Maksatuksen hakeminen

Maksatusten hakemisella tarkoitetaan maksatukseen liittyvien tietojen toimittamisen lisäksi raportointia hankkeen tai toiminnan etenemisestä, tavoitteiden ja tulosten toteutumisesta sekä taloudenseurantatietojen ja muiden tarvittavien liitteiden ja asiakirjojen toimittamista.

Maksatukset maksetaan pääsääntöisesti toteutuneiden kustannusten perusteella. Ennakkoa myönnetään hankkeille vain poikkeuksellisesti.

Maksatushakemus liitteineen toimitetaan vastuuviranomaiselle pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Alla olevassa taulukossa on yksilöity maksatushakemusten toimittamisen määräajat sekä maksatushakemukseen sisällytettävien kustannusten ajanjaksot.

Kustannukset jaksolta

Maksatushakemuksen toimittaminen

1.1.–30.6. 15.8.N
1.7–31.12.N 15.2.N+1
loppumaksatushakemus 2 kk hankkeen päättymisen jälkeen

 

Maksatushakemus pitää toimittaa määräaikaan mennessä. Myöhässä toimitettuja maksatushakemuksia ei käsitellä.

Maksatushakemuksessa on raportoitava hankkeen etenemisestä ja kustannuksista sekä tuloista. Raportoitujen kustannusten yhteys kirjanpitoon tulee käydä selvästi ilmi. Maksatushakemukseen on liitettävä hankkeen pääkirjaraportti ja muu tarvittava aineisto, jonka perusteella hankkeen kustannukset ja tulot voidaan todentaa.

Hankkeissa, joissa tuki maksetaan kertakorvauksena, maksatus perustuu saavutettuihin tuloksiin. Maksatushakemuksessa on raportoitava hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Tämän lisäksi on toimitettava muut tarvittavat asiakirjat, joista voidaan todentaa hankkeen tulosten ja toimenpiteiden toteutuminen.

Maksatusta haetaan EUSA-järjestelmän kautta.