Risker och kriser

Det särskilda målet 6 omfattar skydd av personer och infrastruktur mot olika slags hot och olika myndigheters beredskapsåtgärder.

Nationellt mål 6.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 6.1 stöds ett pilotprojekt för förebyggande av radikalisering som kan omfatta kartläggning av bästa praxis, testning av rutiner samt kommunikationsåtgärder.

Nationellt mål 6.2: Utbyte av information

Nationellt mål 6.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 6.3 stöds projekt som ordnar CBRNE-kurser t.ex. för aktörer inom första insats (polis, räddning och akutvård), beslutsfattare och näringsutövare i kritiska objekt.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 6.4: Stöd till offren

Inom ramen för det nationella målet 6.4 genomförs projekt som utvecklar och testar nya verksamhetsmodeller för att stödja personer som vill lämna extremrörelser och deras närmaste krets. Målet är att bekämpa terrorism och våldsam extremism.

Nationellt mål 6.5: Infrastruktur

Inom ramen för det nationella målet 6.5 stöds utvecklingen av en säker modell för radiokommunikation med myndigheter i grannländerna. Dessutom utvecklas CBRNE-beredskapen bl.a. genom anskaffning av materiel och utrustning och förbättras identifieringen av farliga ämnen på gränsövergångsställen.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 6.6: Förhandsvarning och krisberedskap

Inom ramen för det nationella målet 6.6 genomförs projekt som kopplar samman myndigheternas interoperabla system, dvs. nödcentralssystemet (ERICA), fältledningssystemet (KEJO) samt situationsledningscentralen.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 6.7: Bedömning av faror och risker

Inom ramen för det nationella målet 6.7 genomförs projekt som bedömer nationellt betydande risker i enlighet med mekanismen för räddningstjänst och tar fram verktyg för bedömning av riskhanteringsförmågan.

Det finns inga pågående projekt.