Driftsstöd

Från det särskilda målet 3 beviljas operativt stöd för bl.a. underhållskostnader för vissa datasystem, lönekostnader för personalen vid det nationella EUROSUR-koordinationscentrumet samt service- och underhållskostnader för fartyg och andra transportmedel.

Nationellt mål 3.1: Visering

Inom ramen för det nationella målet 3.1 ges stöd till driften och administrationen av Finlands nationella informationssystem för visering SUVI och till den nationella driften och administrationen av Schengenområdets centrala informationssystem för visering CVIS.

Finlands utrikesministerium, viseringssystemet SUVI

  • Upprätthålla Finlands nationella visuminformationssystem SUVIs användbarhet i utrikesministeriet och intressegrupperna. Informationssystemet är ett delregister för visumärenden i utlänningsregistret. Om utlänningsregistret föreskrivs i lagen (1270/1997). Data som lagras i Suvi-systemet lagras också i medlemsstaternas gemensamma datasystem VIS. Utlänningsregistret förs och används som underlag för behandling av, beslut om och övervakning av utlänningars inresa och utresa samt vistelse och arbete i Finland, för tryggande av statens säkerhet och för genomförande av sådana säkerhetsutredningar som avses i säkerhetsutredningslagen (726/2014). Systemet används av olika ministerier och myndigheter (alla polisorganisationer, gränsbevakningen, tullen, migrationsverket, fm, regionförvaltningsverket). De nationella användarna är över 5000. Systemet är anslutet till VIS-datasystemet som är gemensamt för Schengen-området.
  • Utrikesministeriet, 1.1.2018 - 31.12.2020, EU-finansiering 1 270 548 euro

Nationellt mål 3.2: Gränser

Med driftsstödet inom ramen för det nationella målet 3.2 finansieras löpande kostnader som orsakas av gränsövervaknings- och gränskontrolluppgifter. Även kostnader för Schengens datasystem (SIS II) och personalkostnader finansieras.

NCC-centralens personalkostnader

  • NCC-centralens analyspersonal producerar Finlands nationella lägesbilder för Eurosur-systemet. NCC administrerar och analyserar 24/7 den nationella lägesbilden, den europeiska lägesbilden och underrättelselägesbilden av området nära gränsen i Eurosur-informationssystemet. Eurosur-systemet behövs för att förbättra medvetenheten om läget och reaktionsförmågan vid EU-medlemsstaternas yttre gränser, och dess syfte är att upptäcka, förhindra och bekämpa olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet.
  • Gränsbevakningsväsendet, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-finansiering 1 000 000 euro

Övervakningssystem och -materiel

  • I projektet ingår årsavgifterna för avtal som ingåtts om upprätthållande och underhåll av systemen RVT och MOTVJ samt bränslekostnaderna för bevakningsfartyget Turva. Gränsbevakningens informationssystem (RVT) är det centrala redskapet för Gränsbevakningsväsendets operativa verksamhet. MOTVJ är havsbevakningens operativa informationssystem. Bränslekostnaderna för bevakningsfartyget uppstår genom den dagliga bevakningen av de yttre gränserna.

  • Gränsbevakningsväsendet,, 1.3.2018 - 30.9.2020, EU-finansiering 6 200 000 euro

Fartygsregister

  • I projektet upprätthålls Gränsbevakningsväsendets analysförmåga i sjöbevakningen genom att fortsätta användningen av det välfungerande fartygsregistret. Lloyd's list Intelligence är ett omfattande informationspaket om fraktfartyg, hamnar eller sjöområden. Lloyd's databas omfattar ca 154 000 fartyg, 163 000 företag och 2800 hamnar. Angående fartygens historieuppgifter har Lloyd's information om fartyget från tidpunkten då det byggdes fram till nutiden, namnändringar, ägarbyten osv. medräknade. Vid upprättande av riskanalys av fartygen är Lloyd's styrka en mycket omfattande historia över färdleder. I systemet har man samlat information som man fått som AIS-uppgifter och genom egna observationer från Lloyd's samarbetspartners. I databasen finns information om fartygets avvikelser från den normala verksamhetsmiljön eller rutten. I Vigilance delen kan man läsa analyser som utarbetats av Lloyd's analytiker. Tre licenser för Lloyd's List Intelligence skaffas för Gränsbevakningsväsendets bruk.

  • Gränsbevakningsväsendet, 29.3.2019 - 28.3.2021, EU-finansiering 80 138 euro