Fonden för inre säkerhet

Risto Silvola, Tull

Fonden för inre säkerhet (Internal Security Fund, ISF) svarar för de centrala målen i Europeiska unionens strategi för inre säkerhet. Antalet strategiska mål är fem:

  1. upplösa internationella kriminella nätverk,
  2. förebygga terrorism och bekämpa radikalisering och rekrytering,
  3. förbättra säkerheten för medborgare och företag på internet,
  4. stärka säkerheten genom gränsförvaltning, och
  5. öka Europas förmåga att stå emot kriser och katastrofer.

Finlands andel av fonden för inre säkerhet under programperioden 2014–2020 är ca 52,6 miljoner euro. Fonden har delats in i två finansiella instrument. Det första gäller Europeiska unionens yttre gränser och viseringspolitik (Borders and Visa, ISF-B) och det andra polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering (Police, ISF-P). De finansiella instrumentens andelar av fondens medel är ca 36,9 miljoner euro (ISF-B) och ca 15,7 miljoner euro (ISF-P).

Med ISF-B-instrumentet stöder man åtgärder vars genomförande omfattar en fyrdelad modell för kontroll av inresa. Modellen omfattar åtgärder i tredjeländer, samarbete med grannländer, åtgärder för gränskontroll vid den yttre gränsen och kontrollåtgärder inom området för fri rörlighet. Genom det finansiella instrumentet främjar man utvecklingen av ett gemensamt integrerat system för gränsförvaltning vid Europas yttre gränser för att säkerställa en enhetlig och högkvalitativ kontroll av de yttre gränserna och underlätta lagliga resor över de yttre gränserna. Genom det finansiella instrumentet stöder man också nationella åtgärder och samarbetet mellan medlemsstaterna i frågor som gäller viseringspolitik och andra åtgärder som vidtas före kontrollerna vid de yttre gränserna.

Med ISF-P-instrumentet stöder man polissamarbete och förebyggande och bekämpande av brottslighet. Det finansiella instrumentets ansvarsområde omfattar

  • förbättrat utbyte av och förbättrad tillgång till information
  • förebyggande och bekämpande av gränsöverskridande, allvarlig och organiserad brottslighet, terrorism, korruption, människohandel och IT-relaterad brottslighet
  • samt skydd av medborgare och kritisk infrastruktur mot risksituationer och främjande av en effektiv hantering av risker och kriser i anslutning till säkerheten.