Europeiska unionens fonder för inrikes frågor 2021–2027

I den fleråriga budgetramen som Europarådet godkänt ungefär fördubblas EU-finansieringen för inrikes frågor jämfört med programperioden som närmar sig sitt slut. Det är inte endast finansieringsbeloppet som förändras, utan fonderna för inrikes frågor inom Europeiska unionen under programperioden 2021–2027 är tre istället för två:

  • Asyl- och migrationsfonden (AMF)
  • Fonden för inre säkerhet (ISF)
  • Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI) 

Beredningen av fonderna startade med fondspecifika förslag till förordningar, som Europeiska kommissionen gav i juni 2018. Rådet uppnådde samförstånd angående förslagen till förordningar på hösten 2020. En preliminär överenskommelse med Europaparlamentet uppnåddes också vid slutet av Tysklands ordförandeperiod i slutet av år 2020.

Dessutom gav kommissionen sitt förslag angående gemensamma regler gällande förvaltningen av fonderna (på engelska Common Provisions Regulation, CPR), vilka är avsedda att tillämpas på flera EU-fonder, även EU-fonderna för inrikes frågor.

Kommissionens förslag till gemensamma regler för förvaltningen av fonderna finns på webbplatsen EUR-Lex

Både de fondspecifika förordningarna och den allmänna förordningen angående förvaltningen av fonderna väntas träda i kraft på våren 2021.

Utöver den beredning som sker på EU-nivå pågår i inrikesministeriet ett nationellt program- och lagstiftningsarbete gällande nya EU-fonder för inrikes frågor.  


Verkställandet av programmen skulle kunna börja tidigast på hösten 2021

Beredningen av de nationella programmen för fonderna för inrikes frågor inleddes i början av år 2020. I arbetsgruppen som utsetts för programberedningen finns sakkunniga inom invandring, integration, gränsbevakning, polis- och räddningsärenden samt juridik.

På basis av beskrivningarna av utgångsläget som upprättades på våren 2020 gick man över till ett mer strategiskt arbete och inkallade jämte arbetsgruppen mer övergripande olika intressentgrupper till programberedningen. Under hösten analyserade intressentgrupperna behoven som de identifierat inom sin sektor och fastställde mål för programmet utifrån dessa samt exempel på åtgärder för verkställande.

Ett informellt utkast av beskrivningen av fondernas särskilda mål skickades till kommissionen för kommentar i december 2020. Från början av år 2021 går arbetet vidare till att fastställa resultat och resurser. 

Hörande angående programberedningen ordnas i början av år 2021. Målet är att överlämna ett färdigt program till kommissionen i april 2021. Verkställandet av programmen skulle kunna börja tidigast på hösten 2021.


Den nationella lagstiftningen bereds i en arbetsgrupp för lagprojektet

Målet är att den nya lagen om fonder för inrikes frågor skulle träda i kraft under sommaren 2021.

I juni 2019 tillsattes ett lagstiftningsprojekt för att bereda den nationella lagstiftningen under den nya programperioden. Till projektets arbetsgrupp hör experter från olika ministerier och från de förvaltningsområden som berör fonderna. Arbetsgruppen behandlar bl.a. regler i anslutning till den kommande programperiodens nationella förvaltningsarrangemang och till projektfinansieringen.

Arbetsgruppens uppgift är att för den nya programperioden bereda ett förslag till lag om fonderna för inrikes frågor med formen av en regeringsproposition samt ett förslag till statsrådsförordning.

Regeringens förslag lämnas till riksdagen under vårsessionen 2021.

Beredningen av statsrådets förordning har börjat.

Under hösten 2020 har beredningen av statsrådets förordning inletts inom ramen för lagstiftningsprojektet. Syftet är att i förordningen mer detaljerat föreskriva bland annat om fondernas regler om stödberättigande under den kommande programperioden. 

Avsikten är att förordningsförslaget skickas på remiss våren 2021.

Ytterligare information finns på lagprojektets projektsida på inrikesministeriets webbplats.

Vad förändras vid övergången till den nya programperioden?

Enligt kommissionens förslag kommer strukturen i finansieringen av inrikes frågor att ändras något under den kommande programperioden. 

De två finansieringsinstrumenten inom fonden för inre säkerhet, finansieringsinstrumentet för yttre gränser och visering (ISF-B) och finansieringsinstrumentet för polissamarbete (ISF-P), skiljs åt så att den kommande fonden för inre säkerhet (ISF) i praktiken täcker målen för det tidigare instrumentet för polissamarbete. 

Finansieringsinstrumentet för gränsförvaltning och visering (BMVI, tidigare ISF-B) är däremot en del av fonden för integrerad gränsförvaltning (IBMF), som också omfattar instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning (CCE).

Innehållet i asyl- och migrationsfonden (AMF) förblir nästan oförändrat. 

Asyl- och migrationsfonden

Avsikten är att ur asyl- och migrationsfonden förstärka det gemensamma europeiska asylsystemet, stödja laglig migration och integrationsåtgärder i inledningsskedet och förebygga irreguljär migration med hjälp av fungerande system för återvändande samt genom att främja samarbetet med tredjeländer.

Fondens namn ska högst sannolikt vara detsamma som det varit under den pågående perioden, dvs. Asyl-, migrations och integrationsfonden.

Kommissionens förordningsförslag AMF i EUR-Lex

Fonden för inre säkerhet

Målet för fonden för inre säkerhet är att bidra till en hög säkerhetsnivå i Europeiska unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Dessutom ska fonden bistå brottsoffer.

Fonden har som syfte att utöka informationsutbytet mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och intensifiera unionens gemensamma operationer i anslutning till grov och organiserad brottslighet.

Kommissionens förordningsförslag ISF i EUR-Lex

Finansieringsinstrumentet för integrerad gränsförvaltning och visering 

Avsikten är att ur finansieringsinstrumentet för integrerad gränsförvaltning och visering stödja genomförandet av EU:s integrerade gränsövervakningssystem och EU:s gemensamma viseringspolitik.

Med stöd av fonden är målet att främja lagliga gränsöverskridningar, förhindra irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet samt effektivt hantera migrationsströmningar.

Kommissionens förordningsförslag BMVI i EUR-Lex

Sidan har uppdaterats 13.1.2021.