Säkerställande av att placeringen av kvotflyktingar i kommunerna fungerar

Genom det särskilda målet 6 för AMIF-fondens separata anslag för omplacering stöds åtgärder som säkerställer tillgången till platser i kommunerna för kvotflyktingar som valts till Finland och befrämjar tillgången till särskilda tjänster som är centrala med tanke på flyktingarnas integrering.

Nationellt mål 6.1: Effektivisering av placering i kommunerna och säkerställande av tillgången till placering i kommunerna

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 6.1 säkerställs tillgången till placering i kommunerna inom rimlig tid genom att stödja kommunerna i mottagningen av alla personer som får internationellt skydd, effektivera hänvisningen till kommunerna och förbättra förutsättningarna för att snabbt kunna inleda integrationen.

Det finns inga pågående projekt.

Nationellt mål 6.2: Främjande av integreringen av kvotflyktingar

Med åtgärder som stöds inom ramen för det nationella målet 6.2 främjas utvecklandet av särskilda tjänster som är viktiga för flyktingarna, till exempel psykosociala tjänster och stödtjänster som gäller boendet samt genom att utveckla stödtjänster som tar hänsyn till de särskilda behoven hos personer som åtnjuter internationellt skydd och främjar deras senare sysselsättning.

Det finns inga pågående projekt.