Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 är:

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
  • Fonden för inre säkerhet (ISF)
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

I den fleråriga budgetramen som Europarådet godkänt ungefär fördubblas EU-finansieringen för inrikes frågor jämfört med programperioden 2014–2020 som tar slut. 

Finansieringen som reserverats för programperioden 2021–2027 är ca 18 miljarder euro på EU-nivå. Dessutom har EU-byråerna som funkar inom området för inrikes frågor reserverats ca 11 miljarder euro ur den fleråriga finansieringsramen. 

De fondspecifika förslagen till EU-förordningar samt den allmänna förordningen som gäller förvaltningen av fonderna (Common Provisions Regulation, CPR) väntas träda i kraft sommaren 2021, då även Finlands andel av finansieringen bekräftas.  

Europeiska kommissionens förslag för den allmänna förordningen gällande förvaltningen av fonderna

De första utlysningarna startar i början av år 2022

Implementeringen av de nationella programmen i EU:s fonder för inrikes frågor börjar enligt planerna i februari 2022, då inrikesministeriet sätter i gång fondernas första utlysningar. 

Ett eget elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem byggs upp för fonderna. Dessutom skapas en egen webbplats för nya fonder, vilken publiceras på hösten 2021. 

Nationell programberedning görs i arbetsgrupp

Nationella program har förberetts i en arbetsgrupp som omfattar sakkunniga inom invandring, integration, gränsbevakning, polis- och räddningsärenden samt juridik. Dessutom inbjöds en stor grupp andra intressentgrupper för att fastställa behov som identifierats inom sektorn samt mål för programmet.

Utkasten till program skickas på remissrunda i maj 2021 och under tiden ordnas riktade samråd. Inbjudan till samråd skickas till utvalda instanser. Målet är att överlämna färdiga program till kommissionen på sommaren 2021. 

För implementeringen av programmen bereds dessutom implementeringsplaner som uppdateras regelbundet, och som preciserar fondernas program.  

Den nationella lagstiftningen bereds i en arbetsgrupp för lagprojektet

I juni 2019 tillsattes ett lagstiftningsprojekt för att bereda den nationella lagstiftningen under den nya programperioden. Till projektets arbetsgrupp hör experter från olika ministerier och från de förvaltningsområden som rör fonderna. Arbetsgruppen behandlar bl.a. regler i anslutning till den kommande programperiodens nationella förvaltningsarrangemang och till projektfinansieringen. 

Arbetsgruppens uppgift är att för den nya programperioden bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikes frågor med formen av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning.

Avsikten är att regeringens förslag lämnas till riksdagen under sessionsperioden hösten 2021. Målet är att den nya lagen om fonder för inrikes frågor skulle träda i kraft 1.12.2021.

På hösten 2020 inleddes också beredningen av statsrådets förordning. Syftet med förordningen är att mer detaljerat föreskriva bland annat om fondernas regler om stödberättigande.  Avsikten är att förordningsförslaget skickas på remiss i maj 2021.

Ytterligare information finns på lagprojektets projektsida på inrikesministeriets webbplats.

Vad förändras vid övergången till den nya programperioden?

Utöver att fonderna under programperioden 2021–2027 är tre, kommer strukturen i finansieringen att ändras under den kommande programperioden. 

De två finansieringsinstrumenten som har funnits i fonden för inre säkerhet under programperioden 2014–2020, finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (ISF-B) och finansieringsinstrumentet för polissamarbete (ISF-P) differentieras så att den nya fonden för inre säkerhet (ISF) i praktiken omfattar målen i det tidigare instrumentet för polissamarbete och finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) omfattar målen i det tidigare finansieringsinstrumentet ISF-B. 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) har i stort sett samma innehåll som under programperioden 2014–2020. 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF

Avsikten är att ur asyl- migrations- och integrationsfonden stödja åtgärder som förstärker det gemensamma europeiska asylsystemet, stödjer laglig invandring och integrationsåtgärder samt förebygger olaglig invandring med hjälp av fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbetet med tredjeländer. 

Europeiska kommissionens förslag till förordning AMIF

Fonden för inre säkerhet ISF

Målet för fonden för inre säkerhet är att stärka den höga säkerhetsnivån i Europeiska unionen, i synnerhet genom att bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Dessutom stödjer fonden åtgärder för att skydda kritisk infrastruktur och för att stödja brottsoffer. 

Genom fonden strävar man efter att öka informationsutbytet mellan unionens brottsbekämpande myndigheter och intensifiera gränsöverskridande operationer i anknytning till grov och organiserad brottslighet.

Europeiska kommissionensförslag till förordning ISF 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI

Avsikten att med finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering är att stödja implementeringen av EU:s integrerade gränsförvaltning och EU:s gemensamma viseringspolitik. 
Genom fonden stöds åtgärder som gör laglig gränsövergång smidigare, förhindrar olaglig invandring och gränsöverskridande brottslighet samt administrerar effektivt flyttströmmar.

Europeiska kommissionens förslag till förordning BMVI

Sidan har uppdaterats 27.4.2021.