Risker och kriser

Det särskilda målet 6 omfattar skydd av personer och infrastruktur mot olika slags hot och olika myndigheters beredskapsåtgärder.

Nationellt mål 6.1: Förebyggande och bekämpning

Inom ramen för det nationella målet 6.1 stöds ett pilotprojekt för förebyggande av radikalisering som kan omfatta kartläggning av bästa praxis, testning av rutiner samt kommunikationsåtgärder.

Nationellt mål 6.2: Utbyte av information

Nationellt mål 6.3: Utbildning

Inom ramen för det nationella målet 6.3 stöds projekt som ordnar CBRNE-kurser t.ex. för aktörer inom första insats (polis, räddning och akutvård), beslutsfattare och näringsutövare i kritiska objekt.

Utveckling av räddningsväsendets nationella CBRNE-underrättelse- och dekontamineringskunskap

  • Projektbeskrivining: Inom projektet utvecklas räddningsväsendets CBRNE-beredskap och myndigheternas operativa funktionsförmåga. Inom projektet grundas och utbildas en gemensam formation av två räddningsverk (Birkaland och Satakunta) som har förmåga att agera nationellt i CBRNE-situationer och stöda de myndigheter som har ledningsansvaret för uppdraget. Formationen kan från och med 2023 skickas även på internationella uppdrag via EU:s civilskyddsmekanism.

  • Projektgenomförare: Pirkanmaan pelastuslaitos, Verksamhetsperiod: 01.04.2021 - 30.12.2022, EU-stöd: 44 250 euro

Nationellt mål 6.4: Stöd till offren

Inom ramen för det nationella målet 6.4 genomförs projekt som utvecklar och testar nya verksamhetsmodeller för att stödja personer som vill lämna extremrörelser och deras närmaste krets. Målet är att bekämpa terrorism och våldsam extremism.

Nationellt mål 6.5: Infrastruktur

Inom ramen för det nationella målet 6.5 stöds utvecklingen av en säker modell för radiokommunikation med myndigheter i grannländerna. Dessutom utvecklas CBRNE-beredskapen bl.a. genom anskaffning av materiel och utrustning och förbättras identifieringen av farliga ämnen på gränsövergångsställen.

Den fortsatta utvecklingen av polisens CBRNE-första insats (CBRNE2)

  • Projektbeskrivining: Genom projektet förbättras polisens operativa prestationsförmåga att identifiera och reagera på olika kemikalier och strålningssituationer. Inom projektet har man för avsikt att skaffa CBRNE-utrustning till polisen. Med CBRNE-utrustning avses apparater som kan identifiera bl.a. olika kemiska, radioaktiva och explosiva ämnen samt så säkert som möjligt reagera på de situationer dessa orsakar.

  • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod:13.07.2021 - 31.12.2021, EU-stöd: 256 961 euro 

Utveckling av räddningsväsendets nationella förmåga till underrättelseinhämtning och dekontaminering i fråga om CBRNE

  • Projektbeskrivining: Inom projektet utvecklas räddningsväsendets CBRNE-beredskap och myndigheternas operativa funktionsförmåga. Inom projektet grundas och utrustas en gemensam formation av två räddningsverk (Birkaland och Satakunta) som har förmåga att agera nationellt i de beskrivna situationerna och stöda de myndigheter som har ledningsansvaret för uppdraget. Formationen kan från och med 2023 skickas även på internationella uppdrag via EU:s civilskyddsmekanism.

  • Projektgenomförare: Birkalands räddningsverk, Verksamhetsperiod:01.10.2020 - 30.09.2021, EU-stöd: 108 750 euro

Nationellt mål 6.6: Förhandsvarning och krisberedskap

Inom ramen för det nationella målet 6.6 genomförs projekt som kopplar samman myndigheternas interoperabla system, dvs. nödcentralssystemet (ERICA), fältledningssystemet (KEJO) samt situationsledningscentralen.

THAT2 - Fungerande larm- och hjälpkedja samt situationsledning

  • Projektbeskrivining: THAT2-projektet stärker den fungerande larm- och hjälpkedjan mellan myndigheter som skapades i det första THAT-projektet genom att vidareutveckla adaptern mellan KEJO-fältsystemet och ERICA- nödcentralssystemet med beaktande av vidareutvecklingen av KEJO-systemet. I Polisstyrelsens första THAT-projekt identifierades kritiska utvecklingsområden i integrationen av de ovannämnda informationssystemen, vilka implementeras under THAT2-projektet. Arbetet som utförs i THAT2-projektet möjliggör en mer täckande integration mellan systemen än för närvarande, vilket stöder verksamheten bättre. En närmare inbördes integrering mellan systemen förbättrar dessutom användarupplevelsen.

  • Projektgenomförare: Polisstyrelsen, Verksamhetsperiod: 01.07.2021 - 31.12.2021, EU-stöd: 143 217 euro

Nationellt mål 6.7: Bedömning av faror och risker

Inom ramen för det nationella målet 6.7 genomförs projekt som bedömer nationellt betydande risker i enlighet med mekanismen för räddningstjänst och tar fram verktyg för bedömning av riskhanteringsförmågan.