Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

Europeiska unionens fonder för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 är:

  • Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

  • Fonden för inre säkerhet (ISF)

  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

AMIF-fonden främjar en effektiv hantering av migrationen, ISF-fonden främjar en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen och BMVI-finansieringsinstrumentet stöder Europeiska unionens enhetliga gränssäkerhet och en gemensam viseringspolitik.

Finansieringen som reserverats för programperioden 2021–2027 är ca 18 miljarder euro på EU-nivå. Dessutom har EU-byråerna inom inrikesförvaltningen reserverats ca 11 miljarder euro ur den fleråriga finansieringsramen. 

Totalfinansieringen från fonderna för inrikes frågor under programperioden 2021–2027 i Finland är cirka 183 miljoner euro. I samband med halvtidsutvärderingen 2024 är det möjligt att få tilläggsfinansiering för programmen förutsatt att man före halvtidsutvärderingen har anhållit om utbetalning av minst 10 procent av den ursprungliga finansieringsandelen. Tilläggsfinansieringen allokeras till medlemsstaterna utifrån de kriterier som anges i förordningen om fonden. 

Mer information om AMIF- och ISF-fondens och BMVI-finansieringsinstrumentets program 

De fondspecifika EU-förordningarna samt den allmänna förordningen som gäller förvaltningen av fonderna (Common Provisions Regulation, CPR) trädde i kraft i juli 2021

Allmän förordning om förvaltning av fonder

Förordning om asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF)

Förordning om fonden för inre säkerhet (ISF) 

Förordning om finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

De första utlysningarna i fonderna ordnas på våren 2022

Implementeringen av programmen i EU:s fonder för inrikes frågor skjuts upp från början av 2022, som tidigare meddelades, till senare på våren. Målet är att inrikesministeriet öppnar de första utlysningarna i fonderna på våren 2022. Mer exakta tidsplaner för utlysningarna meddelas på fondernas webbplats i början av år 2022. 

Kommissionens tillkännagivande om medlemsländernas finansieringsandelar kom senare än väntat och bland annat detta har försenat den nationella beredningen. 
Ett eget elektroniskt ansöknings- och rapporteringssystem byggs upp för fonderna år 2022. Innan det nya informationssystemet tas i bruk ordnas handläggningen av bidrag och ansökningar om utbetalning genom elektronisk ansökan på blankett. Dessutom skapas en egen webbplats för nya fonder. 
 

Asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF

Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) främjar en effektiv hantering av migrationen. Med de åtgärder som stöds av fonden strävar man efter att stärka och utveckla en gemensam strategi för asylförfarande och invandring samt efter att säkerställa integration och inkludering av tredjelandsmedborgare.

Genom åtgärder som stöds av fonden görs asylförfarandet smidigare, mottagningssystemets kapacitet får stöd och förutsättningarna för en långsiktig vidarebosättning av kvotflyktingar främjas, särskilt på regional och lokal nivå.

Fonden strävar efter att främja smidigheten i laglig migration och integration genom att stärka samarbetet, förfarandena, tjänsterna och kunskapsbasen som gäller dem samt genom att öka stödet till tredjelandsmedborgare.  Dessutom ökar man genom fonden invandrarnas delaktighet och likställdhet i olika delområden i samhället.

Genom åtgärderna i AMIF förebygger man olaglig invandring och främjar fungerande system för återvändande, särskilt genom att stärka processer och metoder för frivilligt återvändande och återintegration. Dessutom strävar man efter att intensifiera verksamheten kring avlägsnande ur landet och främja samarbetet med tredjeländer kring återtagande.
 

Fonden för inre säkerhet ISF

Fonden för inre säkerhet (ISF) främjar en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen. Genom ISF stärks den inre säkerheten genom att bekämpa gränsöverskridande brott såsom cyber- och narkotikabrott, korruption, terrorism eller miljöbrott, genom att stärka kriståligheten och beredskapen för nya hot, till exempel mot kritisk infrastruktur, samt genom att förebygga fenomen som försvagar säkerheten såsom radikalisering. Dessutom vidtas åtgärder för att skydda brottsoffer. 

ISF-fonden stöder utvecklingen av verktyg, handlingssätt, samarbete och lägesbild samt implementeringen av bland annat informationssystem som omfattar EU och interoperabiliteten i dessa. Beredskapen utvecklas genom ökad utbildning, förvärv av utrustning samt utveckling av processer och samarbete. Dessutom strävar man efter att öka myndigheternas gemensamma gränsöverskridande insatser.
 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering BMVI

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) stöder Europeiska unionens enhetliga gränssäkerhet och en gemensam viseringspolitik.

Finansieringsinstrumentet BMVI beviljar finansiering till åtgärder för att förhindra olaglig inresa och göra laglig inresa smidigare.

Gränssäkerheten stärks genom finansiering av bland annat inköp av utrustning och materiel i anknytning till gränsövervakning och gränskontroller, så att de också tjänar de gemensamma målen för EU:s gräns- och kustbevakning. Dessutom stöds utbildning, verksamhet för kontaktpersoner samt utveckling av informationssystem. Implementeringen av system på EU-nivå och interoperatibilitet mellan dessa är ett område som prioriteras.

Ett annat säsklit mål för finansiering i BMVI-fonden är att förbättra processen för beviljande av visum på olika sätt, bland annat genom att utveckla informationssystem och informationsutbyte, öka utbildning och stärka det konsulära samarbetet.

Finansieringsinstrumentet BMVI (Instrument for financial support for Border Management and Visa Policy) är en del av fonden för integrerad gränskontroll (Integrated Border Management Fund, IBMF), vars andra del är instrumentet för tullkontrollutrustning (Customs Control Equipment Instrument, CCEI), som förvaltas direkt av kommissionen.