Operatiivinen tuki

Erityistavoitteesta 3 myönnetään operatiivista tukea mm. joidenkin tietojärjestelmien ylläpitokustannuksiin, kansallisen EUROSUR-koordinaatiokeskuksen henkilöstön palkkakustannuksiin sekä alusten ja muiden kulkuvälineiden huolto- ja ylläpitokustannuksiin.

3.1 Viisumit

Kansallisen tavoitteen 3.1 puitteissa tuetaan Suomen kansallisen SUVI-viisumitietojärjestelmän ylläpitoa ja Schengen-alueen keskusviisumitietojärjestelmän CVIS:n ylläpitoa kansallisesti.

SUVI-hanke

  • Ylläpitää Suomen kansallisen viisumitietojärjestelmä SUVIn käytettävyys ulkoasianministeriössä sekä sidosryhmissä. Tietojärjestelmä on ulkomaalaisrekisterin viisumiasioiden osarekisteri. Suvi-järjestelmään tallennetut tiedot tallennetaan myös jäsenvaltioiden yhteiseen VIS tietojärjestelmään. Ulkomaalaisrekisteriä pidetään ja käytetään ulkomaalaisten maahantuloa ja maastalähtöä sekä oleskelua ja työntekoa koskevien asioiden käsittelyä, päätöksentekoa ja valvontaa varten, valtion turvallisuuden suojaamiseksi sekä turvallisuusselvityslaissa (726/2014) tarkoitetun turvallisuusselvityksen tekemiseksi. Järjestelmää käyttävät eri ministeriöt ja viranomaiset (poliisin kaikki organisaatiot, rajavartiolaitos, tulli, maahanmuuttovirasto, plm, aluehallintovirasto). Järjestelmä on liitetty muiden Schengen-alueen yhteiseen VIS-tietojärjestelmään.

  • Ulkoministeriö, 1.1.2018 - 31.12.2020, EU-tuki 1 270 548 euroa

3.2 Rajat

Kansallisen tavoitteen 3.2 puitteissa operatiivisella tuella rahoitetaan rajavalvonta- ja rajatarkastustehtävistä aiheutuvia pakollisia, juoksevia kuluja. Lisäksi katetaan Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) ylläpitokustannuksia ja henkilöstökuluja.

NCC-keskuksen henkilöstökulut

  • NCC-keskuksen analyysihenkilöstö tuottaa Suomen kansallista tilannekuvaa Eurosur-järjestelmään. NCC ylläpitää ja analysoi 24/7 kansallista tilannekuvaa, eurooppalaista tilannekuvaa ja rajan läheisen alueen yhteistä tiedustelutilannekuvaa Eurosur-tietojärjestelmässä. Eurosur-järjestelmää tarvitaan tilannetietoisuuden ja reaktiokyvyn parantamiseksi unionin jäsenvaltioiden ulkorajoilla, tarkoituksena havaita, estää ja torjua laitonta maahanmuuttoa ja rajat ylittävää rikollisuutta.

  • Rajavartiolaitos, 1.2.2017 - 31.1.2020, EU-tuki 1 000 000 euroa

Hanke valvontajärjestelmät ja - kalustoille

  • Hankkeeseen sisältyvät RVT ja MOTVJ-järjestelmien ylläpidosta ja huollosta tehtyjen sopimusten vuosimaksut sekä vartiolaiva Turvan polttoainekulut. Rajavartiotoiminnan tietojärjestelmä (RVT) on Rajavartiolaitoksen operatiivisen toiminnan keskeinen apuväline. MOTVJ on merivalvonnan operatiivinen tietojärjestelmä. Vartiolaivan polttoainekuluja syntyy päivittäisestä aluksilla suoritetusta ulkorajavalvonnasta.

  • Rajavartiolaitos, 1.3.2018 - 30.9.2020, EU-tuki 6 200 000 euroa

Alusrekisteri-hanke

  • Hankkeessa ylläpidetään Rajavartiolaitoksen analyysikykyä merivalvonnassa jatkamalla hyväksi havaitun alusrekisterin käyttöä. Lloyd's list Intelligence on kattava tietopaketti rahtialuksista, satamista tai merialueista. Alusten historiatietojen osalta Lloyd`sista löytyvät tiedot aluksen rakennusajankohdasta nykyhetkeen mukaan lukien nimimuutokset, omistajan vaihdokset jne. Rahtialusten riskianalyysiä tehtäessä Lloyd`sin vahvuuksiin kuuluu todella kattava reittihistoria. Lloyd's List Intelligencen lisenssejä hankitaan RVL käyttöön kolme.

  • Rajavartiolaitos, 29.3.2019 - 28.3.2021, EU-tuki 80 138 euroa