Tillgänglighetsutlåtande för EUSA-systemet

Detta tillgänglighetsutlåtande förklarar hur elektroniskt system för inrikes EU-fonder (EUSA-systemet) följer lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, vilka är bristerna i webbplatsens tillgänglighet och hur du kan ge oss feedback om tillgänglighetsproblem. Vi tar hänsyn till tillgänglighet när vi utvecklar tjänsten.

Hur tillgängliga är sidorna?

EUSA-systemet uppfyller tillgänglighetskriterierna på A- och AA-nivån som krävs enligt lag (WCAG-kriterier 2.1) delvis. Webbtjänsten har vissa tillgänglighetsbrister som beskrivs mer detaljerat nedan. 

EUSA-systemet har använts och kommer att användas under programperioden 2014-2020. Under programperioden 2021-2027 kommer man att övergå till ett nytt elektroniskt system. Det avvecklade EUSA-systemet kommer under de kommande åren endast att användas av ett begränsat antal projektaktörer, t.ex för rapportering, utanordningar och revisioner. Baserat på uppgifterna från EUSA-systemet kommer de sista redovisningar och rapporter för programperioden att överlämnas till kommissionen i slutet av 2023, varefter kommissionen fortfarande på grundval av sina egna revisioner kan kräva ändringar i utanordningar av projekt.

Bedömningen av tillgänglighetskriterierna har utförts av polisens centrum för informationsteknologi. I utredningen har man dragit slutsatsen att för att åtgärda tillgänglighetsbrister krävs en uppgradering av den nuvarande systemmiljön och teknologin, vilket ses som en orimlig börda ur finansieringsmyndighetens synvinkel med tanke på systemets livscykel, dess begränsade användarkrets och kostnader för ändringarna.

Har du upptäckt några brister i tillgängligheten?

Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten för vår webbtjänst. Om du hittar några problem som inte beskrivs på den här sidan, vänligen meddela oss så gör vi vårt bästa för att rätta till dem. Vi svarar så snart som möjligt eller senast inom två veckor.
Du kan kontakta oss via e-post på [email protected]. Skriv även webbadressen till den sida där du hittade bristerna i ditt meddelande.

Tillgänglighetskontroll

Södra Finlands regionförvaltningsverket övervakar genomförandet av tillgänglighetskraven. Om du inte är nöjd med svaret du fått eller om du inte får ett svar inom två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland finns en noggrann beskrivning av hur du kan anföra ett klagomål och hur ärendet hanteras.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enhet för tillgänglighetskontroll
Webbtjänsten för tillgänglighetskrav tillganglighetskrav.fi
[email protected], telefon (växel) 0295 016 000

Mer detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Webbtjänsten är ännu inte helt tillgänglig i alla avseenden. 

Innehåll eller funktioner som ännu inte är tillgängliga

 • Ifyllning av blanketterna som finns i systemet samt dess anvisningar är baserade på systemets manual och instruktionstexter som finns i blanketternas informationsrutor. (1.3.3) Om du tycker att någon av instruktionerna som är relaterade till systemet inte är tillgänglig kan du gärna kontakta [email protected]

 • I systemets blanketter är vissa texter som är avsedda som rubriker endast skrivna i fet stil och följer inte rubrikattributen i HTML-språket och därmed den logiska rubrikstrukturen. (1.3.1, 2.4.6)

 • Grupperingen av blankettens fält och funktionselement är inte konsekvent och sammanhängande. (1.3.3 )Dessutom har typen av inmatningsfält inte angetts. (1.3.5)  

 • Systemet uppfyller inte i alla avseenden det lägsta kontrastförhållandet mellan bakgrund och text. (1.4.3) 

 • Radbrytningen fungerar inte rätt vid förstoring när det gäller systemets innehåll, bland annat de stora textfälten. Dessutom blir knapparna och inloggningsfälten på framsidan större vid förstoring av rutan. (1.4.10.) 

 • När det gäller avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord i systemet, uppfylls inte minimikraven på teckenstorlek enligt kriterierna. (1.4.12) 

 • Inte alla systemfunktioner kan nås med bara tangentbordet. (2.1.1)

 • Man får inte en varning i realtid angående 30 minuters tidsavbrott vid ifyllning av en blankett och man kan inte stänga av det. (2.2.1)

 • Det finns inga snabblänkar till relevant innehåll i systemet, men ovanför blanketterna finns en rubrikfält som talar om användarens plats. Platsfältet kan dock inte betraktas som en webbplatskarta genom vilken man skulle kunna navigera mellan olika sidor. (2.4.1, 2.4.5)

 • När man flyttar till blanketten har alla ansökningsblanketter (isfb, isfp, amif) samma titel "Ansökan". Blankettens typ anges endast i webbadressen. (2.4.2)

 • Textfälten saknar namnlappar. (2.5.3) 

 • På systemets sidor finns det ingen notering angående språk i htlm-koden. (3.1.1) 

 • Information som skickas i systemet kan inte återkallas när den har skickats. (3.3.4) 

 • Webbtjänsten innehåller fel i XHTML-koden. (4.1.1)

 • Meddelanden eller felmeddelanden som anger obligatoriska fält innehåller ingen roll. (4.1.3)

Vissa innehåll omfattas inte av tillgänglighetskraven

Inloggningen i det elektroniska systemet sker via identifiering och fullmaktsregistret i Suomi.fi-tjänsten. Inrikesministeriet kan inte inverka direkt på dess innehåll eller tillgänglighet men om du kontaktar oss via [email protected] så försöker vi hjälpa dig att få den information du behöver.

Hur har tillgängligheten testats?

Alla iakttagelser i detta tillgänglighetsutlåtande baseras på våra egna och polisens centrum för informationsteknologi observationer om huruvida systemet uppfyller lagens krav. 

Denna redogörelse har uppdaterats den 14 september 2021.