Stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader bestäms av rättsakter på EU-nivå, nationell lagstiftning och huvudsakligen av statsrådets förordning samt villkoren i stödbeslutet. Ta omsorgsfullt del av förordningen, motiveringspromemorian och förvaltningshandboken.

De allmänna förutsättningarna för stödberättigande är att projektets eller verksamhetens kostnader ska föranledas av det projekt eller den verksamhet som stöds samt vara behövliga och skäliga. Kostnaderna ska vara i förenliga med programmen och stödbeslutet samt uppstå under tiden för genomförande i enlighet med stödbeslutet (exkl. revisionskostnader). En allmän förutsättning är även att kostnaderna faktiskt har uppstått och att de kan styrkas med kostnadsverifikat och bokföringsutdrag. I fråga om de förenklade kostnadsmodellerna finns undantag till detta.

Innan ansökan om utbetalning av den sista stödposten lämnas in ska alla stödberättigande kostnader för projektet eller verksamheten vara betalda.