Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 är:

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)
  • Fonden för inre säkerhet (ISF)
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

Den totala finansieringen för Finland från EU:s fonder för inrikes frågor är cirka 183 miljoner euro under programperioden 2021–2027. Det är möjligt att få ytterligare finansiering för programmen i samband med halvtidsöversynen år 2024, förutsatt att implementeringen av fonderna har börjat effektivt. 

Finansieringen som reserverats för programperioden 2021–2027 är ca 18 miljarder euro på EU-nivå. Dessutom har EU-byråerna inom inrikesförvaltningen reserverats ca 11 miljarder euro ur den fleråriga finansieringsramen.

Utlysningarna ordnas två gånger per år – de första utlysningarna på våren 2022

Inrikesministeriet som är förvaltningsmyndighet för fonderna organiserar de första utlysningarna i fonderna på våren 2022. Nästa ansökningsomgång ordnas hösten 2022. Mer exakta tidsplaner och utbildningar i utlysningarna meddelas på fondernas webbplats. 

Ett nytt ansöknings- och rapporteringssystem skapas för fonderna år 2022. Innan det nya informationssystemet tas i bruk sker ansökan om bidrag och utbetalningar elektroniskt via det nuvarande EUSA-systemet. Formulär för anslag och rapportering upprättas på formulär i excel och skickas i EUSA-systemet som bilagor.

Under programperioden 2021–2027 skapas en ny webbplats för fonderna, vilken publiceras våren 2022. Före publiceringen av den nya webbplatsen finns information om de nya fonderna på webbplatsen för programperioden 2014–2020.   

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar en effektiv hantering av migrationsfrågor. Med de åtgärder som stöds av fonden strävar man efter att stärka och utveckla en gemensam strategi för asylförfarande och invandring samt efter att säkerställa integration och inkludering av tredjelandsmedborgare.

Genom åtgärder som stöds av fonden görs asylförfarandet smidigare, mottagningssystemets kapacitet får stöd och förutsättningarna för en långsiktig vidarebosättning av kvotflyktingar främjas, särskilt på regional och lokal nivå.

Fonden strävar efter att främja smidigheten i laglig migration och integration genom att stärka samarbetet, förfarandena, tjänsterna och kunskapsbasen som gäller dem samt genom att öka stödet till tredjelandsmedborgare.  Dessutom ökar man genom fonden invandrarnas delaktighet och likställdhet i olika delområden i samhället.

Genom åtgärderna i AMIF förebygger man olaglig invandring och främjar fungerande system för återvändande, särskilt genom att stärka processer och metoder för frivilligt återvändande och återintegration. Dessutom strävar man efter att intensifiera verksamheten kring avlägsnande ur landet och främja samarbetet med tredjeländer kring återtagande.

AMIF-fondens utkast till program finns tillgängligt på statsrådets webbplats: Förslag till Finlands program i Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond för programperioden 2021–2027 (på finska)

Fonden för inre säkerhet (ISF)

Fonden för inre säkerhet (ISF) främjar en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen. Genom ISF stärks den inre säkerheten genom att bekämpa gränsöverskridande brott såsom cyber- och narkotikabrott, korruption, terrorism eller miljöbrott, genom att stärka kriståligheten och beredskapen för nya hot, till exempel mot kritisk infrastruktur, samt genom att förebygga fenomen som försvagar säkerheten såsom radikalisering. Dessutom vidtas åtgärder för att skydda brottsoffer. 

ISF-fonden stöder utvecklingen av verktyg, tillvägagångssätt, samarbete och lägesbild samt implementeringen av bland annat interoperabiliteten i informationssystem som omfattar EU. Beredskapen utvecklas genom ökad utbildning, förvärv av utrustning samt utveckling av processer och samarbete. Dessutom stöds myndigheternas gemensamma operativa insatser.

ISF-fondens utkast till program finns att läsa på statsrådets webbplats: Förslag till Finlands program i Europeiska unionens fond för inre säkerhet för programperioden 2021–2027 (på finska)

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI)

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) stöder Europeiska unionens enhetliga gränssäkerhet och en gemensam viseringspolitik. Finansieringsinstrumentet BMVI beviljar finansiering till åtgärder för att förhindra olaglig inresa och att göra laglig inresa smidigare.

Gränssäkerheten stärks genom finansiering av bland annat inköp av utrustning och materiel i anknytning till gränsövervakning och gränskontroller, så att de också tjänar de gemensamma målen för EU:s gräns- och kustbevakning. Dessutom stöds utbildning, verksamhet för kontaktpersoner samt utveckling av informationssystem. Implementeringen av system på EU-nivå och interoperatibilitet mellan dessa är ett område som prioriteras.

Ett annat särskilt mål i BMVI-fonden är att förbättra processen för beviljande av visum på olika sätt, bland annat genom att utveckla informationssystem och informationsutbyte, öka utbildning och stärka det konsulära samarbetet.

Finansieringsinstrumentet BMVI (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy) är en del av fonden för integrerad gränskontroll (Integrated Border Management Fund, IBMF), vars andra del är instrumentet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI), som förvaltas direkt av kommissionen.

Utkastet till program för finansieringsinstrumentet BMVI finns att läsa på statsrådets webbplats: Förslag till Finlands program i Europeiska unionens finansieringsinstrument för gränsförvaltning och visering för programperioden 2021–2027 (på finska)