Ändringar i genomförandet av projektet eller verksamheten

Projektet eller verksamheten ska genomföras enligt planen och budgeten som fogats till stödbeslutet. Vid projektets eller verksamhetens genomförande kan det dock uppstå situationer då man av någon orsak blir tvungen att avvika från den ursprungliga planen. Typiska ändringsbehov i projektplanen är till exempel förlängning av projekttiden samt ändringar eller tillägg till projektets funktioner eller de kostnader som specificerats i budgeten.

Betydande förändringar förutsätter alltid en ändringsansökan och ändring i stödbeslutet. Om projektgenomföraren är osäker om behovet av en ändringsansökan, kan man fråga den ansvariga myndigheten om saken på förhand. Ändringsbehoven och -ansökningar ska också behandlas i projektets ledningsgrupp innan ändringsansökan lämnas till den ansvariga myndigheten.

Liksom det ursprungliga stödbeslutet fattas ändringar i projektet som skriftliga beslut. Den ändrade planen ska fortfarande uppfylla de ursprungliga förutsättningarna för stödets beviljande, dvs. att ändringsansökningar som innebär en betydande ändring på projektets ursprungliga karaktär eller mål kan inte godkännas. Förutsättningen för kostnadernas stödberättigande är att ändringsansökan avseende stödbeslutet lämnas till den ansvariga myndigheten innan ändringarna genomförs och innan ändringen förorsakar kostnader.

Ett stödbeslut för projekt eller verksamhet som finansieras med engångsersättning kan endast ändras för genomförandetiden.

Ytterligare information om ändringar finns i förvaltningshandboken.

Stödbeslutens ändringsansökan