Säkerställande av att placeringen av kvotflyktingar i kommunerna fungerar

Genom det särskilda målet 6 för AMIF-fondens separata anslag för omplacering stöds åtgärder som säkerställer tillgången till platser i kommunerna för kvotflyktingar som valts till Finland och befrämjar tillgången till särskilda tjänster som är centrala med tanke på flyktingarnas integrering.

Nationellt mål 6.1: Effektivisering av placering i kommunerna och säkerställande av tillgången till placering i kommunerna

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 6.1 säkerställs tillgången till placering i kommunerna inom rimlig tid genom att stödja kommunerna i mottagningen av alla personer som får internationellt skydd, effektivera hänvisningen till kommunerna och förbättra förutsättningarna för att snabbt kunna inleda integrationen.

Sylvia 6 – Effektivisering av placeringen av flyktingar i kommunerna

 • Projektbeskrivining: Syftet med projektet Sylvia 6 är att förbättra tillgången till placering i kommunerna för personer som erhållit internationellt skydd och framför allt för kvotflyktingar genom att bevilja kommunerna tilläggsunderstöd och utöka kompetensen i frågor som rör såväl internationellt skydd som mottagande och integration av flyktingar. Med tilläggsunderstödet stöds utvecklingen och kontinuiteten av stödet för mottagandet och integrationen samt upprätthålls nätverket av kommuner som tar emot flyktingar i akuta situationer. Projektets kommunikationsaktiviteter bidrar till kunskapsbasen i mottagandet, sprider bästa praxis och förmedlar aktuell information som stöd för dem som arbetar inom mottagning av flyktingar. Projektinsatserna stödjer också multiprofessionellt samarbete och partnerskap för mottagning av flyktingar som en del av ANM:s partnerskapsprogram för integration.

 • Projektgenomförare: Arbets- och näringsministeriet, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 2 679 894,24 euro

Sylvia5 – Effektivisering av placeringen av flyktingar i kommunerna

 • Projektbeskrivining: Projektet främjar ordnandet av kommunplatser till flyktingar genom att stödja kommunerna i form av tilläggsstöd och ökad kunskap i frågor som rör mottagande och integration. Med det beräknade tilläggsstödet i kompensationen stöds utvecklingen av stödet för mottagandet och integrationen av flyktingar samt kontinuiteten i mottagandet. Genom tilläggsstöd för mottagande av akuta fall upprätthålls de mottagande kommunernas nätverk, där man kan ta emot akuta fall enligt hur brådskande de är. I projektet ingår också digitalisering av tilläggsstöd. Projektet stöder kunnande om flyktingskap, förstärkning av kunskapsbasen och delad bra praxis genom evenemang, utbildning och kommunikation. Projektet deltar i ANM:s partnerskapsprogram för integrationsfrämjande genom att stödja sektorsövergripande samarbete mellan aktörer inom stöd för mottagande och integration i kommunerna, och utvecklar innehållet gällande flyktingskap på ANM:s webbplats kotoutuminen.fi. Genom kommunikationen om projektet stöds kunskapsbasen i mottagandet samt en öppen atmosfär.

 • Projektgenomförare: Arbets- och näringsministeriet, Verksamhetsperiod: 1.2.2021 - 31.12.2021, EU-stöd: 2 346 028, 39 euro

Navigator 2.0

 • Projektbeskrivining: Projektet stärker bl.a. beredskapen för mottagandet bland anställda inom den offentliga sektorn samt vuxna flyktingars förutsättningar för integration i den nya hemkommunen. Projektet utnyttjar dialog och utvärdering av kvotflyktingprocesser från föregående projekt samt behov av information och utbildning bland kommunanställda. Utbildningsmodell för kommunanställda som stöder dubbelriktad integration vidareutvecklas och den erbjuds nya och gamla kommuner som tar emot kvotflyktingar. Samhällsorienteringen behöver fler utbildare på det egna språket, så att kursen kan förverkligas på olika håll i Finland som en del av kommunernas inledande integrationsprocess för flyktingar. Konceptet bör vidareutvecklas både vad gäller innehåll, nätverk och samarbete, modellering, koordinering och utvärdering. Projektet fortsätter utveckling och digitalisering av utbildning samt verkställer och vidareutvecklar kurser inom Samhällsorientering. Projektfunktionerna genomförs både som närutbildning och på distans under COVID-19-epidemin.

 • Projektgenomförare: Suomen pakolaisapu, Projekgenomförare: 1.4.2021 - 30.6.2022, EU-stöd:  317 451,10 euro

Nationellt mål 6.2: Främjande av integreringen av kvotflyktingar

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 6.2 främjas utvecklandet av särskilda tjänster som är viktiga för flyktingarna, till exempel psykosociala tjänster och stödtjänster som gäller boendet samt genom att utveckla stödtjänster som tar hänsyn till de särskilda behoven hos personer som åtnjuter internationellt skydd och främjar deras senare sysselsättning.

Förstärkning och utvidgning av det nationella kompetenscentret Paloma för att stödja flyktingarnas mentala välbefinnande (PALOMA3)

 • Projektbeskrivining: Projektet fortsätter förstärkningen och utvidgningen av det nationella kompetenscentret Paloma för stöd av flyktingarnas mentala välbefinnande. Kompetenscentret inrättades i ett tidigare projekt på universitetssjukhusens psykiatriska verksamheter. Kärnan i projektet är genomföra insatser på följande olika nivåer: 1) stärka den riksomfattande samordningen och ge kompetenscentret en mer robust struktur (Institutet för hälsa och välfärd), 2) kompetenscentrets regionala verksamhetsställen stärker sin verksamhet inom de delområden (t.ex. utbildning, nätverkande eller direkt klientarbete) som mest behöver stärkas och utvecklas (universitetssjukhusen i Tammerfors, Kuopio och Åbo); 3) i kompetenscentret inrättas permanenta funktioner för tredje sektorn (MIELI rf, Helsingfors Diakonissanstalt, Uleåborgs Diakonissanstalt osv.) vilket utökar ger kompetenscentrets struktur ett kapacitetslyft vid sidan av universitetssjukhusens psykiatriska verksamheter.

 • Projektgenomförare: Institutet för hälsa och välfärd, Verksamhetsperiod:  01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 964 558,28 euro

LANU – Rehabilitering av barn och unga som utsatts för tortyr

 • Projektbeskrivining: Insatserna för tortyrutsatta och krigstraumatiserade barn och unga syftar till att bedöma vårdbehovet, ge vård, rehabilitera och servicehänvisa kvotflyktingar under 24 år samt deras familjemedlemmar. Inom den riksomfattande verksamheten har utifrån behovet etablerats distansmottagningar för att alla hjälpbehövande barn och unga kvotflyktingar med sina familjer ska få hjälp. Inom verksamheten ingår också att höja kapaciteten i kommuner som tar emot kvotflyktingar genom utbildning, konsultationer och arbetshandledning. I och med ökande kunskaper kan flyktingarna få bättre service i sina boendekommuner, deras hjälpbehov kan bedömas och de får ändamålsenlig vård.

 • Projektgenomförare: Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, Verksamhetsperiod: 01.01.2022 - 31.12.2022, EU-stöd: 501 845,10 euro

Öppet arbetsliv – Flyktingens och arbetsgemenskapens ömsesidiga arbetslivsväg

 • Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att främja jämlika karriärvägar och karriärmöjligheter för kvotflyktingarna. I projektet utarbetas en flexibel och arbetslivsorienterad modell för att stärka arbetslivets mottaglighet, diversitetskompetens och förmåga att identifiera arbetstagarpotentialen hos personer med flyktingbakgrund. I samarbete med arbetsgivarna arbetas fram lösningar som gynnar bägge parterna. I modellen kartläggs och identifieras kvotflyktingarnas mångsidiga kompetens och ägnas hänsyn till särskilda behov till följd av utgångsläget och livssituationen (t.ex. hemmamammor). Utifrån kartläggningen stöds sysselsättning i ett senare skede genom karriärplanering och utveckling av arbetslivsfärdigheter, med beaktande av bland annat arbetsförmågan och arbetshälsan samt livssituationen. Kvotflyktingars arbetslivsfärdigheter utvecklas i samarbete med arbetslivsrepresentanter för att innehållet i karriär- och kompetensutvecklingen ska vara realistiskt och stödja övergången till arbetslivet.

 • Projektgenomförare: Spring House Oy, Verksamhetsperiod: 01.11.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 175 575,36 euro

Rehabilitering för krigstraumatiserade

 • Projektbeskrivining: Målgruppen för projektet Rehabilitering för krigstraumatiserade är dels vuxna kvotflyktingar i Finland, som traumatiserats av krig och flyktingskap, dels kommunernas anställda inom social- och hälsovården, undervisningen och arbetskraftsförvaltningen. Ett multiprofessionellt team tillhandahåller flyktingarna en bedömning av vårdbehovet samt erbjuder riksomfattande utbildning, arbetshandledning och konsultation till dem som i sitt arbete möter traumatiserade kvotflyktingar. Syftet är att stärka kompetensen och expertisen i kommunerna gällande mentalvårdsfrågor som anknyter till flyktingskap. Det främjar integrationen av flyktingar i Finland och stödjer kommunerna i mottagandet av kvotflyktingar. Utöver patientarbetet tas i projektet fram psykoedukativt material som hjälper kommunernas anställda att identifiera flyktingars traumarelaterade symtom och behandla dem.

 • Projektgenomförare: Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors sr, Verksamhetsperiod: 01.10.2021 - 31.12.2022, EU-stöd: 591 434,85 euro

Delaktig i produktion av tjänster som stöder integration (projektet Delaktig)

 • Projektbeskrivining: Projektet skapar en systematisk modell för att ta med kunder med flyktingbakgrund i planeringen av tjänster som stödjer integration, en annan modell för utveckling av kompetensen inom kundarbete och sammanför processer som anknyter till tjänster för invandrare närmare varandra. För sysselsättningstjänster anställs sex sakkunniga som utför kund- och utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetets nära kontakt med kunder och kundarbete säkerställer att utvecklingen baseras på behov och grundlägger etableringen av resultaten. I kommunförbundet anställs en sakkunnig som i samarbete med projektpersonal och samarbetspartner utvecklar en modell för kompetensutveckling för sakkunniga inom integration. Som en del av modellen etableras ett arbetsgrepp för sysselsättningstjänster samt för det övriga kommunfältet, vilket utvecklats i projektet Vägledning för flyktingar. Projektet koordineras av NTM-centralen i Nyland där en projektchef och projektsekreterare arbetar i projektet. Projektet arbetar rikstäckande.

 • Projektgenomförare: NTM-centralen i Nyland, Verksamhetsförare: 1.4.2021-31.12.2022, EU-stöd: 910 090 euro

Terminologiarbete för främjande av integrationen av kvotflyktingar

 • Projektbeskrivining: Projektet utvecklar terminologi och definitioner på kvotflyktingars modersmål för centrala termer i det sociala trygghetssystemet i Finland samt om boende. För att stödja utvecklingsarbetet grundas en styrgrupp som samlas fyra gånger och som består av sakkunniga både från offentliga tjänster, organisationsfältet, företag som erbjuder tolkningstjänster och från läroanstalter. Dessutom grundas en expertgrupp som består av tolkar och språkexperter inom språken i fråga för att utföra terminologiarbetet och en tecknare används för att illustrera termerna. Projektets slutresultat är en lista på illustrerade ordförklaringar som delas ut till nyinflyttade till landet samt en lista på rekommenderade motsvarigheter för termer i det sociala trygghetssystemet till hjälp för tolkar. Enhetligheten i ordförklaringarna och tolkarnas översättningar främjar flyktingarnas förmåga att uppfatta praxis inom boende och det sociala trygghetssystemet samt att hantera sina egna ekonomiska angelägenheter, vilket främjar ett fungerande boende och förebygger problem med betalning av hyra samt andra problem med pengar.

 • Projektgenomförare: Sininauhasäätiö sr. Verksamhetsperiod: 1.2.2021 - 31.1.2022, EU-stöd: 86 930 euro

Mental hälsa vid migration: Psykoedukation och stöd för mental hälsa hos invandrare (TUULI)

 • Projektbeskriving: I projektet producerar man högklassigt, i huvudsak videobaserat psykoedukativt material för flyktingar om olika teman i anslutning till mental hälsa. Temana avtalas då projektet startat som resultat av en samutvecklingsprocess, t.ex. beskrivning av mental hälsa och mentala tjänster; rusmedelsanvändning som en riskfaktor för mentala problem; föräldraskap som stöder mental hälsa; motarbetande av incitament för radikalisering; våld/trakasserier som riskfaktor för mentala problem. Förutom videoinspelningarna produceras det för yrkesfolk annat material som stöder och granskar mental hälsa. Materialet kan användas både redan före ankomsten till Finland (kvotflyktingarnas kulturorientering) och efter ankomsten (t.ex. i kommunerna). Viktigt är att projektmaterialet ska produceras som ett resultat av tjänsteutformning och på ett kultursensitivt sätt så att det är tilltalande i slutanvändarnas ögon (t.ex. målgruppen framträder). Språken väljs enligt de utvalda kvotflyktingarna, bl.a. arabiska.

 • Projektgenomförare: Institutet för hälsa och välfärd, Verksamhetsperiod: 1.10.2019 - 30.6.2022, EU-stöd: 497 360 euro

Grundande av en riksomfattande stödjande struktur för arbetet för psykisk hälsa hos flyktingar (PALOMA2)

 • Projektbeskrivining: Projektet bygger upp, startar och modellerar en nationell struktur som stödjer och samordnar arbetet för psykisk hälsa bland flyktingar och sprider praktiknära kunnande. THL samordnar verksamheten och distributionen av information samt sammanbinder regionerna med varandra. Som motsatspar till den nationella samordningen grundas en kompetenskoncentration i vart och ett av de fem universitetssjukhusen. Dessa koncentrationer sprider kunskaper och färdigheter i sina egna geografiska områden över sektorsgränserna. De konsulterar, utbildar och ger arbetshandledning samt skapar fungerande regionala nätverk så att det sektorsövergripande samarbetet för att stödja flyktingarnas psykiska hälsa möjliggörs och underlättas. Föreningen för Mental Hälsa i Finland kompletterar projektet med målgruppens erfarenhetsvärld och den tredje sektorns röst. Målet är att utveckla aktiviteterna till etablerad verksamhet i befintliga strukturer medan projektet pågår. I projektet testas också olika verktyg/arbetsmetoder för användning i fältarbetet inom flyktingverksamheten.

 • Projektgenomförare: Institutet för hälsa och välfärd, Verksamhetsperiod: 1.2.2019 - 31.12.2021, EU-stöd: 1 732 192 euro

LANU - Rehabilitering av barn och unga som utsatts för tortyr

 • Projektbeskrivining: Verksamheten tillhandahåller bedömning av vårdbehov, vård, rehabilitering och servicerådgivning för svårt traumatiserade barn och unga under 24 år som utsatts för tortyr och som kommit till Finland som kvotflyktingar samt för deras familjemedlemmar. I praktiken är det inte alltid möjligt eller meningsfullt att fastställa statusen av en patient som undergår en psykisk kris, och den remitterande instansen har ofta inte kompetens att fastställa patientens status. Därför kan projektet även vårda andra än kvotflyktingar, när resurserna tillåter det. I verksamheten utbildas kommunalt anställda som möter målgruppen i sitt arbete. Med hjälp av utbildningen visar projektet att det genom systematisk screening är möjligt att identifiera särskilda behov hos svårt traumatiserade unga och barn som utsatts för tortyr, att det finns specialiserade tjänster för dem och att det är möjligt att förstärka det kunnande som behövs när man möter denna krävande målgrupp. Utvecklandet av de nationella kompetensresurserna bidrar till möjligheterna att hitta kommunplatser för kvotflyktingar.

 • Projektgenomförare: Stiftelsen för Helsingfors Diakonissanstalt Verksamhetperiod: 1.1.2019 - 31.12.2021, EU-stöd: 997 797 euro