheten av kameror och sensorer. Detta förutsätter också att el- och fiberkablaget ökas. Den förnyade tekniken förbättrar observations- och identifieringssäkerheten och mörkerseendet.
 • Gränsbevakningsväsendet, 01.04.2019 - 30.06.2020, EU-finansiering 1 050 000 euro

Nationellt mål 2.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 2.2 stöds projekt som stödjer lägesbilds- och informationsutbytessamarbetet.

Nationellt mål 2.3: Unionens gemensamma krav

Inom ramen för det nationella målet 2.3 genomförs projekt för att utveckla utbildningsmiljön för gränssäkerhetsutbildningen genom att förnya utbildningen i både gränsövervakning och gränskontroller. Dessutom stöds målet att grunda en nationell miljö för administration av underskriftscertifikat i resehandlingar (National PKD) och för anslutning av miljön jämte gräns- och andra kontrollpunkter till certifikatbanken för den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO PKD).

Grundkurs för gränsbevakare

 • Rajavartiolaitos on joutunut viime vuosina supistamaan henkilöstömääräänsä itärajan valvonnassa säästövelvoitteiden vuoksi. Täten valvonta- ja havaintokyky on heikentynyt. Nyt koulutettavan lisähenkilöstön turvin rajavartijoiden määrää itärajalla pystytään lisäämään. Helsinki-Vantaan lentoasemalla henkilöstöä on lisättävä uusien EU-velvoitteiden vuoksi. Pakolliset rekisterikyselyt ja sormenjälkien otto aiheuttavat sen, että yksittäinen tarkastus vaatii enemmän aikaa kuin ennen. Lisähenkilöstö vähentää rajatarkastusten jonoutumista. Rajavartijoiden lisärekrytointi toteutetaan vuosien 2018 ja 2019 aikana kouluttamalla raja- ja merivartiokoulussa normaalia suurempia rajavartijan peruskursseja. Kurssit muodostuvat lähiopetuksesta ja työelämään tutustumisesta. Hankkeeseen sisältyy vuoden 2019 suuren kurssin palkka- ja ostopalvelukuluja.
 • Gränsbevakningsväsendet, 1.1.2019 - 31.12.2019, EU-finansiering 489 855 euro

Nationellt mål 2.4: Unionens regelverk

Inom ramen för det nationella målet 2.4 genomförs projekt för att förbättra kunskaperna i ryska språket hos anställda vid gränsbevakningsväsendet, tullen och andra ämbetsverk.

Nationellt mål 2.5: Framtida utmaningar

Nationellt mål 2.6: Nationell beredskap

Inom ramen för det nationella målet 2.6 genomförs åtgärder som ingår i projektet Smart gränsförvaltning som verkställer gemensamma europeiska system och ändringar av kodexen om Schengengränserna samt utreder tekniska genomförandemöjligheter både internt och Frontex-samarbetet. I helheten ingår utökandet och förnyandet av gränskontrollutrustning och -teknik och förbättring av deras funktionaliteter. I projekten utvecklas informationssystem, såsom det nationella Schengen-datasystemet (SIS II) och EU:s in- och utresesystem (EES). Målet omfattar också stöd till kontaktpersonsverksamheten.

Projekt för utveckling av internationellt informationsutbyte (KATI)

 • Syftet med projektet är att ersätta de system de finländska myndigheterna använder för närvarande och förena de spridda systemen för internationellt operativt samarbete ur slutanvändarens synvinkel till en helhet som stödjer affärsverksamhetsprocessen i internationellt informationsutbyte. Inom ramen för projektet genomförs internationella och nationella utvecklingsarbeten och ­lösningar som är nödvändiga för Schengens nationella informationssystem, och för vilka Finland har förbundit sig att samarbeta med EU-Lisa och EU-kommissionen. Inom ramen för projektet skapas förutsättningar för EU:s "SIS III"-förordning.

 • Polisstyrelsen, 1.2.2018 - 31.12.2020, EU-finansiering 500 000 euro

Förnyande av automatisk gränsbevakningsutrustning

 • Utrustning och bakgrundssystem till den har blivit gamla och därför måste dessa bytas ut så att de motsvarar dagens krav samt kommande krav som man känner till. I samband med förnyelsen uppmärksammas förändringar som orsakas av gränskontrollerna i samband med EU:s helhet Smart gränsförvaltning, speciellt nya processer och kontrollkrav i samband med införandet av systemet Entry-Exit, varför systemhelheten utvidgas med självbetjäningskiosker och extra utrustning som gör kontrollerna vid kundtjänsten mer effektiva.

 • Gränsbevakningsväsendet, 1.1.2019 - 30.6.2021, EU-finansiering 5 735 168 euro

Kontaktpersonsverksamhet i Peking och Moskva II

 • Kontaktpersonerna bekämpar gränsöverskridande brottslighet såsom människohandel och olaglig invandring genom att delta i handläggningen av ansökningar om inresetillstånd och i bakgrundsutredningar om sökande samt genom samarbete med lokala myndigheter, flygbolag och kontaktpersoner som sänts ut av andra medlemsstater. Kontaktpersonerna rapporterar om aktuella företeelser kring olaglig invandring i sitt anställningsland till myndigheterna i Finland. Projektet innefattar utgifterna för Gränsbevakningsväsendets kontaktpersoner i Peking och Moskva.
 • Gränsbevakningsväsendet, 1.3.2019 - 30.8.2021, EU-finansiering 499 517 euro

EES ABC

 • I anslutning till upphandlingen av de automatiska gränskontrollinjerna till Helsingfors-Vanda flygplats tog gränsbevakningsväsendet hänsyn till de nya gränskontrollförfaranden som kodexen om Schengengränserna möjliggör för automatiska gränskontroller när EES-systemet tas i användning. Användningen av det totala systemet i anslutning till EES-systemet, inkl. självbetjäningskioskerna och de automatiska gränskontrollinjerna, förutsätter att utrustningarnas programvaror integreras i EES-systemets enhetliga nationella gränssnitt och till den gränskontrollinfrastruktur som är kopplad till det. I anslutning till projektet definieras, genomförs och testas samt implementeras en helhet av programvaror som möjliggör de funktioner som EES-systemet förutsätter. Sådana är särskilt tredjelandsmedborgares användning av självbetjäningsanläggningarna, processen i anslutning till detta och informationsutbytet med EES-systemet.
 • Gränsbevakningsväsendet, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-finansiering 385 000 euro

EES RATAS

 • I projektet genomförs de förändringar i gränskontrollapplikationen som implementeringen av EES-systemet kräver. Vid behandlingen av resenärer i anslutning till gränskontrollerna används gränskontrollapplikationen RATAS. De justeringar för information och ökad smidighet vid gränskontrollerna som Schengen-gränskontrollreglerna förutsätter har implementerats i applikationen. Införandet av EES-systemet medför nya funktioner och kontroller i denna behandling, och de ska implementeras i gränskontrollapplikationens, vars funktioner också ska effektiviseras. Projektets syfte är att genomföra dessa funktioner och reformer samt anslutningarna till det enhetliga nationella gränssnittet på det sätt som EES-systemet, EES-förordningen som gäller systemet och kodexen om Schengengränserna förutsätter.
 • Gränsbevakningsväsendet, 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-finansiering 496 000 euro

VISEES, Utrikesministeriets EES-beredningsskede

 • VISEES är ett projekt som bereder samtliga åtgärder som ska vidtas i fråga om Finlands nationella visuminformationssystem, datakommunikation och maskinsalar till följd av de stora förändringarna i det befintliga VIS-systemet, de nationella visumsystemen och visumhanteringsprocessen som görs inom åtgärdsprogrammet Smarta Gränser till följd av införandet av Entry/Exit System. Projektet utreder hur dessa förändringar gäller processer och system som är på utrikesministeriets ansvar.
 • Utrikesministeriet, 01.04.2019 - 30.06.2020, EU-finansiering 182 400 euro

PEES – Förändringar inom polisen för verkställande av EES-förordningen

 • Polisstyrelsens PEES-projekt genomför förändringar i polisens informationssystem som krävs i Europaparlamentets och Europarådets förordning (2017/2226). För närvarande klarar polisens informationssystem inte av att uppfylla målet med förordningen, vilket kräver förändringar. I polisstyrelsen har man uppmärksammat att förändringar behövs framför allt i RENKI-systemet för gemensamma enkätundersökningar. Målet med detta projekt är att planera och förverkliga de förändringar som behövs i RENKI-systemet för verkställande av kraven i förordningen.
 • Polisstyrelsen, 01.02.2020 - 31.03.2020, EU-finansiering 471 500 euro

EES integrering i den nationella gränsinfrastrukturen

 • En beskrivning upprättas av hur anslutningarna Turvaväylä och Portti realiseras samt av det tekniska förverkligandet av anslutningarna. IT-konsultering inskaffas i anknytning till förverkligandet av EES-systemet för att säkerställa en realisering i enlighet med tidsplanen för projektet. Integrering förverkligas av läsanordningar för dokument och fingeravtryck samt av ansiktskameror i gränsbevakningsapplikationen för EES-användning.
 • Gränsbevakningsväsendet, 15.02.2020 - 31.12.2021, EU-finansiering 847 500 euro

Införandet av EES

 • I projektet förverkligas i praktiken Migrationsverkets ändringar i informationssystemet såsom EES-förordningen förutsätter för nya funktioner samt integrering och dataöverföring i det nationella gränssnittet i samband med detta. 
 • Migrationsverket, 01.02.2020 - 31.05.2022, EU-finansiering 947 160 euro

KEHUMEESI

 • Utrikesministeriet säkerställer genom KEHUMEESI-projektet att informationssystem som EU-kommissionen och IT myndigheten kräver förverkligas nationellt. Utvecklingen av informationssystem (visuminformationssystem och informationssystem för gränsövergång) sker enligt EU-kraven, garanterar deltagande i obligatoriska gemensamma testningar samt skapar förutsättningar för användning av EES-gränsövergångssystemet för alla nationella myndigheter genom att ställa datacenter-tjänster till förfogande (VIS TAP och NUI). Projektet använder köptjänster till informationssystemen genom att skaffa infra, tjänster och utvecklingsarbete i skeden för testning och införande i system som används gemensamt inom eu-LISA.
 • Utrikesministeriet, 01.04.2020 - 31.05.2022, finansiering 1 676 700 euroa

 

 

 

Nationellt mål 2.7E: Frontex-utrustning (särskild åtgärd)

Gränsbevakningsväsendet deltar i enlighet med den årliga planen i europeiska gräns- och sjöbevakningsverket Frontex samoperationer. Inom ramen för åtgärden upphandlas fartyg som vid behov kan användas i samoperationer som utförs av Frontex.

Havsgående båt

 • I projektet skaffas tre havsgående, d.v.s. kustbevakningsbåtar för gränsövervakningsuppgifter. Utgångspunkten för planeringen har varit förhållanden på öppna havet, sjöräddningsuppgifter och egenskaper som är nödvändiga vid övervakning i varierande förhållanden. Båten kan användas även i is. Båten har ett litet stödfartyg. Båten kan utrustas modulärt beroende på uppgift. Förarhytten har planerats för en grundbesättning på tre personer och den har en enskild arbetsplats för operationens ledning samt utrymme för två bårar. Båtens evakueringsförmåga är ca 50 personer. Sjöfarts-, övervaknings- och kommunikationssystemen är praktiska och moderna.
 • Gränsbevakningsväsendet, 15.8.2019 - 31.12.2020, EU-finansiering 8 100 000  euro