Gränsbevakning

Det särskilda målet 2 går ut på att trygga gränsbevakningsmyndigheternas operativa förmåga samt att förbereda en eventuell visumfrihet mellan EU och Ryssland genom att utveckla gränsövervakningen. De största utmaningarna för gränssäkerheten är hanteringen av den ökande gränstrafiken och upprätthållandet av en trovärdig gränsbevakning.

Nationellt mål 2.1: EUROSUR och gränskontroll

Inom ramen för det nationella målet 2.1 genomförs projekt som stödjer utrustningen, anordningarna och informationssystemen i lokalerna för Eurosurs nya nationella samordningscentral NCC och i de regionala ledningscentralerna. Dessutom stöds teknisk övervakning av land- och sjögränserna och gränsövervakningspatrullernas utrustning. Målet omfattar även utveckling av gränsbevakningsväsendets lägesbildssystem och samanvändning av systemet med andra säkerhetsmyndigheter både nationellt och internationellt. Målet stödjer förnyelsen och utvecklingen av gränsbevakningstekniken i fråga om patrullfordon, fartyg och luftfartyg.

Övergripande system för fjärrstyrt luftfartyg för bevakningsfartyg

 • Projektbeskrivining: I projektet skaffas minst två Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) som lämpar sig för marin verksamhetsmiljö att användas av Gränsbevakningsväsendet. Systemen stöder utförandet av operativa uppdrag och ger en lägesbild för ledningscentralens och olika enheters behov. Systemen som upphandlas i detta projekt är utformade för att placeras på bevakningsfartyg.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 1.6.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 849 300 euro

Förnyelse av patrullernas fordonsflotta III

 • Projektbeskrivining: Inom ramen för projektet anskaffas 2 tunga patrullbilar till Lapplands gränsbevakning och Sydöstra Finlands gränsbevakning för bevakningen av EU:s yttre gräns. Fordonen förbättrar gränssäkerheten. Patrullernas goda operativa rörlighet och fungerande dataförbindelser är en viktig del av gränspatrullernas prestationsförmåga i gränssäkerhetsuppdrag.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.02.2021 - 31.12.2021, EU-stöd: 200 000 euro

RVT/Rasti, utveckling av funktionerna

 • Projektbeskrivining: Rasti-applikationens funktionsförmåga har en central betydelse för ledningen av Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet. Rasti är en applikation som kombinerar lägesbilder och riskanalys, taktisk ledning och resursplanering. I projektet utvecklas Gränsbevakningsväsendets operativa informationssystem (RVT) och dess applikationer. Applikationen Rasti justeras och kompletteras med anledning av de förändrade kraven, testerna och användningserfarenheterna, och ändringarna tas i användning i applikationen. Dessutom förbättras visualiseringen av de uppgifter som sparats i Rasti. RTV:s/Rastis systemplattform förnyas. I anslutning till förnyelsen av RVT-användargränssnittet utreds funktionerna och möjligheterna att förnya dem. Genomförandet av RVT/Rasti-KEJO-gränssnittet fortsätter. Anslutningsbarhet till säkerhetsmyndigheternas gemensamma kartsystem byggs ut (TUKA). RVT/Rasti kopplas till den centrala loggtjänsten. Med projektfunktionerna förbättras aktörernas situationsbild, främjas den ekonomiska användningen av resurser och görs ledningsverksamheten snabbare.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.06.2019 - 31.12.2021, EU-stöd: 492 750 euro

Nationellt mål 2.2: Utbyte av information

Inom ramen för det nationella målet 2.2 stöds projekt som stödjer lägesbilds- och informationsutbytessamarbetet.

Nationellt mål 2.3: Unionens gemensamma krav

Inom ramen för det nationella målet 2.3 genomförs projekt för att utveckla utbildningsmiljön för gränssäkerhetsutbildningen genom att förnya utbildningen i både gränsövervakning och gränskontroller. Dessutom stöds målet att grunda en nationell miljö för administration av underskriftscertifikat i resehandlingar (National PKD) och för anslutning av miljön jämte gräns- och andra kontrollpunkter till certifikatbanken för den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO PKD).

Utveckling av utbildningsmiljön för gränsbevakningsutbildningen

 • Projkektbeskrivining: Inom ramen för projektet genomförs en totalrenovering av Gräns- och sjöbevakningsskolan samt pistolbanan vid Sydöstra Finlands gränsbevakning, som är en del av totalrenoveringen av hela skjutbanemiljön. Vid totalrenoveringen utvecklas skjutbanornas funktionalitet och säkerhet och därtill ägnas uppmärksamhet åt en förbättring av skyddet mot väderförhållanden och skjutbanebuller.

 • Projektgeomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.02.2021 - 31.12.2021, EU-stöd 165 000 euro

Nationellt mål 2.4: Unionens regelverk

Inom ramen för det nationella målet 2.4 genomförs projekt för att förbättra kunskaperna i ryska språket hos anställda vid gränsbevakningsväsendet, tullen och andra ämbetsverk.

Nationellt mål 2.5: Framtida utmaningar

Nationellt mål 2.6: Nationell beredskap

Inom ramen för det nationella målet 2.6 genomförs åtgärder som ingår i projektet Smart gränsförvaltning som verkställer gemensamma europeiska system och ändringar av kodexen om Schengengränserna samt utreder tekniska genomförandemöjligheter både internt och Frontex-samarbetet. I helheten ingår utökandet och förnyandet av gränskontrollutrustning och -teknik och förbättring av deras funktionaliteter. I projekten utvecklas informationssystem, såsom det nationella Schengen-datasystemet (SIS II) och EU:s in- och utresesystem (EES). Målet omfattar också stöd till kontaktpersonsverksamheten.

Upphandling och införande av EES-utrustning vid tullen

 • Projektbeskrivining: Tullens projekt har inrättats för att genomföra de förändringar som orsakas av införandet av in- och utresesystemet EES. Tullprojektet gör det möjligt för tullen att verka i enlighet med EES-förordningarna. Projektet skaffar gränskontrollutrustning som uppfyller kraven i EES-systemet. Utrustningen levereras till alla gränsövergångsställen och installeras för användning av personer som utför tullens gränskontrolluppgifter, alla användare får utbildning och införandet sker enligt en gemensam tidsplan våren 2022.

 • Projektgenomförare: Tull, Versamhetsperiod: 04.02.2021 - 31.03.2022, EU-stöd 125 468 euro

ETIAS nationell verkställighet

 • Projektbeskrivining: Projektet genomför de tekniska åtgärder som möjliggör införande av det europeiska systemet för reseuppgifter och resetillstånd (ETIAS) vid nationell ETIAS-enhet och vid de yttre gränserna. Projektfinansiering används också för att utrusta och starta verksamheten vid den nationella ETIAS-enheten.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Versamhetsperiod: 01.06.2021 - 31.12.2022, EU-stöd 580 000 euro

Upphandling av anordningar för dokumentgranskning

 • Projektbeskrivining: Gränsbevakningsväsendet förnyar via upphandling de anordningar som används för dokumentgranskning vid gränskontrollerna. Dagens anordningar är i slutet av sin livscykel, varför de behöver ersättas.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.02.2021 - 30.09.2021, EU-stöd: 193 035 euro

ETIAS

 • Projektbeskrivining: Syftet med Migrationsverkets ETIAS-projekt är att för Migrationsverkets del genomföra de ändringar i datasystemen som följer av EU:s system för reseuppgifter och resetillstånd ETIAS.

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Verksamhetsperiod: 1.10.2020 - 31.12.2022, EU-stöd: 1 063 489 euro

KATI 2 - den fortsatta utvecklingen av SIS II

 • Projektbeskrivining: Syftet är att effektivisera övervakningen av EU:s yttre gräns genom att utveckla N.SIS-systemet så att den totala längden på polisens internationella informationsutbyte kan förkortas och systemhelheten kan göras lätt att underhålla och flexibelt anpassbar till förändringar i verksamheten. Överlappande arbete och användningen av pappersdokument tas bort, vilket leder till effektivare utredning av internationella brottsfenomen, förbättrat myndighetssamarbete samt bättre transparens i och användbarhet av informationen. Elektronisk hantering och arkivering av dokument sparar arbetstid, vilket också leder till att personalens arbete går snabbare och blir enklare.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 1.9.2020-31.12.2021, EU-stöd: 441 821 euro

Fingeravtrycksläsare för genomförande av förordningen om systemet för in- och utresa

 • Projektbeskrivining: Inom projektet upphandlas fingeravtrycksläsare för polisen för verkställande av EES-förordningen. Inom projektet eftersträvas att polisen i in- och utresesystemet EES kan kontrollera uppgifterna om tredje länders medborgare. För polisen upphandlas inom projektet fingeravtrycksläsare som kan användas för bevakning av utlänningar och gränsövervakning utifrån uppgifterna i in- och utresesystemet EES.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 1.8.2020 - 31.1.2021 EU-stöd: 85 500 euro

SIS Recast -Polisen

 • Projektbeskrivining: Inom projektet genomförs nödvändiga ändringar i polisens datasystem för att uppfylla kraven i SIS Recast. I bakgrunden finns Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande, verksamhet och användning av Schengens datasystem (SIS) i polissamarbetet och rättsligt samarbete i brottsärenden, förordningen om användning av SIS vid gränskontroller och förordningen om användning av SIS för att skicka tillbaka medborgare från tredje land som vistas i landet olagligt. Inom projektet genomförs bl.a. ändringar i meddelanden och enkäter (SIS Recast) i polisens datasystem samt den del av de nödvändiga tillgänglighetskrav som fondfinansieringen möjliggör.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 1.8.2020 - 31.12.2022, EU-stöd: 1 227 000 euro

Polisens ändringar för genomförande av förordningen om systemet för reseuppgifter och resetillstånd - PETIAS

 • Projektbeskrivinig: Polisstyrelsens PETIAS-projekt genomför de förändringar i polisens informationssystem som krävs i Europaparlamentets och Europarådets ETIAS-förordning. För närvarande klarar polisens informationssystem inte av att uppfylla målet med förordningen, vilket kräver förändringar. I polisstyrelsen har man uppmärksammat att förändringar behövs framför allt i Renki-systemet för gemensamma enkätundersökningar. Målet med detta projekt är att planera och förverkliga de förändringar som behövs i Renki-systemet för verkställande av kraven i förordningen.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 1.7.2020 - 31.12.2022, EU-stöd: 599 785 euro

Smart gränsförvaltning, utrustning för in- och utresekontroll

 • Projektbeskrivining: Från och med 2022 kommer man att spara in- och utresedata för tredje länders medborgare i det europeiska in- och utresesystemet (Entry Exit System, EES). Även de biometriska data som kan samlas in inom projektet kommer att sparas i centralsystemet. Under projektet konkurrensutsätter och upphandlar Gränsbevakningsväsendet som ny teknik ansiktskameror för gränskontrollstationerna. Den befintliga utrustningen för avläsning av fingeravtryck förnyas och ändras så att den kan läsa av och spara fyra fingrars fingeravtryck på samma gång. Utrustningen inklusive programvara som ska upphandlas kommer att integreras i den befintliga gränskontrollinfrastrukturen och tas i operativt bruk före utgången av 2021. I och med dessa åtgärder får man gränskontrollstationernas tekniska helhet att motsvara kraven i EES-systemet och den relaterade lagstiftningen.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 1.6.2020 - 31.12.2021, EU-stöd: 746 250 euro

KEHUMEESI

 • Projektbeskrivining: Utrikesministeriet säkerställer genom KEHUMEESI-projektet att informationssystem som EU-kommissionen och IT myndigheten kräver förverkligas nationellt. Utvecklingen av informationssystem (visuminformationssystem och informationssystem för gränsövergång) sker enligt EU-kraven, garanterar deltagande i obligatoriska gemensamma testningar samt skapar förutsättningar för användning av EES-gränsövergångssystemet för alla nationella myndigheter genom att ställa datacenter-tjänster till förfogande (VIS TAP och NUI). Projektet använder köptjänster till informationssystemen genom att skaffa infra, tjänster och utvecklingsarbete i skeden för testning och införande i system som används gemensamt inom eu-LISA.

 • Projektgenomförare: Utrikesministeriet, Verksamhetsperiod: 01.04.2020 - 31.05.2022, EU-stöd: 1 676 700 euroa

EES integrering i den nationella gränsinfrastrukturen

 • Projektbeskrivining: En beskrivning upprättas av hur anslutningarna Turvaväylä och Portti realiseras samt av det tekniska förverkligandet av anslutningarna. IT-konsultering inskaffas i anknytning till förverkligandet av EES-systemet för att säkerställa en realisering i enlighet med tidsplanen för projektet. Integrering förverkligas av läsanordningar för dokument och fingeravtryck samt av ansiktskameror i gränsbevakningsapplikationen för EES-användning.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod:15.02.2020 - 31.12.2021, EU-stöd: 847 500 euro

PEES – Förändringar inom polisen för verkställande av EES-förordningen

 • Projektbeskrivining: Polisstyrelsens PEES-projekt genomför förändringar i polisens informationssystem som krävs i Europaparlamentets och Europarådets förordning (2017/2226). För närvarande klarar polisens informationssystem inte av att uppfylla målet med förordningen, vilket kräver förändringar. I polisstyrelsen har man uppmärksammat att förändringar behövs framför allt i RENKI-systemet för gemensamma enkätundersökningar. Målet med detta projekt är att planera och förverkliga de förändringar som behövs i RENKI-systemet för verkställande av kraven i förordningen.

 • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 01.02.2020 - 31.03.2022, EU-stöd 471 500 euro

Införandet av EES

 • Projketbeskrivining: I projektet förverkligas i praktiken Migrationsverkets ändringar i informationssystemet såsom EES-förordningen förutsätter för nya funktioner samt integrering och dataöverföring i det nationella gränssnittet i samband med detta. 

 • Projektgenomförare: Migrationsverket, Versamhetsperiod: 01.02.2020 - 31.05.2022, EU-stöd: 947 160 euro

EES ABC

 • Projektbeskrivining: I anslutning till upphandlingen av de automatiska gränskontrollinjerna till Helsingfors-Vanda flygplats tog gränsbevakningsväsendet hänsyn till de nya gränskontrollförfaranden som kodexen om Schengengränserna möjliggör för automatiska gränskontroller när EES-systemet tas i användning. Användningen av det totala systemet i anslutning till EES-systemet, inkl. självbetjäningskioskerna och de automatiska gränskontrollinjerna, förutsätter att utrustningarnas programvaror integreras i EES-systemets enhetliga nationella gränssnitt och till den gränskontrollinfrastruktur som är kopplad till det. I anslutning till projektet definieras, genomförs och testas samt implementeras en helhet av programvaror som möjliggör de funktioner som EES-systemet förutsätter. Sådana är särskilt tredjelandsmedborgares användning av självbetjäningsanläggningarna, processen i anslutning till detta och informationsutbytet med EES-systemet.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-stöd: 385 000 euro

EES RATAS

 • Projektbeskrvining: I projektet genomförs de förändringar i gränskontrollapplikationen som implementeringen av EES-systemet kräver. Vid behandlingen av resenärer i anslutning till gränskontrollerna används gränskontrollapplikationen RATAS. De justeringar för information och ökad smidighet vid gränskontrollerna som Schengen-gränskontrollreglerna förutsätter har implementerats i applikationen. Införandet av EES-systemet medför nya funktioner och kontroller i denna behandling, och de ska implementeras i gränskontrollapplikationens, vars funktioner också ska effektiviseras. Projektets syfte är att genomföra dessa funktioner och reformer samt anslutningarna till det enhetliga nationella gränssnittet på det sätt som EES-systemet, EES-förordningen som gäller systemet och kodexen om Schengengränserna förutsätter.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 01.07.2019 - 30.09.2021, EU-stöd: 496 000 euro

Kontaktpersonsverksamhet i Peking och Moskva II

 • Projketbeskrivining: Kontaktpersonerna bekämpar gränsöverskridande brottslighet såsom människohandel och olaglig invandring genom att delta i handläggningen av ansökningar om inresetillstånd och i bakgrundsutredningar om sökande samt genom samarbete med lokala myndigheter, flygbolag och kontaktpersoner som sänts ut av andra medlemsstater. Kontaktpersonerna rapporterar om aktuella företeelser kring olaglig invandring i sitt anställningsland till myndigheterna i Finland. Projektet innefattar utgifterna för Gränsbevakningsväsendets kontaktpersoner i Peking och Moskva.

 • Projketgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 1.3.2019 - 30.8.2021, EU-stöd: 499 517 euro

Nationellt mål 2.7E: Frontex-utrustning (särskild åtgärd)

Gränsbevakningsväsendet deltar i enlighet med den årliga planen i europeiska gräns- och sjöbevakningsverket Frontex samoperationer. Inom ramen för åtgärden upphandlas fartyg som vid behov kan användas i samoperationer som utförs av Frontex.

Havsgående båt

 • Projektbeskrivining: I projektet skaffas tre havsgående, d.v.s. kustbevakningsbåtar för gränsövervakningsuppgifter. Utgångspunkten för planeringen har varit förhållanden på öppna havet, sjöräddningsuppgifter och egenskaper som är nödvändiga vid övervakning i varierande förhållanden. Båten kan användas även i is. Båten har ett litet stödfartyg. Båten kan utrustas modulärt beroende på uppgift. Förarhytten har planerats för en grundbesättning på tre personer och den har en enskild arbetsplats för operationens ledning samt utrymme för två bårar. Båtens evakueringsförmåga är ca 50 personer. Sjöfarts-, övervaknings- och kommunikationssystemen är praktiska och moderna.

 • Projektgenomförare: Gränsbevakningsväsendet, Verksamhetsperiod: 15.08.2018 - 30.06.2022, EU-stöd 8 100 000  euro