Logotyper

Fondernas logotyper ska användas i kommunikationen om projekten eller verksamheten. Logotyperna ska användas i allt material, såsom broschyrer, handböcker, publikationer och webbplatser samt på anskaffad utrustning. För konsekvensens skull ska logotypen framträda i standardutformning och den får inte ändras. Det finns en separat anvisning för användningen av logotyper. Av den framgår bland annat minimimått och färgdefinitioner.

Användningsguide för symbolerna

Logotyperna finns på finska och svenska i färg och i grått.

AMIF

ISF-P

ISF-B

Material på engelska ska förses med fondens namn på engelska, meningen "Supported by the European Union" och EU-flaggan. I dessa fall ska även instruktioner om EU-emblemets användning i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1049/2014 observeras.

EU-flaggan kan laddas ner på EU:s webbplats