Hankinnat

Arvoltaan erikokoisissa hankinnoissa tulee noudattaa erilaisia hankintamenettelyjä.

Jos hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon, sovelletaan hankinnassa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettua lakia (1397/2016).

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016)

Jos hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon, mutta on yli 10 000 euroa, on kustannusten kohtuullisuus selvitettävä tarjouksilla, joita pyydetään vähintään kolmelta tarjoajalta. Koko hankintamenettely on dokumentoitava ja tuen saajan on pystyttävä tarkastuksen yhteydessä esittämään ainakin tarjouspyyntö, tarjoukset ja hankintapäätös.

Jos hankinnan arvo on alle 10 000 euroa, mutta yli 3 000 euroa, on selvitettävä hankittavan tavaran tai palvelun tavanomainen paikallinen hintataso. Kustannusten kohtuullisuus voidaan varmistaa esimerkiksi erilaisista hinnastoista, tavaraluetteloista tai nettikauppojen tiedoista. Myös tarjouksia voidaan pyytää. Kustannusten kohtuullisuus on pystyttävä tarkastuksen yhteydessä osoittamaan asiakirja-aineistolla.

Jos hankinnan arvo on alle 3 000 euroa, tulee kustannusten kohtuullisuus tarvittaessa perustella.

Myös kansallisen kynnysarvon alittavissa ja yli 3 000 euron arvoisissa hankinnoissa voidaan käyttää suorahankintaa, mikäli hankintalaissa mainitut suorahankintaperusteet täyttyvät. Suorahankinnan käyttö on aina perusteltava ja dokumentoitava.