AMIF fondens nationella program och det nationella genomförandeprogrammet för fonden

 

Det nationella programmet och dess mål

För AMIF fonden har upprättas ett nationellt program för hela programperioden 2014–2020. Programmet är ett strategiskt dokument med en allmän beskrivning av de nationella behoven, målsättningarna och de planerade åtgärderna inom fondens ansvarsområde.

Fondens nationella program är indelat i fyra särskilda mål, som innehållsmässigt är indelade i mer begränsade nationella mål. När det gäller Finland genomförs de tre första särskilda målen.

Asyl-, migrations- och integrationsfondens nationella program 2014-2020

Särskilt mål 1: Befästande och utvecklande av det gemensamma europeiska asylsystemet

Målet för det särskilda målet 1 är att påskynda behandlingen av asylansökningar bl.a. genom att stärka myndigheternas samarbete och arbetsfördelning och deras yrkesmässiga kunnande. Dessutom effektiviseras det första skedet i asylprocessen. En nationell verksamhetsmodell skapas för att skapa beredskap för snabba växlingar i antalet asylsökande och anpassa mottagningssystemet. Omständigheterna för mottagning förbättras särskilt i syfte att tillgodose särskilda behov hos utsatta personer. En ytterligare avsikt är att säkerställa att sökande får tillräckligt stöd, rättsäkerhet och ett mänskligt bemötande under asylprocessen. Inom ramen för det särskilda målet 1 stöds också åtgärder relaterade till vidarebosättning av flyktingar.

Särskilt mål 2: Integrering och laglig invandring

Målet för det särskilda målet 2 är att främja integrationen genom åtgärder i det inledande skedet i samarbete med frivilligorganisationerna, stöda integrationen särskilt av utsatta tredjelandsmedborgare och att öka deras delaktighet och välbefinnande samt förbättra interaktionen mellan dem och det mottagande samhället. Ett ytterligare mål med åtgärderna är att förbättra kommunernas mottagningsberedskap och integrationstjänster. Dessutom utvecklas migrationsförvaltningen och förfarandena för laglig inresa.

Särskilt mål 3: Utveckling av rättvisa och effektiva strategier som främjar permanent återvändande

Målet för det särskilda målet 3 är att stödja befästandet av ett system för frivilligt återvändande samt att utveckla tagandet i förvar och dess alternativ. Förfarandena för avlägsnande ur landet förbättras och påskyndas genom utveckling av identitetsutredning och utfärdande av resedokument.

Nationellt genomförandeprogram

För genomförande av det nationella programmet har för fonden upprättats ett särskilt nationellt genomförandeprogram. Genomförandeprogrammet har såsom det nationella programmet upprättats för hela programperioden, och det preciserar det nationella programmet. I genomförandeprogrammet beskrivs urvalskriterierna för de projekt och den verksamhet som beviljas stöd, de åtgärder som vidtas enligt målen för det nationella programmet och de principer som iakttas vid fördelningen av finansiering som ingår i det nationella programmet.

I genomförandeprogrammet fastställs dessutom målen för användningen av anslag för vidarebosättning och intern omplacering och de åtgärder som ska genomföras i enlighet med målen. Eftersom det nationella programmet inte omfattar särskilda mål eller nationella mål för detta anslag, har det varit relevant att fastställa målen i det nationella genomförandeprogrammet.

Nationellt genomförandeprogram finns på sidan Ansökningar och ansökningsmaterial.