Risker och kriser

Det särskilda målet 6 omfattar skydd av personer och infrastruktur mot olika slags hot och olika myndigheters beredskapsåtgärder.

Nationellt mål 6.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 6.1 stöds ett pilotprojekt för förebyggande av radikalisering som kan omfatta kartläggning av bästa praxis, testning av rutiner samt kommunikationsåtgärder.

Nationellt mål 6.2: Utbyte av information

Nationellt mål 6.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 6.3 stöds projekt som ordnar CBRNE-kurser t.ex. för aktörer inom första insats (polis, räddning och akutvård), beslutsfattare och näringsutövare i kritiska objekt.

Utveckling av räddningsväsendets nationella CBRNE-underrättelse- och dekontamineringskunskap

 • Inom projektet utvecklas räddningsväsendets CBRNE-beredskap och myndigheternas operativa funktionsförmåga. Inom projektet grundas och utbildas en gemensam formation av två räddningsverk (Birkaland och Satakunta) som har förmåga att agera nationellt i CBRNE-situationer och stöda de myndigheter som har ledningsansvaret för uppdraget. Formationen kan från och med 2023 skickas även på internationella uppdrag via EU:s civilskyddsmekanism.

 • Pirkanmaan pelastuslaitos, 01.04.2021 - 30.12.2022, EU-finansiering 44 250 euro

Nationellt mål 6.4: Stöd till offren

Inom ramen för det nationella målet 6.4 genomförs projekt som utvecklar och testar nya verksamhetsmodeller för att stödja personer som vill lämna extremrörelser och deras närmaste krets. Målet är att bekämpa terrorism och våldsam extremism.

Reach Out 3

 • Projektet Reach Out 3 stödjer samarbetet mellan myndigheter, olika religiösa samfund och organisationer, bygger upp förtroendet och utvecklar verksamhetsmodeller. Projektet skapar kunskap och metoder samt ordnar utbildning för lokala aktörer för att säkerställa att familjer som berörs av fenomenet får stöd. Projektet utarbetar en utredning där man samlar information om stödtjänster för familjer och deras behov av stöd angående situationen i sex EU/EES-länder. Till utredningen bifogas rekommendationer om verksamhetsmodeller och om organisering av dessa på lokal nivå i Finland. Resultaten publiceras och de kan fritt användas av samarbetsnätverk som ett stöd för arbetet. Reach Out 3 verkar i samarbete med religiösa samfund, olika myndigheter och organisationer. Verksamheten utvecklas tillsammans med lokala nätverk för förebyggande verksamhet i Tammerfors och Åbo samt med inrikesministeriet och det nationella samarbetsnätverket och ledningsgruppen för förebyggande av våldsam extremism.

 • Kyrkans Utlandshjälp, 01.02.2020 - 31.03.2021, EU-finansiering 95 770 euro

 

Nationellt mål 6.5: Infrastruktur

Inom ramen för det nationella målet 6.5 stöds utvecklingen av en säker modell för radiokommunikation med myndigheter i grannländerna. Dessutom utvecklas CBRNE-beredskapen bl.a. genom anskaffning av materiel och utrustning och förbättras identifieringen av farliga ämnen på gränsövergångsställen.

EXIT 2

 • Centralkriminalpolisen inleder från början av år 2019 projektet Exit 2, där den tidigare upprättade verksamhetsmodellen Exit genomförs och förankras som en arbetsmetod hos hela polisen för att förebygga organiserad brottslighet och våldsam radikalisering. Syftet med verksamhetsmodellen är att hjälpa frivilliga personer att frigöra sig från påverkan från den organiserade brottsligheten eller från en våldsam radikal grupp eller ideologi. Projektet Exit 2 fördjupar också kunnande från tidigare verksamhet samt ökar omfattningen av rikstäckande hjälparbete.

 • Polisstylsen, 1.2.2019 - 31.1.2020, EU-finansiering 110 081 euro

Nationellt mål 6.6: Förhandsvarning och krisberedskap

Inom ramen för det nationella målet 6.6 genomförs projekt som kopplar samman myndigheternas interoperabla system, dvs. nödcentralssystemet (ERICA), fältledningssystemet (KEJO) samt situationsledningscentralen.

Fungerande larm- och hjälpkedja och situationsledning (THAT)

 • Projektet THAT är en del av polisens, Tullens, social- och hälsovårdens, Gränsbevakningssystemets, räddningsväsendets och Försvarsmaktens gemensamma projekt KEJO, där målet är att utveckla ett fältsystem som stödjer säkerhetsmyndigheternas verksamhet och som myndigheterna använder gemensamt. ERICA är myndigheternas gemensamma riksomfattande nätverkskopplade nödcentralsdatasystem. KEJO- och ERICA-systemen har genomförts som separata system och utvecklingsarbetet för de båda systemen har främjats efter separata projektplaner och som separata projekt. Målet med projektet THAT är att skapa en fungerande larm- och hjälpkedja mellan myndigheterna genom att förena KEJO- och ERICA-systemen med en adapter och möjliggöra situationsledning i realtid. När KEJO och ERICA förs samman blir det möjligt att ställa larmuppgifterna och de resurser som bundits till uppdragen till situationsledarens förfogande utan dröjsmål. Samtidigt möjliggörs tvåvägskommunikation mellan aktörerna.

 • Polisstyrelsen, 01.06.2019 - 30.11.2020, EU-finansiering 529 756 euro

Nationellt mål 6.7: Bedömning av faror och risker

Inom ramen för det nationella målet 6.7 genomförs projekt som bedömer nationellt betydande risker i enlighet med mekanismen för räddningstjänst och tar fram verktyg för bedömning av riskhanteringsförmågan.

Den kritiska infrastrukturens sårbarhet och myndigheternas operativa förmåga (KIVI)

 • Syftet med projektet är att utveckla verktyg som kan uppdateras för att bedöma förmågan att hantera den kritiska infrastrukturens risker och myndigheternas operativa förmåga. För bedömning av polisens och räddningsmyndigheternas operativa förmåga och beredskapsutbildning utvecklas en simuleringsmetod som i synnerhet fokuserar på informationsutbytet mellan den privata och offentliga sektorn samt myndigheterna, skapandet av lägesbilder och sårbarheter relaterade till ledningen. För serviceproducenterna skräddarsys ett självutvärderingsverktyg (stresstest) som kan kopplas till exempelvis Försörjningsberedskapscentralens ICT-system och för vilket ett pilotprojekt genomförs i några operativa enheter i slutet av projektet. Genom att bedöma ömsesidiga beroendeförhållanden strävar man också efter att främja ett sektoröverskridande tänkande och samarbete i hanteringen av situationer. Målet är att väcka diskussion om behovet och organiseringen av samarbetet. Planeringen av samarbetsformer startas med stöd av styrgruppen på ett slutseminarium som ordnas som workshop.

 • Polisstyrelsen, 1.2.2017 - 31.12.2019, EU-finansiering 503 514 euro
 • Läs mer om projektet (på finska)